EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0517

2006/517/EG: Kommissionens beslut av den 19 juli 2006 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av metaflumizon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2006) 3238] (Text av betydelse för EES)

OJ L 201, 25.7.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1002–1003 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 162 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/517/oj

25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 juli 2006

om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av metaflumizon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig

[delgivet med nr K(2006) 3238]

(Text av betydelse för EES)

(2006/517/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs det att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2)

En samlad dokumentation över det verksamma ämnet metaflumizon lämnades in av BASF Agro S.A.S. till myndigheterna i Förenade kungariket den 29 mars 2005 med en begäran om att ämnet skall föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Myndigheterna i Förenade kungariket har uppgett för kommissionen att dokumentationen om detta verksamma ämne efter en första genomgång tycks innehålla de uppgifter som krävs enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Dokumentationen verkar även uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnades dokumentationen därefter av sökanden till kommissionen och övriga medlemsstater och vidarebefordrades till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Genom detta beslut bekräftas det formellt på gemenskapsnivå att dokumentationen i princip anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II och, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, de krav som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

Detta beslut bör inte inverka på kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter av sökanden för att klargöra vissa delar av dokumentationen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG skall dokumentationen över det verksamma ämne som anges i bilagan till detta beslut och som har överlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att ämnet i fråga skall kunna föras in i bilaga I till det direktivet, i princip anses uppfylla de krav på uppgifter som anges i bilaga II till det direktivet.

Dokumentationen skall också anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till det direktivet i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena.

Artikel 2

Den rapporterande medlemsstaten skall göra en noggrann granskning av dokumentationen i fråga och överlämna resultatet av granskningen, tillsammans med eventuella rekommendationer för om det verksamma ämnet bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella villkor för detta, till Europeiska kommissionen så snart som möjligt och senast inom ett år efter offentliggörandet av detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/45/EG (EUT L 130, 18.5.2006, s. 27).


BILAGA

VERKSAMMA ÄMNEN SOM BERÖRS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn, CIPAC-nummer

Sökande

Ansökningsdatum

Rapporterande medlemsstat

1

Metaflumizon

CIPAC-nr 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005

UK


Top