EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1366

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1366/2006 av den 6 september 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 i fråga om referensåret för tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten med hänsyn till de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004

OJ L 264, 25.9.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 125 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 125 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; tyst upphävande genom 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1366/oj

25.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1366/2006

av den 6 september 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 i fråga om referensåret för tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten med hänsyn till de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (3) används 1999 som referensår för tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten (HCFC). HCFC-marknaden i de tio nya medlemsstaterna har genomgått stora förändringar sedan 1999 i form av nya företag och ändrade marknadsandelar i fråga om HCFC. Om 1999 användes som referensår för HCFC-tilldelningen i de nya medlemsstaterna, skulle detta leda till att ett stort antal företag inte fick någon importkvot. Det skulle kunna uppfattas som godtyckligt och skulle också kunna leda till ett brott mot principerna om icke-diskriminering och berättigade förväntningar.

(2)

Generellt bör kvoter grundas på de senaste och mest representativa uppgifter som finns tillgängliga för att undvika att en rad importföretag i de nya medlemsstaterna utesluts. Det är därför lämpligt att välja de år för vilka de senaste uppgifterna finns tillgängliga. Därför bör 2002 och 2003 års genomsnittliga marknadsandelar läggas till grund för de tio nya medlemsstaternas företag, eftersom detta bäst återspeglar det kommersiella läget på HCFC-marknaden i dessa medlemsstater.

(3)

Förordning (EG) nr 2037/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4.3 i i förordning (EG) nr 2037/2000 skall följande punkt läggas till:

”i)

Genom avvikelse från punkt h skall alla producenter och importörer i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien se till att den beräknade nivån av klorfluorkolväten som de släpper ut på marknaden eller använder för eget bruk inte överstiger deras genomsnittliga procentuella marknadsandel för åren 2002 och 2003 av de beräknade nivåerna av klorfluorkolväten enligt punkterna b, d, e och f.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 6 september 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

P. LEHTOMÄKI

Ordförande


(1)  EUT C 110, 9.5.2006, s. 33.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 27 april 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 juni 2006.

(3)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 29/2006 (EUT L 6, 11.1.2006, s. 27).


Top