EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_105_R_0033_01

Rådets förordning (EG) nr 563/2006 av den 13 mars 2006 om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna om fiske utanför Salomonöarnas kust
Partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna om fiske utanför Salomonöarnas kust

OJ L 105, 13.4.2006, p. 33–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/33


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 563/2006

av den 13 mars 2006

om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna om fiske utanför Salomonöarnas kust

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Salomonöarna har förhandlat och paraferat ett partnerskapsavtal som ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vatten över vilka Salomonöarna utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(2)

I avtalet fastställs bestämmelser om ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att säkerställa bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, och om partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet inom fiskesektorn och i verksamheter med anknytning till denna.

(3)

Det avtalet bör godkännas.

(4)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna skall fördelas mellan medlemsstaterna.

(5)

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Salomonöarnas fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna (nedan kallat ”avtalet”) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer denna förordning.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Notfartyg med frysanläggning:

Spanien:

75 % av tillgängliga fiskemöjligheter

Frankrike:

25 % av tillgängliga fiskemöjligheter

Ytlångrevsfartyg:

Spanien:

6 fartyg

Portugal:

4 fartyg

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet får kommissionen beakta licensansökningar från övriga medlemsstater.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2006.

På rådets vägnar

M. BARTENSTEIN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 februari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


PARTNERSKAPSAVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna om fiske utanför Salomonöarnas kust

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen, och

SALOMONÖARNAS REGERING, nedan kallad Salomonöarna,

gemensamt kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet och de vänskapliga relationerna mellan gemenskapen och Salomonöarna, särskilt inom ramen för Lomé- och Cotonouavtalen, och deras gemensamma önskan att bibehålla och utveckla dessa relationer,

SOM BEAKTAR att Salomonöarna önskar främja ett rationellt utnyttjande av sina fiskeresurser genom ett intensifierat samarbete,

SOM ERINRAR OM att Salomonöarna, särskilt när det gäller havsfiske, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion i en zon som sträcker sig upp till 200 nautiska mil från baslinjerna vid dess kuster,

SOM BEAKTAR Förenta nationernas havsrättskonvention och Förenta nationernas avtal om fiskbestånd,

SOM ÄR MEDVETNA OM betydelsen av de principer som fastställs i uppförandekoden för ansvarsfullt fiske, antagen vid FAO-konferensen 1995,

SOM BEKRÄFTAR att kuststaters utövande av suveräna rättigheter i vatten under deras jurisdiktion i syfte att utnyttja, bevara och förvalta de levande resurserna måste ske i enlighet med principer och praxis i internationell rätt och med beaktande av den praxis som skapats på regional nivå,

SOM ÄR BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete måste utformas som initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av ena parten, fungerar som komplement, är förenliga med målsättningen och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål etablera en dialog i syfte att utarbeta en sektoriell fiskeripolitik i Salomonöarna och fastställa lämpliga metoder för att se till att denna politik genomförs på ett effektivt sätt och att ekonomiska aktörer och det civila samhället är delaktiga i utvecklingen,

SOM ÖNSKAR fastställa villkor och bestämmelser för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Salomonöarnas fiskezon och för gemenskapens stöd till främjande av ansvarsfullt fiske i den fiskezonen,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva ett närmare ekonomiskt samarbete inom fiskenäringen och i verksamheter med anknytning till denna genom att bilda och utveckla gemensamma företag med medverkan från företag från de båda parterna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I detta avtal fastställs principer, regler och förfaranden för

ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske i Salomonöarnas fiskezon för att säkerställa bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, och i syfte att utveckla Salomonöarnas fiskesektor,

de villkor som reglerar gemenskapsfartygens tillträde till Salomonöarnas fiskezon,

övervakning av fisket i Salomonöarnas fiskezon för att se till att reglerna och villkoren följs,

åtgärder för effektivt bevarande och effektiv förvaltning av fiskbestånden,

bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,

partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet inom fiskesektorn och i verksamheter med anknytning till denna.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)

Salomonöarnas myndigheter: ministeriet för fiske och marina resurser i Salomonöarna eller förvaltningschefen för fiske vid ministeriet för fiske och marina resurser i Salomonöarna.

b)

gemenskapens myndigheter: Europeiska kommissionen.

c)

Salomonöarnas fiskezon: vatten över vilka Salomonöarna utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion när det gäller fiske, identifierat i Salomonöarnas nationella lagstiftning i form av Salomonöarnas fiskegränser.

d)

gemenskapsfartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i gemenskapen.

e)

gemensamt företag: ett kommersiellt företag som bildas i Salomonöarna av fartygsägare eller nationella företag från parterna för att bedriva fiskeriverksamhet eller verksamhet med anknytning till denna.

f)

gemensam kommitté: en kommitté sammansatt av företrädare för gemenskapen och Salomonöarna och vars uppgift beskrivs i artikel 9 i detta avtal.

g)

fiske:

i.

sökande efter, fångst eller upptagning av fisk,

ii.

försök till sökande efter, fångst eller upptagning av fisk,

iii.

annan verksamhet som rimligtvis kan antas leda till lokalisering, fångst eller upptagning av fisk,

iv.

utplacering av, sökande efter eller intagning av anordningar som samlar fisk eller tillhörande elektronisk utrustning, t.ex. radiofyrar,

v.

all verksamhet till havs som innebär ett direkt stöd för eller förberedelse av någon av de verksamheter som beskrivs i punkterna i–iv,

vi.

användning av annan farkost, luft- eller vattenburen, för någon av de verksamheter som beskrivs i punkterna i–v utom i nödsituationer som gäller besättningens hälsa eller säkerhet eller ett fartygs säkerhet.

h)

fiskefartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske.

i)

operatör: en person som är ansvarig för, sköter driften av, eller leder eller kontrollerar ett fiskefartyg, inbegripet ägaren, befraktaren och befälhavaren.

j)

omlastning: avlastning av en del eller all den fisk som finns ombord på ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg, antingen till havs eller i hamn.

