EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0090

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/90/EG av den 18 januari 2006 om ändring, för tjugonionde gången, av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – c/m/r) (Text av betydelse för EES)

OJ L 33, 4.2.2006, p. 28–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 315 - 368
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 315 - 368

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/90/oj

4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/28


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/90/EG

av den 18 januari 2006

om ändring, för tjugonionde gången, av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – c/m/r)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

De åtgärder som anges i detta direktiv omfattas av den handlingsplan som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) (3). Enligt det beslutet har gemenskapen förbundit sig att främja och förbättra folkhälsan, förebygga sjukdomar och motverka potentiella hälsorisker för att minska onödig sjuklighet och förtida dödlighet och aktivitetshämmande funktionshinder.

(2)

De ämnen som finns upptagna i bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar och klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (4) och är klassificerade som cancerframkallande i kategori 1 eller 2 kan orsaka cancer. De ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 67/548/EEG och är klassificerade som mutagena i kategori 1 eller 2 kan orsaka ärftliga genetiska skador. De ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 67/548/EEG och är klassificerade som reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 kan orsaka fosterskador eller hämma fruktsamheten.

(3)

För att förbättra skyddet av människors hälsa och konsumentskyddet bör användningen av ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 regleras och sådana ämnen och preparat som innehåller sådana ämnen bör inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

(4)

I rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (5) anges begränsningarna för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat, med syftet att bland annat öka skyddet av människors hälsa och konsumentskyddet.

(5)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG (6) om ändring för fjortonde gången av direktiv 76/769/EEG fastställs, i form av ett tillägg till bilaga I till direktiv 76/769/EEG, en förteckning över ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2. Dessa ämnen och preparat som innehåller dessa ämnen bör inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

(6)

Enligt direktiv 94/60/EG skall kommissionen, senast sex månader efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av en anpassning till tekniska framsteg av bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG, vilken omfattar ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, till Europaparlamentet och rådet överlämna ett förslag till direktiv som reglerar dessa nyligen klassificerade ämnen för att uppdatera tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG. Kommissionens förslag skall beaktas riskerna som fördelarna med dessa nyligen klassificerade ämnen och gemenskapsbestämmelserna om riskanalys.

(7)

Kommissionens direktiv 2004/73/EG av den 29 april 2004 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG, närmare bestämt bilaga I till detta, omfattar 146 poster med ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande i kategori 1, 21 poster med ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande i kategori 2, 152 poster med ämnen som nyligen klassificerats som mutagena i kategori 2 och 24 poster med ämnen som nyligen klassificerats som reproduktionstoxiska i kategori 2.

(8)

Genom direktiv 2004/73/EG ändras också anmärkningarna om identifiering, klassificering och märkning av fyra ämnen som klassificerats som cancerframkallande i kategori 1, 36 poster med ämnen som klassificerats som cancerframkallande i kategori 2, sex poster med ämnen klassificerats som mutagena i kategori 2, två poster med ämnen som klassificerats som reproduktionstoxiska i kategori 1 och tre poster med ämnen som klassificerats som reproduktionstoxiska i kategori 2. Förteckningarna i tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG bör ändras i enlighet med detta.

(9)

Riskerna och fördelarna med de ämnen som nyligen har klassificerats i direktiv 2004/73/EG som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 har beaktats, särskilt de ämnen som ännu inte varit föremål för begränsningar för användning i ämnen eller preparat som släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten (på grund av en tidigare klassificering). Genom bedömningen befanns det lämpligt att dessa nyligen klassificerade ämnen förs in i tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(10)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av den gemenskapslagstiftning som fastställer minimikrav för arbetstagares säkerhet i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (7) och i enskilda direktiv som grundar sig på detta, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 24 februari 2007. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 24 augusti 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 18 januari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 255, 14.10.2005, s. 33.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 23 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning) och rådets beslut av den 8 december 2005.

(3)  EGT L 271, 9.10.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).

(4)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1. Rättelse offentliggjord i EUT L 216, 16.6.2004, s. 3.).

(5)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/98/EG (EUT L 305, 1.10.2004, s. 63).

(6)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rättelse offentliggjord i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.


BILAGA

1.

Rubriken ”Anmärkningar” i inledningen skall ändras på följande sätt:

a)

Följande anmärkningar skall införas:

”Anmärkning A:

Ämnesnamnet på etiketten skall överensstämma med en av de benämningar som anges i bilaga I till direktiv 67/548/EEG (se artikel 23.2 a).

I bilaga I till direktiv 67/548/EEG används ibland allmänna beskrivningar som ’föreningar’’ eller ’’salter’’. I sådana fall är tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden skyldig att ange korrekt namn på etiketten efter att ha tagit avsnittet ’’Nomenklatur’’ i förordet i beaktande.

I direktiv 67/548/EEG krävs också att de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne skall vara de som anges i bilaga I (artikel 23.2 c, d och e).

För ämnen som tillhör en viss ämnesgrupp i bilaga I till direktiv 67/548/EEG skall de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne vara de som anges för denna grupp i bilaga I.

