EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0707

Kommissionens förordning (EG) nr 707/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 avseende godkännande med begränsad giltighetstid och bilagorna I och III (Text av betydelse för EES)

OJ L 122, 9.5.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 392–393 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 29 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; upphävd genom 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/707/oj

9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 707/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 avseende godkännande med begränsad giltighetstid och bilagorna I och III

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1), särskilt artiklarna 5.4 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1592/2002 genomfördes genom kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (2) samt av kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (3).

(2)

Artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2042/2003 slår fast att medlemsstaterna får utfärda godkännande med en begränsad giltighetstid till den 28 september 2005 med hänsyn till bilaga II och bilaga IV.

(3)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad ”byrån”) har genomfört en utvärdering av konsekvenserna av bestämmelserna om giltighetstid för godkännanden och kommit fram till att en ny tidsgräns skall fastställas så att medlemsstaterna kan anpassa sin nationella lagstiftning till systemet med godkännanden med obegränsad giltighetstid.

(4)

Resultaten av slutsatserna från utredningar av tidigare olyckor som rör äldre luftfartyg och säkerheten hos bränsletankar understryker behovet av att ta hänsyn till nya eller ändrade anvisningar om underhåll som utfärdas av innehavaren av typcertifikat och att genomföra regelbundna översyner av underhållsprogrammet.

(5)

Det är nödvändigt att ange att personal som utövar certifieringsbefogenheter på begäran av behörig person inom 24 timmar skall kunna visa upp sitt certifikat som kvalifikationsbevis.

(6)

Förordning (EG) nr 2042/2003 skall därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bygger på yttrandet från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artikel 12.2 b och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1592/2002.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som nämns i artikel 54.3 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2042/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.4 skall ”28 september 2005” ersättas med ”28 september 2007”.

2.

I bilaga I punkt M.A.302 skall följande leden f och g läggas till:

”f)

Underhållsprogrammet skall regelbundet ses över och ändras vid behov. Genom dessa översyner garanteras att programmet alltid är aktuellt mot bakgrund av driftserfarenheter, samtidigt som hänsyn tas till nya och/eller ändrade anvisningar om underhåll som innehavaren av typcertifikat utfärdar.

g)

Underhållsprogrammet skall avspegla de gällande, obligatoriska och föreskrivna krav som anges i handlingar som utfärdas av innehavaren av typcertifikat för att uppfylla 21A.61 i del 21.”

3.

I bilaga III skall följande punkt läggas till:

”66.A.55   Bevis på kvalifikation

Personal som utövar certifieringsbefogenheter skall på begäran av behörig person kunna visa upp sitt certifikat som kvalifikationsbevis inom 24 timmar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 381/2005 (EUT L 61, 8.3.2005, s. 3).


Top