Artikel 3

Principer och mål för genomförandet av detta avtal

1.   Parterna förbinder sig härmed att främja ett ansvarsfullt fiske i Salomonöarnas fiskezon på grundval av principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i zonen, utan att det påverkar tillämpningen av avtal ingångna mellan utvecklingsländer inom en geografisk region, inbegripet ömsesidiga fiskeavtal.

2.   Parterna skall samarbeta i utarbetandet och genomförandet av en sektoriell fiskeripolitik i Salomonöarnas fiskezon och skall i detta syfte inleda en dialog om nödvändiga reformer. De förbinder sig härmed att inte anta bestämmelser på detta område utan att först samråda med varandra.

3.   Parterna skall också samarbeta vid utförandet av gemensamma och unilaterala förhandsbedömningar, löpande bedömningar och utvärderingar i efterhand av de bestämmelser, program och åtgärder som genomförs på grundval av detta avtal.

4.   Parterna förbinder sig härmed att se till att detta avtal genomförs i enlighet med principerna om goda ekonomiska och sociala styrelseformer.

5.   Anställning av sjömän från Salomonöarna ombord på gemenskapsfartyg skall regleras av Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, vilken skall gälla för motsvarande anställningsavtal och allmänna anställningsvillkor. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete

1.   Under avtalsperioden skall gemenskapen och Salomonöarna övervaka tillståndet för fiskeresurserna i Salomonöarnas fiskezon och vid behov hålla gemensamma vetenskapliga möten, omväxlande i gemenskapen och i Salomonöarna.

2.   De båda parterna skall, på grundval av slutsatserna från de vetenskapliga mötena och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 och vid behov gemensamt besluta om åtgärder för att säkerställa en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

3.   Parterna skall samråda med varandra, antingen direkt eller inom berörda internationella organisationer, för att förvalta och bevara de levande resurserna i västra och centrala Stilla havet, och samarbeta om relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 5

Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Salomonöarnas fiskezon

1.   Salomonöarna förbinder sig härmed att tillåta gemenskapsfartyg att bedriva fiskeverksamhet i dess fiskezon i enlighet med det här avtalet, protokollet och tillhörande bilaga.

2.   Den fiskeverksamhet som regleras av detta avtal skall bedrivas enligt gällande lagar och andra författningar i Salomonöarna. Salomonöarna skall anmäla eventuella ändringar av dessa lagar och andra författningar till kommissionen minst sex månader respektive en månad innan de börjar tillämpas.

3.   Salomonöarna skall ansvara för att protokollets bestämmelser om fiskeriövervakning genomförs på ett effektivt sätt. Gemenskapsfartygen skall samarbeta med de myndigheter i Salomonöarna som har ansvaret för övervakningen. De åtgärder som Salomonöarna vidtar för att reglera fisket i syfte att bevara fiskeresurserna skall vara grundade på objektiva och vetenskapliga kriterier. De skall gälla på samma villkor för fartyg från gemenskapen, Salomonöarna och andra länder och utan att påverka tillämpningen av avtal som ingåtts mellan utvecklingsländer i samma geografiska område, inbegripet ömsesidiga fiskeavtal.

4.   Gemenskapen skall vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att säkerställa att dess fiskefartyg uppfyller bestämmelserna i det här avtalet och i de lagar och andra författningar som reglerar fisket i Salomonöarnas fiskezon.

Artikel 6

Licenser

Förfarandet för att erhålla fiskelicens för ett fartyg, de avgifter som tillämpas och det betalningssätt som fartygsägaren skall använda anges i bilagan till protokollet.

Artikel 7

Ekonomisk ersättning

1.   Gemenskapen skall ge Salomonöarna en ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges i protokollet och bilagorna. Ersättningen skall beräknas på grundval av följande två sammanhängande faktorer:

a)

Gemenskapsfartygens tillträde till Salomonöarnas fiskezon.

b)

Gemenskapens ekonomiska stöd till främjande av ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Salomonöarnas fiskezon.

Den andel av ersättningen som avses i b skall fastställas och förvaltas med beaktande av de mål som beslutas i samförstånd mellan parterna i enlighet med protokollet, och den skall uppnås inom ramen för den sektoriella fiskeripolitiken i Salomonöarna och i enlighet med ett ettårigt och flerårigt program för genomförandet.

2.   Ersättningen från gemenskapen skall betalas varje år i enlighet med protokollet och utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser i det här avtalet och dess protokoll som rör förändring av ersättningsbeloppet till följd av

a)

allvarliga omständigheter, med undantag av naturfenomen, som hindrar fiskeverksamheten i Salomonöarnas fiskezon (i enlighet med artikel 14 i avtalet),

b)

en minskning av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, fastställd i samförstånd mellan parterna i syfte att förvalta de berörda bestånden om detta, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, bedöms vara nödvändigt för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna (i enlighet med artikel 4 i protokollet),

c)

en ökning av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, fastställd i samförstånd mellan parterna om bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att fiskeresursernas tillstånd möjliggör detta (i enlighet med artiklarna 1 och 4 i protokollet),

d)

en omprövning av gemenskapens ekonomiska stöd för genomförandet av en sektoriell fiskeripolitik i Salomonöarna (i enlighet med artikel 5 i protokollet), om detta motiveras av resultaten av den ettåriga och fleråriga programplanering som följs av båda parterna,

e)

uppsägning av avtalet enligt artikel 12,

f)

avbrytande av avtalets genomförande enligt artikel 13.

Artikel 8

Främjande av samordning mellan ekonomiska aktörer och i det civila samhället

1.   Parterna skall främja ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskesektorn och sektorer med anknytning till denna. De skall rådgöra med varandra för att samordna de åtgärder som vidtas i detta syfte.

2.   Parterna skall uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, metoder för konservering och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3.   Parterna skall främja goda förhållanden för utvecklingen av affärsverksamhet och investeringar för att skapa villkor som gynnar förbindelser mellan företag från de båda parterna när det gäller frågor om teknik, ekonomi och handel.

4.   Parterna skall särskilt uppmuntra skapandet av gemensamma företag i ömsesidigt intresse. Skapandet av gemensamma företag i Salomonöarna och överföringen av gemenskapsfartyg till gemensamma företag skall konsekvent ske i enlighet med Salomonöarnas och gemenskapens lagstiftning.