För ämnen som tillhör mer än en ämnesgrupp i bilaga I till direktiv 67/548/EEG skall de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne vara de som anges för båda dessa grupper i bilaga I. I de fall där två olika klassificeringar för samma fara anges för de båda grupperna skall den strängare faroklassificeringen användas.”

”Anmärkning D:

Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

Emellertid släpps sådana ämnen ibland ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall skall tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden ange dess namn, följt av ’’ej stabiliserad’’ på etiketten.”

”Anmärkning E:

Ämnen med särskilda effekter på människors hälsa (jfr kapitel 4 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG) som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, och som även är klassificerade som mycket giftiga (T+), giftiga (T) eller hälsoskadliga (Xn), har tilldelats anmärkning E. För dessa ämnen skall ordet ’’Även’’ föregå riskfraserna R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (hälsoskadlig), R48 och R65 och samtliga kombinationer av dessa.”

”Anmärkning H:

Den klassificering och märkning som anges för detta ämne gäller endast för den eller de farliga egenskaper som anges genom riskfrasen, i kombination med angiven faroklass. Kraven i artikel 6 i direktiv 67/548/EEG på tillverkare, distributörer och importörer av detta ämne skall tillämpas på alla andra aspekter av klassificering och märkning. Den slutliga etiketten skall uppfylla kraven i avsnitt 7 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG.

Denna anmärkning gäller vissa kol- och oljebaserade ämnen samt vissa ämnesgrupper som anges i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.”

”Anmärkning S:

Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 23 i direktiv 67/548/EEG (se avsnitt 8 i bilaga VI).”

b)

Anmärkning K skall ersättas med följande text:

”Anmärkning K:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8). Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent skall åtminstone S-fraserna (2-)9-16 användas. Denna anmärkning gäller vissa komplexa oljebaserade ämnen som anges i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.”

2.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 29 – Cancerframkallande ämnen: kategori 1” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Trietylarsenat

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade naftapropanavdrivartoppfraktioner, C3-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackade kolväten och behandlade för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, C2 till C4, främst C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består främst av alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C1-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, C1 till C6, främst C1 till C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilizertoppfraktion, C2-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt polymeriserad nafta. Består av alifatiska kolväten, C2 till C6, främst C2 till C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C1-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk reformering. Består av kolväten, C1 till C6, främst C1 till C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och paraffiner, alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av olefin- och paraffinkolväten, C3 till C5, använd som råvara för alkylering. Omgivningstemperaturen är normalt över dessa blandningars kritiska temperatur.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gaser (petroleum), C4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består av alifatiska kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av etan och eten.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom atmosfärisk destillation av en butan-butenström. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av propen med något etan och propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av diverse kolväteströmmar. Består främst av kolväten, C1 till C4, främst propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten, använd till matning av Girbatolenhet för avlägsnande av vätesulfid. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C4-rika, vätesulfidfria

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och väteavsvavlad, kombinerad fraktionator-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av produkterna från katalytisk krackning, katalytisk reformering och väteavsvavling, behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta-fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasanläggning, blandad ström, C4-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringssabilisering av straight-run nafta, destillationsslutgas och katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består av kolväten, C3 till C6, främst butan och isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasåtervinningsanläggnings-, C1-2-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av destillatslutgas, straight-run nafta, katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består främst av kolväten, C1 till C5, främst metan och etan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder termisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termisk krackning av vakuumåterstoder. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation och kondensation av råolja. Består av kolväten, C3 till C5, främst C3 till C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett destillationsområde

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av full-range straight-run nafta. Består av kolväten, främst C2 till C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolväterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från hydrerkrackning. Består främst av kolväten, främst C1 till C4. Kan också innehålla små mängder väte och vätesulfid.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gaser (petroleum), lätt straightrun naftastabilizer, avgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av lätt straight-run nafta. Består av mättade, alifatiska kolväten, främst C2 till C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsseparationstorns-, C4-rika

(Sammansatta återstoder från destillation av strömmar från olika raffinaderiprocesser. Består av kolväten C4 till C5, främst butan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –11,7 °C till 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Kolväten, C1-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termiska kracknings- och absorberprocesser samt vid destillation av råolja. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 164 °C till –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Kolväten, C1-4-, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla kolvätgaser i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Kolväten, C1-3-

(Komplex blandning av kolväten, främst C1 till C3, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Kolväten, C1-4-, butanavdrivarfraktion

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gaser (petroleum), C1-5, våta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja och/eller krackning av torngasolja. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Kolväten, C2-4-

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Kolväten, C3-

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk krackning av gasolja. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av propanavdrivarbottenfraktioner. Består främst av butan, isobutan och butadien.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-

