EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0706

Kommissionens förordning (EG) nr 706/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 avseende den tidsperiod under vilken medlemsstaterna får utfärda godkännande för en begränsad tid (Text av betydelse för EES)

OJ L 122, 9.5.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 391–391 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 212 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 212 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; upphävd genom 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/706/oj

9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 706/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 avseende den tidsperiod under vilken medlemsstaterna får utfärda godkännande för en begränsad tid

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1), särskilt artiklarna 5.4 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1592/2002 genomfördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (2).

(2)

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1702/2003 slår fast att genom undantag från 21A.159 i dess bilaga, får medlemsstater utfärda godkännanden för en begränsad tid till den 28 september 2005.

(3)

Artikel 5.5 i förordning (EG) nr 1702/2003 slår fast att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad ”byrån”) vid lämplig tidpunkt skall göra en utvärdering av konsekvenserna av denna förordnings bestämmelser om giltighetstid för godkännanden i syfte att avge ett yttrande till kommissionen som inbegriper eventuella ändringar av förordningen.

(4)

Byrån har genomfört denna utvärdering och kommit fram till att en ny tidsgräns skall fastställas så att medlemsstaterna kan anpassa sin nationella lagstiftning till systemet med godkännande med obegränsad giltighetstid.

(5)

Det finns inget fortsatt behov av bestämmelsen om att byrån skall göra en utvärdering. Denna bestämmelse skall tas bort.

(6)

Förordning (EG) nr 1702/2003 skall därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är grundande på yttrandet från byrån i enlighet med artikel 12.2 b och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1592/2002.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som nämns i artikel 54 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5 i förordning (EG) nr 1702/2003 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 skall ”28 september 2005” ersättas med ”28 september 2007”.

b)

Punkt 5 utgår.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EGT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 381/2005 (EUT L 61, 8.3.2005, s. 3).


Top