Artikel 9

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté skall inrättas för att övervaka genomförandet av detta avtal. Kommittén skall

a)

övervaka avtalets funktion, tolkning och genomförande och särskilt fastställandet av de ettåriga och fleråriga program som avses i artikel 5.2 i protokollet inbegripet en utvärdering av programmens genomförande,

b)

säkerställa de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske,

c)

tjäna som forum för att i godo lösa tvister om avtalets tolkning eller genomförande,

d)

vid behov ompröva fiskemöjligheternas omfattning och, med utgångspunkt i detta, den ekonomiska ersättningen; samråd skall grundas på de principer som anges i artiklarna 1, 2 och 3 i protokollet,

e)

utöva andra uppgifter som parterna beslutar i om samförstånd.

2.   Den gemensamma kommittén skall ha möte minst en gång per år, omväxlande i gemenskapen och i Salomonöarna, och den part som är värd för mötet skall stå för ordförandeskapet. Den skall hålla extraordinära möten på begäran av en av parterna.

Artikel 10

Geografiskt område inom vilket avtalet gäller

Detta avtal skall gälla dels på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, dels på Salomonöarnas territorium.

Artikel 11

Varaktighet

Detta avtal skall tillämpas i tre år från och med den dag då det träder i kraft och skall automatiskt förnyas i treårsperioder såvida det inte sägs upp i enlighet med artikel 12.

Artikel 12

Uppsägning av avtalet

1.   Detta avtal kan sägas upp av endera parten i fall av allvarliga omständigheter såsom utarmning av de berörda bestånden, minskat utnyttjande av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen eller bristande efterlevnad av de åtaganden som parterna gjort när det gäller att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den berörda parten skall skriftligen underrätta den andra parten om sin avsikt att säga upp avtalet minst sex månader före den dag då den ursprungliga perioden eller någon av de efterföljande perioderna löper ut.

3.   Efter den underrättelse som avses i punkt 2 skall överläggningar inledas mellan parterna.

4.   Betalningen av den ersättning som avses i artikel 7 för det år då uppsägningen träder i kraft skall minskas tidsproportionellt.

5.   Före utgången av giltighetstiden för ett protokoll till detta avtal skall parterna inleda förhandlingar i syfte att gemensamt fastställa eventuella ändringar av eller tillägg till protokollet och bilagan.

Artikel 13

Avbrytande och ändring av betalningen av ersättningen

1.   Genomförandet av detta avtal kan avbrytas på initiativ av endera parten om det föreligger allvarliga meningsskiljaktigheter om tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller i dess protokoll och bilaga. Den part som vill avbryta genomförandet skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet skall träda i kraft. Efter mottagandet av denna underrättelse skall parterna inleda överläggningar för att om möjligt lösa tvisterna i godo.

2.   Betalningen av den ersättning som avses i artikel 7 skall minskas tidsproportionellt i förhållande hur länge genomförandet varit avbrutet.

Artikel 14

Avbrytande på grund av force majeure

1.   Om allvarliga omständigheter, med undantag av naturfenomen, skulle hindra fiskeverksamheten i Salomonöarnas exklusiva ekonomiska zon (EEZ), får gemenskapen avbryta betalningen av den ersättning som avses i artikel 2 i protokollet, om möjligt efter överläggningar mellan parterna och under förutsättning att gemenskapen har betalat alla utestående belopp vid avbrytandet.

2.   Betalningen av ersättningen skall återupptas så snart parterna, genom ett gemensamt beslut efter samråd, har konstaterat att de omständigheter som hindrade fiskeverksamheten inte längre föreligger och att det är möjligt att återuppta fiskeverksamheten. Betalningen skall ske inom två månader efter det att bekräftelse har lämnats från båda parter.

3.   Giltighetstiden för de licenser som beviljats gemenskapsfartygen i enlighet med artikel 6 i avtalet och artikel 1 i protokollet skall förlängas med en period som motsvarar den under vilken fiskeverksamheten varit avbruten.

Artikel 15

Protokollet och bilagan utgör integrerade delar av det här avtalet.

Artikel 16

Detta avtal har upprättats i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka alla texter är lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har genomförts.

PROTOKOLL

om fastställande av fiskemöjligheter och ersättningar som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna om fiske utanför Salomonöarnas kust

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   Salomonöarna skall bevilja gemenskapens tonfiskfartyg årliga fiskelicenser i enlighet med artikel 6 i avtalet, i överensstämmelse med sin nationella plan för förvaltning av tonfiskbestånden och inom de gränser som fastställs i Palau-avtalet om förvaltningen av notfiske i västra Stilla havet, nedan kallat ”Palau-avtalet”.

2.   Under en period av tre år från och med avtalets ikraftträdande skall de fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet med artikel 5 i avtalet vara följande:

Årslicenser för samtidigt fiske i Salomonöarnas fiskezon skall beviljas fyra notfartyg och tio långrevsfartyg.

3.   Från och med protokollets andra tillämpningsår och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 d i avtalet och artikel 4 i protokollet kan, på begäran av gemenskapen, antalet fiskelicenser för notfartyg som beviljas enligt artikel 1.2 i protokollet höjas, om fiskeresurserna ger utrymme för detta, om det är i enlighet med Palau-avtalet och om en sådan höjning är förenlig med relevanta bedömningar av tonfiskbeståndet baserade på objektiva och vetenskapliga kriterier, exempelvis Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks som årligen ges ut av Secretariat of the Pacific Community.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas med förbehåll för artiklarna 4, 6 och 7 i detta protokoll.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet skall vara 400 000 euro per år.

2.   Punkt 1 skall tillämpas med förbehåll för artikel 4 i detta protokoll och artiklarna 13 och 14 i avtalet.

3.   Om gemenskapsfartygens totala årsfångst av tonfisk i Salomonöarnas fiskezon överstiger 6 000 ton skall totalbeloppet för den årliga ersättningen ökas med 65 euro för varje överskjutande ton fångst. Det totalbelopp som gemenskapen skall betala årligen kan emellertid inte vara mer än tre gånger större än den ersättning som anges i punkt 1.