(Komplex blandning från varierande raffinaderiprocesser. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Kolväten, C2-4, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla ett petroleumdestillat i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade kolväten, främst C2 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av kombinerade naftaströmmar. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gaser (petroleum), lätta straightrun bensin, fraktioneringsstabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av lätt straight-run bensin. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen i en naftaunifineravsvavlingsprocess och strippad från naftaprodukten. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom katalytiskt reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av metan, etan och propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn, toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råvaran till C3-C4-separationstornet. Består främst av C3-kolväten.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten från fraktionering av vätskan från det första tornet vid destillation av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta och destillat. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation av termiskt krackade destillat, nafta och gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvätefraktioneringsstabilizer, petroleumförkoksning

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av termiskt krackade kolväten från petroleumförkoksning. Består av kolväten, främst C1 till C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en termisk krackningsprocess. Består av kolväten, främst C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk reformer-stabilizertoppfraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Kolväten, C4-

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkaner, C1-4-, C3-rika

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gaser (petroleum), ångkracker, C3-rika

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –70 °C till 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Kolväten, C4-, ångkrackerdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av C4-kolväten, främst 1-buten och 2-buten, och innehåller även butan och isobutan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –12 °C till +5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Petroleumgaser, flytande, sweetened, C4-fraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla en flytande petroleumgasblandning i en sweeteningprocess för att oxidera merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade C4-kolväten.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, kopparammoniakacetatextraktion, C3-5- och omättade C3-5-, butadienfria

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings-

(Satsningsgas till aminsystemet för avlägsnande av vätesulfid. Består av väte. Kolmonoxid, koldioxid, vätesulfid och alifatiska kolväten, C1 till C5, kan också ingå.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-väteavsvavlingsavgaser

(Avgaser från bensenanläggning. Består främst av väte. Kolmonoxid samt kolväten, främst C1 till C6, inbegripet bensen, kan också ingå.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-återcirkulations-, väterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom recirkulering av gaserna från bensenanläggningen. Består främst av väte med olika små mängder av kolmonoxid och kolväten, C1 till C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gaser (petroleum), blandningsolje-, väte- och kväverika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en blandningsolja. Består främst av väte och kväve med olika små mängder av kolmonoxid, koldioxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten från stabiliseringen av katalytiskt reformerad nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning, och återcirkulerad för att bevara väte. Består främst av väte. Kan också innehålla varierande små mängder av kolmonoxid, koldioxid, kväve och kolväten, främst C1 till C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning. Består av kolväten, C1 till C5, och väte.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-, väterika

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gaser (petroleum), C2-returströms-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktion av väte ur en gasström som främst består av väte med små mängder av kväve, kolmonoxid, metan, etan och eten. Består främst av kolväten, som metan, etan och eten, med små mängder väte, kväve och kolmonoxid.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser

(Komplex blandning av torra gaser från en gaskoncentreringsenhet. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från blandade gasströmmar i en gaskoncentreringsreabsorber. Består främst av väte, kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och kolväten, C1 till C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom absorption av väte från en väterik ström. Består av väte, kolmonoxid, kväve och metan med små mängder C2-kolväten.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gaser (petroleum), väterika

(Komplex blandning separerad som gas från kolvätegaser vid avkylning. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid, kväve, metan och C2-kolväten.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade, blandningsoljeåtercirkulerings-, väte- och kväverika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulerad vätebehandlad blandningsolja. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulade reaktorgaser. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och mättade alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gaser (petroleum), reformer-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformerarna. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte, metan och etan med olika små mängder vätesulfid och alifatiska kolväten, C3 till C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte och metan med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve och mättade alifatiska kolväten, C2 till C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gaser (petroleum), termisk krackning- destillations-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består av väte, vätesulfid, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom refraktionering av produkter från katalytisk krackning. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt reformad nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Slutgas (petroleum), krackat destillat vätebehandlarseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid väteavsvavling av straight-run nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run naftastabilizer-toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta, följt av fraktionering av det totala utflödet. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gaser (petroleum), reformerutlopps-, högtrycksflashkammaravgaser

(Komplex blandning erhållen genom högtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkammarav-

(Komplex blandning erhållen genom lågtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser

(Komplex blandning separerad vid destillation av en gasström innehållande väte, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, C1 till C6, eller erhållen genom krackning av etan och propan. Består av kolväten, främst C1 till C2, väte, kväve och kolmonoxid.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare pentanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom behandling av råvaran till bensenenheten med väte i närvaro av katalysator, följt av depentanisering. Består främst av väte, etan och propan, med olika små mängder kväve, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6. Kan innehålla spårmängder av bensen.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk kracker-toppfraktioner fraktionerings-

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av toppfraktionsprodukten från katalytisk krackning i fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve och kolväten, främst C1 till C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Petroleumprodukter, raffinaderigaser

(Komplex blandning som främst består av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator-

(Komplex blandning erhållen genom vätske-ång-separationen av utloppet från hydrerkrackningsprocessreaktorn. Består främst av väte och mättade kolväten, främst C1 till C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderi

(Komplex blandning erhållen från olika petroleumraffineringsoperationer. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från kemisk reformering av naften till aromater. Består av väte och mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogenpentanavdrivarstabilisatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från pentanavdrivarstabilisering av vätebehandlad fotogen. Består främst av väte, metan, etan och propan med olika små mängder kväve, vätesulfid, kolmonoxid och kolväten, främst C4 till C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogen flashkammar-

(Komplex blandning erhållen från flashkammaren i enheten där sur fotogen behandlas med väte i närvaro av katalysator. Består främst av väte och metan med olika små mängder kväve, kolmonoxid och kolväten, främst C2 till C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gaser (petroleum), destillat unifiner avsvavlingsstripper, avgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukten från unifiner-avsvavlingsprocessen. Består av vätesulfid, metan, etan och propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning erhållen från fraktionering av toppfraktionsprodukten från fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, vätesulfid, kväve och kolväten, främst C1 till C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker skrubber, sekundära absorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom att skrubbatoppfraktionen från en fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve, metan, etan och propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gaser (petroleum), tungt destillat, vätebehandlaravsvavlare stripperavgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukter från det tunga destillatet från vätebehandlaravsvavlingsprocessen. Består av väte, svavelväte och mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gaser (petroleum), platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av lätta produkter

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av de lätta produkterna från platformenhetens platinareaktorer. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation

(Komplex blandning från det första tornet vid destillation av råolja. Består av kväve och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av reducerad råolja. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gaser (petroleum), unifiner stripperavgaser

(Blandning av väte och metan från fraktionering av produkterna från unifinerenheten.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk väteavsvavlad naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Slutgas (petroleum), straight-run nafta väteavsvavlar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, topproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av produkterna från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning

(Komplex blandning erhållen genom rådestillation och katalytisk krackning. Består av väte, svavelväte, kväve, kolmonoxid och paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom avsvavling av gasoljor med dietanolamin. Består främst av svavelväte, väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gaser (petroleum), gasolja, väteavsvavlingsavgaser

(Komplex blandning erhållen genom separering av vätskefasen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte, svavelväte och alifatiska kolväten, främst C1 till C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gaser (petroleum), gasoljeväteavsvavlingsutblås-

(Komplex blandning av gaser från reformer och från urluftning av hydreringsreaktorn. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gaser (petroleum), hydroingsreaktorsutflödesflashkammarav-

(Komplex blandning av gaser från flashning av utloppen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder

(Komplex blandning erhållen genom blandning av den icke kondenserbara delen av produkten från naftaångkrackning samt återstodsgaser från bearbetning av efterföljande produkter. Består främst av väte samt paraffin och olefinkolväten, främst C1 till C5, vilka kan vara blandade med naturgas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning

(Komplex blandning erhållen från viskositetsreduktion i ugn av återstoder. Består främst av svavelväte samt paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gaser (petroleum), C3-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från krackning av råolja. Består av kolväten, C3 till C4, främst propan och propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber- katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt polymeriseringsnafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabiliseringsprodukter från polymerisering av nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftafraktioneringsstabilizer, vätesulfidfri

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Slutgas (petroleum), krackade destillat vätebehandlingsstripper-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av termiskt krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består främst av mättade kolväten, C1 till C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Slutgas (petroleum), straight-rundestillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytiskt väteavsvavling av straight-run-destillat och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk gaskrackningsabsorber-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning av gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad naftafraktioneringskolonn-, syrafri

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av väteavsvavlad nafta och destillatkolväteströmmar samt behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestripper-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom strippningsstabilisering av katalytiskt väteavsvavlad vakuumgasolja från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Slutgas (petroleum), lätt straightrun naftastabilizer-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom fraktioneringsstabilisering av straight-run nafta från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, förbehandlingsetanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan propan och propen. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytisk väteavsvavling av vakuumgasolja från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C3 till C5, med ungefärligt kokpunktsintervall från –48 °C till 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkaner, C1-2-

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkaner, C2-3-

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkaner, C3-4-

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkaner, C4-5-

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Bränngaser

(Blandning av lätta gaser. Består främst av väte och/eller lågmolekylära kolväten.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Bränngaser, råoljedestillat

(Komplex blandning av lätta gaser, erhållen genom destillation av råolja vid katalytisk reformering av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 217 °C till –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Kolväten, C3-4-

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Kolväten, C4-5-

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Kolväten, C2-4-, C3-rika

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Petroleumgaser, flytande

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Petroleumgaser, flytande, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av en flytande petroleumgasblandning för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gaser (petroleum), C3-4-, isobutanrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade kolväten, oftast C3 till C6, främst butan och isobutan. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C4, främst isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destillat (petroleum), C3-6-, piperylenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade alifatiska kolväten, oftast C3 till C6. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C6, främst piperylener.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gaser (petroleum), butanseparationstornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av butanströmmen. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gaser (petroleum), C2-3-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består främst av etan, eten, propan och propen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja propanavdrivarbottenfraktioner, C4-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid fraktionering av en katalytiskt krackad gasoljekolvätenström och behandlad för att avlägsna vätesulfid och andra sura komponenter. Består av kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftabutanavdrivar bottenfraktioner, C3-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Slutgas (petroleum), isomeriserad nafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen ur produkter från fraktioneringsstabilisering av isomeriserad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

