EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0700

Rådets förordning (EG) nr 700/2006 av den 25 april 2006 om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 427–428 (MT)
OJ L 122, 9.5.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/700/oj

9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 700/2006

av den 25 april 2006

om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 3690/93 (2) grundar sig på rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk (3) som har ersatts med rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (4). De hänvisningar och bestämmelser som återfinns i förordning (EG) nr 3690/93 är inte längre förenliga med denna nya förordning, där det fastställs nya regler för förvaltningen av fiskekapaciteten uttryckt i fiskelicenser.

(2)

Genom artikel 22.3 och artikel 13.3 i förordning (EG) nr 2371/2002 får kommissionen behörighet att fastställa genomförandebestämmelser för förvaltningen av fiskelicenser och fiskekapacitet.

(3)

Den 3 augusti 2005 antog kommissionen förordning (EG) nr 1281/2005 om förvaltningen av fiskelicenser och fastställande av vilka uppgifter som minst måste finnas i dem (5), som skall tillämpas från och med dagen för upphävandet av förordning (EG) nr 3690/93.

(4)

Förordning (EG) nr 3690/93 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Förordning (EG) nr 3690/93 skall upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1281/2005 och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 april 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 341, 31.12.1993, s. 93.

(3)  EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 1).

(4)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(5)  EUT L 203, 4.8.2005, s. 3


BILAGA

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 3690/93

Förordning (EG) nr 1281/2005

Artikel 1

Artiklarna 1 och 3

Artikel 2

Artikel 5

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artiklarna 8 och 9


Top