4.   Gemenskapen skall öka den ersättning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll med 65 000 euro per år för varje extra licens för notfartyg som beviljas av Salomonöarna i enlighet med artikel 1.3.

5.   Betalningen skall ske senast den 1 maj för det första året och senast på årsdagen för protokollet för de påföljande åren.

6.   Salomonöarnas myndigheter har ensam behörighet att besluta hur ersättningen skall användas, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 5.

7.   Ersättningen skall betalas till ett statligt konto som öppnats i en finansiell institution som anges av Salomonöarna. Detta konto är Salomonöarnas statliga konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara. Den årliga ersättning som skall betalas av gemenskapen i gengäld för extra årslicenser i enlighet med artiklarna 1.3 och 2.4 skall överföras till kontot.

Artikel 3

Samarbete om ansvarsfullt fiske

1.   Båda parter förbinder sig härmed att främja ett ansvarsfullt fiske i Salomonöarnas fiskezon enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Under den period som omfattas av detta protokoll skall gemenskapen och Salomonöarna övervaka tillståndet för fiskeresurserna i Salomonöarnas fiskezon.

3.   De båda parterna skall, på grundval av det årliga mötet mellan medlemmarna i Palau-avtalet och den årliga bedömning av bestånden som görs av Secretariat of the Pacific Community, samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet och vid behov gemensamt besluta om åtgärder för att säkerställa en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Artikel 4

Översyn av fiskemöjligheter

1.   De fiskemöjligheter som anges i artikel 1 kan ökas genom ett gemensamt beslut om slutsatserna från det årliga mötet mellan Palau-avtalets medlemmar och den årliga bedömning av beståndens status som görs av Secretariat of the Pacific Community talar för att ökningen inte skulle utgöra ett hot mot en hållbar förvaltning av Salomonöarnas fiskeresurser. I ett sådant fall skall den ersättning som avses i artikel 2.1 höjas tidsproportionellt.

2.   Om parterna tvärtom beslutar om åtgärder som innebär en minskning av de fiskemöjligheter som anges i artikel 1, skall ersättningen minskas tidsproportionellt.

3.   Parterna kan också i samförstånd omfördela fiskemöjligheterna mellan olika kategorier av fartyg, med beaktande av eventuella rekommendationer från det vetenskapliga mötet när det gäller förvaltningen av bestånd som kan påverkas av omfördelningen. Parterna skall enas om en motsvarande justering av ersättningen om omfördelningen av fiskemöjligheter motiverar detta.

Artikel 5

Stöd för ansvarsfullt fiske i Salomonöarnas vatten

1.   Salomonöarna skall fastställa och genomföra en sektoriell fiskeripolitik i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske i Salomonöarnas vatten. Av den ersättning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll skall 30 % användas för dessa syften. Denna andel skall förvaltas på grundval av mål som fastställs i samförstånd mellan parterna samt ettåriga och fleråriga program för att nå dessa mål.

2.   För att genomföra bestämmelserna i punkt 1 skall gemenskapen och Salomonöarna, så snart protokollet har trätt i kraft och senast tre månader efter detta datum, samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet för att fastställa ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Ettåriga och fleråriga riktlinjer för hur den andel av ersättningen som anges i punkt 1 skall användas.

b)

Ettåriga och fleråriga mål för att på sikt få till stånd ett hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av Salomonöarnas prioriteringar i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar främjandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

3.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet måste godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

4.   Salomonöarna skall varje år besluta hur den andel av den ersättning som anges i punkt 1 skall användas vid genomförandet av det fleråriga programmet. Under protokollets första tillämpningsår skall gemenskapen underrättas om användningen så snart det fleråriga sektorsprogrammet har godkänts i den gemensamma kommittén. För vart och ett av de påföljande åren skall Salomonöarna underrätta gemenskapen om användningen senast 45 dagar före årsdagen för protokollets ikraftträdande.

5.   Den andel (30 %) av den ersättning som anges i punkt 1 skall kontrolleras gemensamt av ministeriet för fiske och marina resurser (Department of Fisheries and Marine Resources) och finansministeriet (Department of Finance and Treasury).

6.   Om den årliga utvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar detta kan Europeiska gemenskapen begära att den andel av den ersättning som avses i artikel 5.1 i detta protokoll minskas, så att de medel som används för att genomföra programmet anpassas till resultaten.

Artikel 6

Tvister – avbrytande av protokollets genomförande

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkningen av bestämmelserna i detta protokoll och deras tillämpning skall bli föremål för samråd mellan parterna i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, om så krävs i ett extrainkallat möte.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 kan protokollets genomförande avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten mellan parterna betraktas som allvarlig och om samrådet i gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som vill avbryta protokollets genomförande skall skriftligen meddela detta minst tre månader före den dag då avbrottet skall träda i kraft.

4.   Vid avbrytande skall parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås skall protokollets genomförande återupptas och ersättningen skall minskas tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 7

Avbrytande av protokollets genomförande på grund av utebliven betalning

Om inte annat följer av artikel 9 i avtalet kan genomförandet av detta protokoll avbrytas på följande villkor om gemenskapen inte verkställer betalningarna enligt artikel 2 i protokollet:

a)

Salomonöarnas behöriga myndigheter skall anmäla den uteblivna betalningen till Europeiska kommissionen. Kommissionen skall göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 45 arbetsdagar efter att ha mottagit anmälan.

b)

Vid utebliven betalning och om det inte finns något giltigt skäl till att betalning inte sker inom den tidsfrist som anges i a, skall Salomonöarna ha rätt att avbryta protokollets genomförande. De skall utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

c)

Protokollets genomförande skall återupptas så snart betalningen i fråga har gjorts.