Posterna med indexnummer 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 och 612-042-00-2 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Krom(VI)trioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Naftylamin; betanaftylamin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benzidin; 4,4′-diaminobifenyl; bifenyl-4,4′-ylendiamin 1,1’-bifenyl-4,4’-diamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E”

3.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 29 – Cancerframkallande ämnen: kategori 2” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Isobutylnitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Kadmiumsulfid

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kadmium (luftantändlig)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Isopren (stabiliserad)

2-Metyl-1,3-butadien

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Kloropren (stabiliserad)

2-Klorobuta-1,3-dien

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-Triklorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-Tetraklortoluen

p-Klorbenzotriklorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-Bis(dimetylamino)benzofenon

Michlers keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

(S)-oxiranmetyl-4-metylbenzensulfonat

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-Nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Metylenbis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdikloriddihydroklorid

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluen, teknisk produkt – blandning av [2] och [3]

metyl-fenylendiamin [1]

4-metyl-m-fenylendiamin [2]

2-metyl-m-fenylendiamin [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-Klor-o-toluidin [1]

4-klor-o-toluidinhydroklorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-Trimetylanilin [1]

2,4,5-trimetylanilinhydroklorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-Tiodianilin [1] och dess salter

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-Oxidianilin [1] och dess salter

p-Aminofenyleter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-Diaminoanisol [1]

4-metoxi-m-fenylendiamin

2,4-diaminoanisolsulfat [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametyl-4,4′-metylendianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 med ≥ 0,1 % av Michlers keton (EG-nr 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-Metoxi-m-toluidin

p-kresidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Blandning av: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;

blandning av oligomerer av 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-x

421-550-1

 

Kreosotolja, acenaftenfraktion

Tvättolja

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Kreosotolja

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Kreosot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H”

b)

Posterna med indexnummer 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 och 649-006-00-0 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Hydrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-Dimetylhydrazin

007-013-00-0

540-73-8

E

Dimetylsulfat

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Kaliumdikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromat, vattenfri

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Koboltdiklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Koboltsulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Kadmiumoxid

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Kadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumklorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Kadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-Dibrometan; etylendibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-Diklorbut-2-en

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-Epoxipropan-1-ol; glycidol oxiranmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-Allyl-1,3-benzodioxol; safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Akrylnitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-Dinitrotoluen; dinitrotoluen, teknisk kvalitet [1] dinitrotoluen [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-Dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

Trinatrium-[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)bifenyl-1,3′,3″, 1‴-tetraolat-O, O′, O″, O‴]koppar(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-Metoxianilin; o-anisidin,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-Diaminodifenylmetan; 4,4′-metylendianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrosodimetylamin; dimetylnitrosamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-Metylaziridin; propylenimin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Kreosotolja, acenaftenfraktion, acenaftenfri

(Oljeåterstoder efter avlägsnande av acenaften genom kristallisation ur acenaftenolja från stenkolstjära. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Återstoder (stenkolstjära), kreosotoljedestillation

(Återstoden från fraktionerad destillation av tvättolja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 270 °C till 330 °C. Består främst av bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Kreosotolja, högkokande destillat

(Den högkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminösa kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja samt några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i stenkolstjära. Kristallfri vid ungefär 5 °C.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Extraktionsåterstoder (kol), kreosotolja, sura

(Komplex blandning av kolväten från den basbefriade fraktionen från destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 250 °C till 280 °C. Består främst av bifenyl och isomera dimetylnaftalener.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Kreosotolja, lågkokande destillat

(Den lågkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminösa kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja från vilken några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i stenkolstjäredestillat avlägsnats. Kristallfri vid ungefär 38 °C.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av lätt nafteniskt destillat

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av tungt paraffiniskt destillat

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av lätt paraffiniskt destillat

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av tungt nafteniskt destillat

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av lätt vakumgasoljedestillat

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Kolväten C26-55, aromatrika

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H”

c)

I posten med indexnummer 611-063-00-4 skall numret ”164058-22-4” införas i spalten med rubriken ”CAS-nr”.

d)

Posterna med indexnummer 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-199-00-5, ---649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 och 649-210-00-X skall utgå.

