EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0227

Kommissionens förordning (EG) nr 227/2006 av den 9 februari 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 39, 10.2.2006, p. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 291–296 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 25 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 25 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 193 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/227/oj

10.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 227/2006

av den 9 februari 2006

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9(1) a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2006.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2175/2005 (EUT L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Produkt bestående av (viktprocent)

Sackaros

99,05

Citronsyra

0,95

1701 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra råsocker enligt kompletterande anmärkning 1 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

2.

Produkt bestående av (viktprocent)

Sackaros

99,5

Citronsyra

0,5

1701 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra vitt socker enligt kompletterande anmärkning 3 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

3.

Produkt bestående av (viktprocent)

Sackaros

99,5

Citronsyra

0,4

Askorbinsyra

0,1

1701 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra vitt socker enligt kompletterande anmärkning 3 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

4.

Produkt bestående av (viktprocent)

Sackaros

99,7

Citronsyra

0,2

Askorbinsyra

0,1

1701 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra vitt socker enligt kompletterande anmärkning 3 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

5.

Beredning bestående av (viktprocent)

Sackaros

90

Kakaosmör

10

Beredningen utgörs av ett ljust gulaktigt, grovt pulver, mycket sött, med smak av kakaosmör.

2106 90 98

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Beredningen är avsedd för livsmedelsändamål och föreligger i form av ett klibbigt pulver (se de förklarande anmärkningarna till HS nr 2106, punkt B).

6.

Beredning bestående av (viktprocent)

Sackaros

95

Kakaosmör

5

Beredningen utgörs av vita, söta, klibbiga kristaller med en svag smak av kakao.

2106 90 98

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Beredningen är avsedd för livsmedelsändamål och föreligger i form av klibbiga kristaller (se de förklarande anmärkningarna till HS nr 2106, punkt B).

7.

Produkt bestående av (viktprocent)

Sackaros

97,5

Kakaosmör

2,5

Produkten utgörs av ett vitt, sött, kristalliniskt pulver, påminnande om i handeln förekommande vitt socker.

1701 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra råsocker enligt kompletterande anmärkning 1 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90, eftersom halten av kakaosmör inte är tillräckligt hög för att ändra dess karaktär av ett socker.

8.

Produkt bestående av (viktprocent)

Sackaros

97,7

Natriumklorid (salt)

2,3

Produkten föreligger i form av ett vitt, kristalliniskt, sött pulver med svag saltsmak.

Den består huvudsakligen av sackaroskristaller. Kubformade kristaller av natriumklorid förekommer i synnerligen små mängder.

1701 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten är en blandning av sackaros i kristallform och natriumklorid. Den kan inte anses utgöra råsocker enligt kompletterande anmärkning 1 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90. Förekomsten av en liten mängd (ca 2,3 %) natriumklorid ändrar inte produktens karaktär av ett socker enligt kapitel 17 i KN.

9.

Beredning bestående av (viktprocent)

Vitt socker

90

Vetemjöl

10

2106 90 98

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Denna beredning är avsedd för livsmedelsändamål och måste klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98.

10.

Produkt bestående av (viktprocent)

Sackaros

95

Laktos

5

1701 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90 eftersom laktosinnehållet inte ändrar produktens karaktär av ett socker enligt kapitel 17 i KN.

11.

Produkt bestående av (viktprocent)

Vitt socker

97

Lakritsextrakt

3

Produkten föreligger i form av strösocker och är förpackad för försäljning i detaljhandeln.

1701 91 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 91 och 1701 91 00.

Produkten måste klassificeras som ett smaksatt socker enligt KN-nummer 1701 91 00 (se de förklarande anmärkningarna till HS kapitel 17, Allmänna anvisningar, första stycket, andra meningen, och nummer 1701, femte stycket).

Förekomsten av en liten mängd lakritsextrakt ändrar inte produktens karaktär av ett socker enligt kapitel 17 i KN.


Top