Artikel 8

Nationella lagar och andra författningar

Verksamheten för de fartyg som bedriver fiske enligt detta protokoll och dess bilagor, särskilt omlastning, användning av hamntjänster och inköp av förråd, skall regleras av gällande nationella lagar och andra författningar i Salomonöarna.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Detta protokoll och dess bilaga med tillägg träder i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

2.   Det skall tillämpas tidigast från och med den 1 januari 2005.

BILAGA

Villkor för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Salomonöarnas fiskezon

KAPITEL I

FORMALITETER I SAMBAND MED ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV LICENSER

AVSNITT 1

Utfärdande av licenser

1.   Endast behöriga fartyg kan erhålla licens för fiske i Salomonöarnas fiskezon.

2.   För att ett fartyg skall vara behörigt får varken fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara förbjudna att fiska i Salomonöarna. Deras mellanhavanden med Salomonöarnas administration skall vara ordnade, dvs. de skall ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Salomonöarna inom ramen för det fiskeavtal som slutits med gemenskapen.

3.   Varje gemenskapsfartyg som ansöker om fiskelicens skall företrädas av en skeppsklarerare med hemvist i Salomonöarna. Skeppsklarerarens namn och adress skall anges i licensansökan.

4.   Gemenskapens myndigheter skall genom den delegation vid Europeiska kommissionen som ansvarar för Salomonöarna (nedan kallad ”Europeiska kommissionens delegation”) lämna in en ansökan till förvaltningschefen (Permanent Secretary) vid ministeriet för fiske och marina resurser i Salomonöarna (nedan kallad ”förvaltningschefen”) för varje fartyg som vill fiska enligt avtalet, minst femton dagar före önskat giltighetsdatum.

5.   Ansökan skall lämnas in till förvaltningschefen på en blankett som överensstämmer med förlagan i tillägg 1.

6.   Varje licensansökan skall åtföljas av följande handlingar:

Ett bevis för att avgiften för licensens giltighetstid är betalad.

En kopia av mätbrevet, bestyrkt av flaggmedlemsstaten, med uppgift om fartygets dräktighet uttryckt i GRT.

Ett nytaget, minst 10 × 15 cm stort, bestyrkt färgfoto av fartyget i dess nuvarande skick, taget från sidan.

Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt särskilda bestämmelser för den aktuella fartygstypen enligt detta protokoll.

7.   Avgiften skall betalas till det konto som anges av förvaltningschefen (statligt konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara).

8.   Avgiften skall omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamnavgifter, serviceavgifter och omlastningsavgifter.

9.   Licenserna för alla fartyg skall utfärdas till fartygsägarna eller deras företrädare inom 15 dagar efter det att förvaltningschefen, via Europeiska kommissionens delegation, har mottagit den dokumentation som anges i punkt 6.

10.   Om kontoret för Europeiska kommissionens delegation är stängt vid den tidpunkt då licensen undertecknas skall licensen överlämnas direkt till fartygets skeppsklarerare med kopia till delegationen.

11.   Licensen skall beviljas för ett visst fartyg och får inte överlåtas.

12.   På begäran av Europeiska gemenskapen och i händelse av bevisad force majeure skall licensen för ett fartyg ersättas med en ny licens för ett fartyg med egenskaper som motsvarar dem hos det fartyg som skall ersättas, utan att någon ny avgift behöver betalas. Om det nya fartyget har större bruttodräktighet än det fartyg som skall ersättas, skall mellanskillnaden för avgiften betalas tidsproportionellt. Vid beräkning av gemenskapsfartygens fångstnivå, för att fastställa om gemenskapen skall göra ytterligare betalningar i enlighet med artikel 2.3 i protokollet, skall de båda berörda fartygens totala fångst beaktas.

13.   Ägaren till det fartyg som skall ersättas, eller dennes företrädare, skall via Europeiska kommissionens delegation lämna tillbaka den annullerade licensen till förvaltningschefen.

14.   Den nya licensen skall börja gälla den dag då fartygsägaren lämnar tillbaka den annullerade licensen till förvaltningschefen. Europeiska kommissionens delegation i Salomonöarna skall informeras om överlåtelsen av licensen.

15.   Licensen skall alltid förvaras ombord på fartyget, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i kapitel VII i denna bilaga.

AVSNITT 2

Licensvillkor – avgifter och förskott

1.   Licenserna har en giltighetstid på ett år och kan förnyas. Förnyelse av licenser skall bero på det antal tillgängliga fiskemöjligheter som fastställs i protokollet.

2.   Avgiften skall vara 35 euro per ton som fångas i Salomonöarnas fiskezon.

3.   Licenser skall utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till statligt konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara:

13 000 euro per år för varje notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en fångst av 371 ton tonfisk och tonfiskliknande arter per år.

3 000 euro per år för varje ytlångrevsfartyg, motsvarande avgifterna för en fångst av 80 ton tonfisk och tonfiskliknande arter per år.

4.   Europeiska kommissionen skall senast den 30 juni varje år göra en slutavräkning av de avgifter som skall betalas under fiskeåret för de mängder som fångats under det föregående året på grundval av de fångstrapporter som lämnats av varje fartygsägare. Uppgifterna skall bekräftas av de vetenskapliga institut som är ansvariga för att kontrollera gemenskapens fångstuppgifter (Institut de Recherche pour le Dévelopment (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) och Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR)) och av Secretariat of the Pacific Community (SPC). Kommissionen skall på grundval av dessa bekräftade sammanställningar av fångstuppgifter göra en avräkning av de avgifter som skall betalas för varje licensperiod, beräknad på 35 euro per ton fångst.

5.   Kommissionens avräkning av avgifter skall sändas till förvaltningschefen för granskning och godkännande.

Salomonöarnas myndigheter kan inom 30 dagar efter mottagandet ifrågasätta avräkningen och vid meningsskiljaktigheter begära att den gemensamma kommittén sammankallas.

Om inga invändningar framförs inom 30 dagar efter mottagandet av avräkningen, skall avräkningen av avgifter anses godkänd av Salomonöarna.

6.   Slutavräkningen av avgifter skall samtidigt och utan dröjsmål meddelas till förvaltningschefen, Europeiska kommissionens delegation, Secretariat of the Pacific Community (SPC) och till fartygsägarna genom deras nationella administrationer.