4.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 30 – Mutagena ämnen: kategori 2” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Krom(VI)trioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Kadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oxidianilin [1] och dess salter

p-aminofenyleter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Karbendazim (ISO)

metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade naftapropanavdrivartoppfraktioner, C3-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackade kolväten och behandlade för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, C2 till C4, främst C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består främst av alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C1-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, C1 till C6, främst C1 till C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilizertoppfraktion, C2-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt polymeriserad nafta. Består av alifatiska kolväten, C2 till C6, främst C2 till C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C1-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk reformering. Består av kolväten, C1 till C6, främst C1 till C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och paraffiner, alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av olefin- och paraffinkolväten, C3 till C5, använd som råvara för alkylering. Omgivningstemperaturen är normalt över dessa blandningars kritiska temperatur.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gaser (petroleum), C4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består av alifatiska kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av etan och eten.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom atmosfärisk destillation av en butan-butenström. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av propen med något etan och propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av diverse kolväteströmmar. Består främst av kolväten, C1 till C4, främst propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten, använd till matning av Girbatolenhet för avlägsnande av vätesulfid. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C4-rika, vätesulfidfria

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och väteavsvavlad, kombinerad fraktionator-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av produkterna från katalytisk krackning, katalytisk reformering och väteavsvavling, behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta-fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasanläggning, blandad ström, C4-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringssabilisering av straight-run nafta, destillationsslutgas och katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består av kolväten, C3 till C6, främst butan och isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasåtervinningsanläggnings-, C1-2-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av destillatslutgas, straight-run nafta, katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består främst av kolväten, C1 till C5, främst metan och etan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder termisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termisk krackning av vakuumåterstoder. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation och kondensation av råolja. Består av kolväten, C3 till C5, främst C3 till C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett destillationsområde

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av full-range straight-run nafta. Består av kolväten, främst C2 till C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolväterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från hydrerkrackning. Består främst av kolväten, främst C1 till C4. Kan också innehålla små mängder väte och vätesulfid.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gaser (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer, avgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av lätt straight-run nafta. Består av mättade, alifatiska kolväten, främst C2 till C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsseparationstorns-, C4-rika

(Sammansatta återstoder från destillation av strömmar från olika raffinaderiprocesser. Består av kolväten C4 till C5, främst butan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –11,7 °C till 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Kolväten, C1-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termiska kracknings- och absorber processer samt vid destillation av råolja. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 164 °C till -0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Kolväten, C1-4-, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av kolvätgaser i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Kolväten, C1-3-

(Komplex blandning av kolväten, främst C1 till C3, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Kolväten, C1-4-, butanavdrivarfraktion

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gaser (petroleum), C1-5, våta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja och/eller krackning av torngasolja. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Kolväten, C2-4-

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Kolväten, C3-

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk krackning av gasolja. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av propanavdrivarbottenfraktioner. Består främst av butan, isobutan och butadien.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-

(Komplex blandning från varierande raffinaderiprocesser. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Består främst av kolväten, främst C3 till C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Kolväten, C2-4, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla ett petroleumdestillat i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade kolväten, främst C2 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av kombinerade naftaströmmar. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gaser (petroleum), lätta straight-run bensin, fraktioneringsstabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av lätt straight-run bensin. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen i en naftaunifineravsvavlingsprocess och strippad från naftaprodukten. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom katalytiskt reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av metan, etan och propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn, toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råvaran till C3-C4-separationstornet. Består främst av C3-kolväten.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten från fraktionering av vätskan från det första tornet vid destillation av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta och destillat. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation av termiskt krackade destillat, nafta och gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvätefraktioneringsstabilizer, petroleumförkoksning

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av termiskt krackade kolväten från petroleumförkoksning. Består av kolväten, främst C1 till C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en termisk krackningsprocess. Består av kolväten, främst C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk reformer-stabilizertoppfraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Kolväten, C4-

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkaner, C1-4-, C3-rika

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gaser (petroleum), ångkracker, C3-rika

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –70 °C till 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Kolväten, C4-, ångkrackerdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av C4-kolväten, främst 1-buten och 2-buten, och innehåller även butan och isobutan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –12 °C till +5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Petroleumgaser, flytande, sweetened, C4-fraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en flytande petroleumgasblandning i en sweeteningprocess för att oxidera merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade C4-kolväten.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, kopparammoniakacetatextraktion, C3-5- och omättade C3-5-, butadienfria

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings-

(Satsningsgas till aminsystemet för avlägsnande av vätesulfid. Består av väte. Kolmonoxid, koldioxid, vätesulfid och alifatiska kolväten, C1 till C5, kan också ingå.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-väteavsvavlingsavgaser

(Avgaser från bensenanläggning. Består främst av väte. Kolmonoxid samt kolväten, främst C1 till C6, inbegripet bensen, kan också ingå.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-återcirkulations-, väterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom recirkulation av gaserna från bensenanläggningen. Består främst av väte med olika små mängder av kolmonoxid och kolväten, C1 till C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gaser (petroleum), blandningsolje-, väte- och kväverika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en blandningsolja. Består främst av väte och kväve med olika små mängder av kolmonoxid, koldioxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten från stabiliseringen av katalytiskt reformerad nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning, och återcirkulerad för att bevara väte. Består främst av väte. Kan också innehålla varierande små mängder av kolmonoxid, koldioxid, kväve och kolväten, främst C1 till C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning. Består av kolväten, C1 till C5, och väte.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-, väterika

