EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0928

Kommissionens förordning (EG) nr 928/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 rörande vissa nya gemenskapstullkvoter som är konsoliderade inom GATT

OJ L 170, 23.6.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 612–614 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 140 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 140 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 003 P. 226 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/928/oj

23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 928/2006

av den 22 juni 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 rörande vissa nya gemenskapstullkvoter som är konsoliderade inom GATT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (1), särskilt artikel 9.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2006/333/EG (2) godkände rådet avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen.

(2)

I avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna föreskrivs nya årliga tullkvoter för vissa varor.

(3)

Förordning (EG) nr 32/2000 innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter, vilka skall användas i kronologisk ordning efter tulldeklarationernas datum.

(4)

För att införa vissa nya årliga tullkvoter för vilka bestämmelser fastställs i avtalet i form av skriftväxling, är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 32/2000.

(5)

Rådets förordning (EG) nr 711/2006 av den 20 mars 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) innehåller bestämmelser om att nya tullkvoter skall börja tillämpas sex veckor efter det att den förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därför bör denna genomförandeförordning från kommissionen tillämpas från och med samma datum.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 22 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 5, 8.1.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2158/2005 (EUT L 342, 24.12.2005, s. 61).

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 1.


BILAGA

Följande rader skall läggas till i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000:

”09.0084

1702 50 00

 

Kemiskt ren fruktos

Under tiden 1 januari–31 december

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Under tiden 1 januari–31 december

107 ton

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda eller på annat sätt beredda, utom fylld pasta enligt KN-nr 1902 20 10 och 1902 20 30; couscous, även beredd

Under tiden 1 januari–31 december

532 ton

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Livsmedelsberedningar av spannmål

Under tiden 1 januari–31 december

191 ton

33

09.0088

2106 90 98

 

Andra livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

Under tiden 1 januari–31 december

921 ton

18”


Top