7.   Eventuella kompletterande betalningar från fartygsägarna till Salomonöarnas behöriga myndigheter skall inom fyrtiofem (45) dagar efter mottagandet av den bekräftade slutliga avräkningen göras till statligt konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara.

8.   Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskottsbelopp som anges i punkt 3 i detta avsnitt, skall det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL II

FISKEZONER

1.   De fartyg som anges i artikel 1 i protokollet skall ha tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i Salomonöarnas fiskezon med undantag av trettio (30) sjömil runt huvudarkipelagen och de arkipelagiska och territoriella vattnen runt de andra arkipelagerna. Förvaltningschefen skall meddela koordinater för huvudarkipelagens vattenområde A och övriga arkipelager (dvs. vattenområdena B, C, D och E) innan avtalet träder i kraft. Förvaltningschefen skall meddela Europeiska kommissionen eventuella ändringar av dessa stängda fiskezoner minst två månader innan ändringarna börjar tillämpas.

2.   Fiske är förbjudet inom tre sjömil från eventuella förankrade anordningar som samlar fisk och vilkas placering skall meddelas med hjälp av geografiska koordinater.

KAPITEL III

FÅNGSTRAPPORTERING

1.   I denna bilaga används följande definition för att avgöra hur länge ett gemenskapsfartygs fiskeresa varar:

Den tid som förflyter mellan inträde i och utträde ur Salomonöarnas fiskezon, eller

den tid som förflyter mellan inträde i Salomonöarnas fiskezon och en omlastning, eller

den tid som förflyter mellan inträde i Salomonöarnas fiskezon och en landning i Salomonöarna.

Alla fartyg som har rätt att fiska i Salomonöarnas vatten enligt avtalet skall rapportera sina fångster till förvaltningschefen enligt följande:

2.1   Rapporterna skall innehålla uppgifter om fartygets fångster under varje fiskeresa. De skall sändas till förvaltningschefen på elektronisk väg, med kopia till Europeiska kommissionen, vid slutet av varje fiskeresa och under alla omständigheter innan fartyget lämnar Salomonöarnas fiskezon. Båda mottagarna skall utan dröjsmål skicka mottagningsbevis på elektronisk väg till fartyget med kopior till varandra.

2.2   De rapporter som överförts på elektronisk väg under licensens ettåriga giltighetstid i enlighet med punkt 2.1 skall skickas som original på papper till förvaltningschefen senast 45 dagar efter det att den sista fiskeresan under den nämnda ettårsperioden avslutats. Papperskopior skall samtidigt sändas till Europeiska kommissionen.

2.3   Fartygen skall rapportera sina fångster på blanketter som överensstämmer med förlagan till fiskeloggbok i tillägg 2. Under de perioder då fartygen inte befinner sig på Salomonöarnas vatten skall följande noteras i fiskeloggboken: ”Utanför Salomonöarnas EEZ”.

2.4   Blanketterna skall fyllas i läsligt och undertecknas av fartygets befälhavare.

3.   Om bestämmelserna i detta kapitel inte efterlevs förbehåller sig Salomonöarnas regering rätten att till dess alla formaliteter uppfyllts dra in licensen för det fartyg som har brutit mot reglerna och för fartygsägaren utdöma påföljd enligt gällande lag i Salomonöarna. Europeiska kommissionen skall informeras om detta.

KAPITEL IV

ANSTÄLLNING AV SJÖMÄN

1.   Varje gemenskapsfartyg som fiskar enligt avtalet skall förbinda sig att anställa minst en (1) medborgare från Salomonöarna som besättningsman. Arbetsvillkoren för medborgare från Salomonöarna skall vara samma som för arbete inom fiskerinäringen i Salomonöarna.

2.   Om ett gemenskapsfartyg inte kan anställa en (1) medborgare från Salomonöarna i sin besättning skall fartygsägaren betala ett engångsbelopp motsvarade lönen för två besättningsmedlemmar under fiskesäsongen i Salomonöarnas fiskezon.

3.   Detta belopp skall betalas till statligt konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara.

4.   Fartygsägarna skall fritt välja ut de sjömän som anställs på fartygen från namnen på en förteckning som tillhandahålls av förvaltningschefen.

5.   Fartygsägaren eller dennes företrädare skall meddela förvaltningschefen namnen på de sjömän från Salomonöarna som anställs på fartyget, med uppgift om deras befattning.

6.   Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet skall gälla för de sjömän som anställs på gemenskapsfartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

7.   Anställningsavtal för sjömän från Salomonöarna, varav undertecknarna skall ha varsin kopia, skall upprättas mellan fartygsägarnas företrädare och sjömännen och/eller deras fackförening eller företrädare i samråd med förvaltningschefen. Avtalen skall säkerställa att sjömännen omfattas av det tillämpliga sociala trygghetssystemet och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

8.   Lönen för sjömän från Salomonöarna skall betalas av fartygsägarna. Innan licenser utfärdas skall lönen fastställas i samförstånd mellan fartygsägarna eller deras företrädare och förvaltningschefen. Lönevillkoren för sjömän från Salomonöarna får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i Salomonöarna och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

9.   Sjömän som anställs på gemenskapsfartyg skall anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, skall fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

10.   Om sjömän från Salomonöarna inte anställs av andra skäl än de som anges i föregående punkt skall fartygsägarna vara skyldiga att så snart som möjligt betala ett schablonbelopp (för fiskeåret) motsvarande lönerna för de sjömän som inte anställs.

11.   Detta belopp skall användas för utbildning av sjömän/fiskare i Salomonöarna och betalas till statligt konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara.

KAPITEL V

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fartygen skall följa de bestämmelser och rekommendationer som antagits av Secretariat of the Pacific Community och av medlemmarna i Palau-avtalet när det gäller fiskeredskap, dessas tekniska specifikationer och alla andra tekniska bestämmelser som gäller för deras fiskeverksamhet.

KAPITEL VI

OBSERVATÖRER

1.   I samband med inlämnande av en licensansökan skall varje berört gemenskapsfartyg lämna ett bidrag till observatörsprogrammet genom att sätta in 400 euro på statligt konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara.