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gaser (petroleum), C2-returströms-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktion av väte ur en gasström som främst består av väte med små mängder av kväve, kolmonoxid, metan, etan och eten. Består främst av kolväten, som metan, etan och eten, med små mängder väte, kväve och kolmonoxid.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser

(Komplex blandning av torra gaser från en gaskoncentreringsenhet. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från blandade gasströmmar i en gaskoncentreringsreabsorber. Består främst av väte, kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och kolväten, C1 till C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom att absorbera väte från en väterik ström. Består av väte, kolmonoxid, kväve och metan med små mängder C2-kolväten.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gaser (petroleum), väterika

(Komplex blandning separerad som gas från kolvätegaser vid avkylning. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid, kväve, metan och C2-kolväten.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade, blandningsoljeåtercirkulerings-, väte- och kväverika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulerad vätebehandlad blandningsolja. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulade reaktorgaser. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och mättade alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gaser (petroleum), reformer-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformerarna. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte, metan och etan med olika små mängder vätesulfid och alifatiska kolväten, C3 till C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte och metan med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve och mättade alifatiska kolväten, C2 till C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gaser (petroleum), termisk krackning- destillations-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består av väte, vätesulfid, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom refraktionering av produkter från katalytisk krackning. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt reformad nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Slutgas (petroleum), krackat destillat vätebehandlarseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid väteavsvavling av straight-run nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run naftastabilizer-toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta, följt av fraktionering av det totala utflödet. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gaser (petroleum), reformerutlopps-, högtrycksflashkammaravgaser

(Komplex blandning erhållen genom högtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkammarav-

(Komplex blandning erhållen genom lågtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser

(Komplex blandning separerad vid destillation av en gasström innehållande väte, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, C1 till C6, eller erhållen genom krackning av etan och propan. Består av kolväten, främst C1 till C2, väte, kväve och kolmonoxid.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare pentanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom behandling av råvaran till bensenenheten med väte i närvaro av katalysator, följt av depentanisering. Består främst av väte, etan och propan, med olika små mängder kväve, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6. Kan innehålla spårmängder av bensen.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk kracker-toppfraktioner fraktionerings-

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av toppfraktionsprodukten från katalytisk krackning i fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve och kolväten, främst C1 till C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Petroleumprodukter, raffinaderigaser

(Komplex blandning som främst består av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator-

(Komplex blandning erhållen genom vätske-ång-separationen av utloppet från hydrerkrackningsprocessreaktorn. Består främst av väte och mättade kolväten, främst C1 till C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderi

(Komplex blandning erhållen från olika petroleumraffineringsoperationer. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från kemisk reformering av naften till aromater. Består av väte och mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogenpentanavdrivarstabilisatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från pentanavdrivarstabilisering av vätebehandlad fotogen. Består främst av väte, metan, etan och propan med olika små mängder kväve, vätesulfid, kolmonoxid och kolväten, främst C4 till C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogen flashkammar-

(Komplex blandning erhållen från flashkammaren i enheten där sur fotogen behandlas med väte i närvaro av katalysator. Består främst av väte och metan med olika små mängder kväve, kolmonoxid och kolväten, främst C2 till C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gaser (petroleum), destillat unifiner avsvavlingsstripper, avgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukten från unifiner-avsvavlingsprocessen. Består av vätesulfid, metan, etan och propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning erhållen från fraktionering av toppfraktionsprodukten från fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, vätesulfid, kväve och kolväten, främst C1 till C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker skrubber, sekundära absorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom att skrubbatoppfraktionen från en fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve, metan, etan och propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gaser (petroleum), tungt destillat, vätebehandlaravsvavlare stripperavgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukter från det tunga destillatet från vätebehandlaravsvavlingsprocessen. Består av väte, svavelväte och mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gaser (petroleum), platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av lätta produkter

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av de lätta produkterna från platformenhetens platinareaktorer. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation

(Komplex blandning från det första tornet vid destillation av råolja. Består av kväve och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av reducerad råolja. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gaser (petroleum), unifiner stripperavgaser

(Blandning av väte och metan från fraktionering av produkterna från unifiner-enheten.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk väteavsvavlad naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Slutgas (petroleum), straight-run nafta väteavsvavlar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, topproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av produkterna från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning

(Komplex blandning erhållen genom rådestillation och katalytisk krackning. Består av väte, svavelväte, kväve, kolmonoxid och paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom avsvavling av gasoljor med dietanolamin. Består främst av svavelväte, väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gaser (petroleum), gasolja, väteavsvavlingsavgaser

(Komplex blandning erhållen genom separering av vätskefasen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte, svavelväte och alifatiska kolväten, främst C1 till C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gaser (petroleum), gasoljeväteavsvavlingsutblås-

(Komplex blandning av gaser från reformer och från urluftning av hydreringsreaktorn. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gaser (petroleum), hydroingsreaktorsutflödesflashkammarav-

(Komplex blandning av gaser från flashning av utloppen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder

(Komplex blandning erhållen genom blandning av den icke kondenserbara delen av produkten från naftaångkrackning samt återstodsgaser från bearbetning av efterföljande produkter. Består främst av väte samt paraffin och olefinkolväten, främst C1 till C5, vilka kan vara blandade med naturgas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning

(Komplex blandning erhållen från viskositetsreduktion i ugn av återstoder. Består främst av svavelväte samt paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gaser (petroleum), C3-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från krackning av råolja. Består av kolväten, C3 till C4, främst propan och propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber- katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt polymeriseringsnafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabiliseringsprodukter från polymerisering av nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftafraktioneringsstabilizer, vätesulfidfri

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Slutgas (petroleum), krackade destillat vätebehandlingsstripper-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av termiskt krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består främst av mättade kolväten, C1 till C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Slutgas (petroleum), straight-run-destillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytiskt väteavsvavling av straight-run-destillat och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk gaskrackningsabsorber-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning av gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad naftafraktioneringskolonn-, syrafri

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av väteavsvavlad nafta och destillatkolväteströmmar samt behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestripper-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom strippningsstabilisering av katalytiskt väteavsvavlad vakuumgasolja, och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Slutgas (petroleum), lätt straightrun naftastabilizer-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom fraktioneringsstabilisering av straight-run nafta, och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, förbehandlingsetanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan propan och propen. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytisk väteavsvavling av vakuumgasolja från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C3 till C5, med ungefärligt kokpunktsintervall från –48 °C till 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkaner, C1-2-

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkaner, C2-3-

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkaner, C3-4-

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkaner, C4-5-

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Bränngaser

(Blandning av lätta gaser. Består främst av väte och/eller lågmolekylära kolväten.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Bränngaser, råoljedestillat

(Komplex blandning av lätta gaser, erhållen genom destillation av råolja vid katalytisk reformering av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 217 °C till –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Kolväten, C3-4-

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Kolväten, C4-5-

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Kolväten, C2-4-, C3-rika

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Petroleumgaser, flytande

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Petroleumgaser, flytande, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av en flytande petroleumgasblandning för omvandling av merkaptaner eller avlägsnande av sura föroreningar. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gaser (petroleum), C3-4-, isobutanrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade kolväten, oftast C3 till C6, främst butan och isobutan. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C4, främst isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destillat (petroleum), C3-6-, piperylenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade alifatiska kolväten, oftast C3 till C6. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C6, främst piperylener.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gaser (petroleum), butanseparationstornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av butanströmmen. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gaser (petroleum), C2-3-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består främst av etan, eten, propan och propen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja propanavdrivarbottenfraktioner, C4-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid fraktionering av en katalytiskt krackad gasoljekolvätenström och behandlad för att avlägsna vätesulfid och andra sura komponenter. Består av kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftabutanavdrivar bottenfraktioner, C3-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Slutgas (petroleum), isomeriserad nafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen ur produkter från fraktioneringsstabilisering av isomeriserad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

Posterna med indexnummer 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 och 048-008-00-3 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Kaliumdikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromat, vattenfri

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumklorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E”

5.

I förteckningen under rubriken ”Punkt 31 – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 1” skall posterna med indexnummer 082-001-00-6 och 082-002-00-1 ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Blyföreningar utom sådana som är upptagna på annat håll i bilaga I till direktiv 67/548/EEG

082-001-00-6

A, E

Blyalkyler

082-002-00-1

A, E”

6.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 31 – reproduktionstoxiska ämnen: kategori 2” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Linuron (ISO)

3-(3,4-diklorfenyl)-1-metoxi-1-metylurea

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Kaliumdikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromat, vattenfri

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Natriumkromat

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Kadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-Brompropan

Propylbromid

n-Propylbromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-Triklorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Oktabromdifenyleter

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-Dimetoxietan

etylenglykoldimetyleter

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

Trietylenglykoldimetyleter

2,5,8,11-tetraoxadodekan

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

Tetrahydrotiopyran-3-karboxaldehyd

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak [1]

n-pentyl-isopentylftalat [2]

di-n-pentylftalat [3]

Diisopentylftalat [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

Benzylbutylftalat

butyl(fenylmetyl)-1,2-benzendikarboxylat

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-Benzendikarboxylsyra

di-C7-11-alkylestrar, grenade och raka

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Blandning av: dinatrium-4-(3-etoxikarbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat;

trinatrium-4-(3-etoxikarbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatfenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinokap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hydroxi-3-(2-klorfenyl)karbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxi-3-(3-metylfenyl)karbamoyl-1-naftylazo]fluoren-9-on

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

Karbendazim (ISO)

metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-Etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidin

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Blandning av: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;

blandning av oligomerer av 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-x

421-550-1

—”

 

b)

Posterna med indexnummer 048-006-00-2, 048-008-00-3 och 603-063-00-8 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Kadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumklorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-Epoxipropan-1-ol; glycidol

oxiranmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E”


Top