Fartyg som har rätt att fiska i Salomonöarnas vatten enligt avtalet skall ta ombord observatörer som utses av Salomonöarna på nedanstående villkor.

2.1   Förvaltningschefen skall varje år fastställa omfattningen av programmet för observation ombord på grundval av antalet fartyg som har tillstånd att fiska i Salomonöarnas vatten och tillståndet för de fiskeresurser som utnyttjas av dessa fartyg. Förvaltningschefen skall följaktligen fastställa antalet eller procentandelen fartyg i olika typer av fiske som skall ha skyldighet att ta ombord en observatör.

2.2   Förvaltningschefen skall upprätta en förteckning över de fartyg som skall ta ombord en observatör samt en förteckning över observatörer som utsetts för ändamålet. Förteckningarna skall hållas uppdaterade. De skall sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

2.3   Förvaltningschefen skall i samband med att licensen utfärdas, eller senast femton (15) dagar före det datum som planerats för observatörens ombordstigning, meddela de berörda fartygsägarna eller deras företrädare att han avser att placera en observatör ombord på fartyget och så snart som möjligt meddela observatörens namn.

3.   Förvaltningschefen skall bestämma hur lång tid observatören skall vara ombord; denna skall dock normalt inte överstiga den tid som observatören behöver för att fullgöra sina uppgifter. Förvaltningschefen skall underrätta fartygsägarna eller deras företrädare om denna tid när han meddelar dem namnet på den observatör som utsetts att placeras ombord på det berörda fartyget.

4.   Villkoren för ombordtagande av observatörer skall bestämmas i samråd mellan fartygsägare eller deras företrädare och förvaltningschefen.

5.   De berörda fartygsägarna skall inom två veckor och med tio dagars varsel meddela de datum och hamnar i Salomonöarna som planerats för ombordtagande av observatörer.

6.   Om observatören tas ombord i en utländsk hamn, skall hans resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en observatör från Salomonöarna ombord lämnar Salomonöarnas fiskezon skall alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända till Salomonöarna så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

7.   Om observatören inte inom sex (6) timmar efter överenskommen tid infinner sig på den plats där han skall gå ombord skall redaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

Observatören skall behandlas som en befälsperson ombord. Observatören skall ha följande uppgifter:

8.1   Observera fartygens fiskeverksamhet.

8.2   Kontrollera fartygens position vid fiske.

8.3   Genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program.

8.4   Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

8.5   Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för Salomonöarnas fiskezon.

8.6   Kontrollera bifångsternas procentandel och uppskatta hur stora kvantiteter av säljbara arter av fisk, kräftdjur, bläckfisk och marina däggdjur som kastas överbord.

8.7   Meddela fiskeuppgifterna en gång i veckan via radiosändare, även hur stora kvantiteter som finns ombord av fångster och bifångster.

9.   Befälhavaren skall vidta alla åtgärder inom sitt ansvarsområde för att garantera observatörens fysiska och psykiska välbefinnande när denne utövar sina uppgifter.

10.   Observatören skall ha tillgång till de hjälpmedel som är nödvändiga för hans arbete. Befälhavaren skall ge observatören tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för hans arbete, de handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, samt till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta fullgörandet av observationsuppgifterna.

Observatören skall under sin vistelse på fartyget

11.1   vidta alla lämpliga åtgärder för att hans ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte skall avbryta eller hindra fisket,

11.2   respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

12.   När observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas skall observatören upprätta en aktivitetsrapport som skall skickas till förvaltningschefen med kopia till Europeiska kommissionens delegation. Observatören skall underteckna den i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han anser nödvändiga och signera dessa. En kopia av rapporten skall lämnas till fartygets befälhavare när observatören går iland.

13.   Fartygsägaren skall stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner.

14.   Observatörens lön och sociala avgifter skall betalas av Salomonöarna.

KAPITEL VII

FARTYGS IDENTIFIERING OCH TILLSYN AV ATT REGLERNA FÖLJS

1.   För syften som rör fiskeri och sjösäkerhet skall alla fartyg vara märkta och identifierade i enlighet med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) godkända standardspecifikation för märkning och identifiering av fiskefartyg.

2.   Fartygets namn skall vara tydligt utmärkt med latinska tecken på fartygets för och akter.

3.   Ett fartyg som inte visar sitt namn och radioanropssignal eller signalbokstäver på föreskrivet sätt kan eskorteras till en hamn i Salomonöarna för vidare undersökning.

4.   En fartygsoperatör skall säkerställa en ständig övervakning av den internationella nöd- och anropsfrekvensen 2 182 kHz (HF) eller den internationella säkerhets- och anropsfrekvensen 156,8 MHz (kanal 16, VHF-FM) för att underlätta kommunikationen med fiskeförvaltnings-, övervaknings- och tillsynsmyndigheter.

5.   En fartygsoperatör skall se till att en ny och aktuell utgåva av den internationella signalboken (INTERCO) finns ombord och att den ständigt är tillgänglig.

KAPITEL VIII

KOMMUNIKATION MED SALOMONÖARNAS PATRULLFARTYG

1. Kommunikationen mellan de tillåtna fartygen och Salomonöarnas patrullfartyg skall ske med hjälp av internationella signalkoder enligt följande:

Internationell signalkod –

Betydelse:

L …

Stoppa farten ögonblickligen.

SQ3 …

Stoppa eller lägg bi. Jag kommer att borda er.

QN …

Kom längs sidan på min styrbordssida.

QN1 …

Kom längs sidan på min babordssida.

TD2 …

Är ni ett fiskefartyg?

C …

Ja.

N …

Nej.

QR …

Jag kan inte komma längs sidan.

QP …

Jag kommer längs sidan.

KAPITEL IX

ÖVERVAKNING

1.   Europeiska gemenskapen skall föra en uppdaterad förteckning över fartyg för vilka en fiskelicens har utfärdats enligt detta protokoll. Förteckningen skall, så snart den är upprättad och därefter varje gång den uppdateras, skickas till de myndigheter i Salomonöarna som har ansvaret för fiskerikontroll.

2.   Gemenskapsfartygen får skrivas in i den förteckning som nämns i föregående punkt efter det att ett meddelande om erlagd förskottsbetalning enligt punkt 3 i avsnitt 2 i kapitel I i denna bilaga har inkommit. Fartygsägaren kan då få en bestyrkt kopia av förteckningen som får förvaras ombord i stället för fiskelicensen till dess att denna har utfärdats.

3.   Inträde i och utträde ur fiskezonen

3.1   Gemenskapsfartygen skall minst 24 timmar i förväg meddela förvaltningschefen om inträde i eller utträde ur Salomonöarnas fiskezon. Så snart fartygen inträder i Salomonöarnas fiskezon skall de meddela förvaltningschefen via fax, e-post eller radio.

3.2   Ett fartyg som meddelar utträde skall samtidigt ange sin position samt kvantitet och arter av fångst som förvaras ombord. Dessa meddelanden skall helst lämnas via fax, men kan också lämnas via e-post eller radio om fax saknas.

3.3   Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat förvaltningschefen skall betraktas som ett fartyg utan licens.

3.4   Fartygen skall få information om telefonnummer, faxnummer och e-postadresser när fiskelicenserna utfärdas.

4.   Kontrollförfaranden

4.1   Befälhavare för gemenskapsfartyg som bedriver fiskeverksamhet i Salomonöarnas fiskezon skall tillåta Salomonöarnas tjänstemän med ansvar för inspektion och kontroll av fiskeverksamhet att komma ombord, och underlätta utförandet av deras uppgifter.

4.2   Tjänstemännens vistelse ombord skall inte överstiga den tid som är nödvändig för fullgörandet av deras uppgift.

4.3   Efter varje inspektion skall ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

5.   Kvarhållande av fiskefartyg

5.1   Förvaltningschefen skall inom 48 timmar underrätta Europeiska kommissionens delegation om alla kvarhållanden och påföljder för gemenskapsfartyg i Salomonöarnas fiskezon.

5.2   Europeiska kommissionens delegation skall samtidigt erhålla en kortfattad rapport om de omständigheter och orsaker som ledde till kvarhållandet.

6.   Rapport om kvarhållande

6.1   När kontrolltjänstemannen har upprättat en rapport skall fartygets befälhavare underteckna den.

6.2   Underskriften skall inte påverka befälhavarens rättigheter eller hans möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

6.3   Befälhavaren skall föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av kontrolltjänstemannen. Vid mindre överträdelser kan förvaltningschefen tillåta det kvarhållna fartyget att fortsätta sin fiskeverksamhet.

7.   Samrådsmöte vid kvarhållande

7.1   Innan några åtgärder avseende fartygets befälhavare eller besättning eller någon annan åtgärd beträffande fartygets last och utrustning övervägs, med undantag av sådana åtgärder som är nödvändiga för att kunna säkra bevis på en förmodad överträdelse, skall inom en arbetsdag efter det att ovannämnda uppgifter har mottagits ett samrådsmöte hållas mellan Europeiska kommissionens delegation och förvaltningschefen, eventuellt med deltagande av en företrädare för den berörda medlemsstaten.

7.2   Vid detta möte skall parterna utbyta alla relevanta handlingar och uppgifter som kan bidra till att klarlägga omständigheterna kring de konstaterade händelserna. Fartygsägaren eller dennes företrädare skall underrättas om resultatet av mötet och om alla åtgärder som kan bli följden av kvarhållandet.

8.   Förlikning efter kvarhållande

8.1   Innan ett domstolsförfarande inleds skall ett försök göras att lösa frågan om den förmodade överträdelsen genom ett förlikningsförfarande. Detta förfarande skall avslutas senast fyra (4) arbetsdagar efter kvarhållandet.

8.2   Vid uppgörelse i godo skall bötesbeloppet fastställas i enlighet med Salomonöarnas lagstiftning.

8.3   Om frågan inte kan lösas i godo och den förs vidare till en behörig juridisk instans, skall fartygsägaren ställa en bankgaranti, vars storlek skall fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom kvarhållandet samt storleken på de böter och skadestånd som kan bli följden av överträdelsen, till statligt konto nr 0260-002 i Salomonöarnas centralbank, Honiara.

8.4   Bankgarantin skall vara oåterkallelig tills det rättsliga förfarandet avslutats. Den skall frisläppas så snart förfarandet avslutas utan fällande dom. Vid en fällande dom som innebär lägre böter än den ställda garantin, skall det resterande beloppet frisläppas av förvaltningschefen vid finansministeriet.

8.5   Fartyget skall släppas och dess besättning skall tillåtas att lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av uppgörelsen i godo har fullgjorts, eller

så snart den bankgaranti som avses i punkt 8.3 har ställts och godkänts av förvaltningschefen i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

9.   Omlastning

9.1   Gemenskapsfartyg som vill lasta om fångst på Salomonöarnas vatten skall göra omlastningen i någon av Salomonöarnas utsedda hamnar.

9.2   Fartygens ägare skall minst 48 timmar i förväg meddela förvaltningschefen följande uppgifter:

Namnen på de fiskefartyg som skall omlastas.

Lastfartygens namn.

Vikt i ton för varje art som skall omlastas.

Dagen för omlastningen.

9.3   Omlastning skall betraktas som ett utträde ur Salomonöarnas fiskezon. Fartygen skall därför lämna fångstrapporter till förvaltningschefen och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna Salomonöarnas vatten.

9.4   Varje omlastning av fångster som inte avses i punkterna ovan är förbjuden i Salomonöarnas fiskezon. Överträdelse kan leda till påföljd enligt gällande lagstiftning i Salomonöarna.

Befälhavare på gemenskapsfartyg som deltar i landning eller omlastning i en hamn i Salomonöarna skall tillåta och underlätta Salomonöarnas inspektörers kontroll av dessa operationer. Efter varje inspektion skall ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

Tillägg

1.

Blankett för licensansökan

2.

Fiskeloggbok

Tillägg 1

Image

Image

Tillägg 2a

Image

Tillägg 2b

Image


Top