EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0029

Kommissionens förordning (EG) nr 29/2006 av den 10 januari 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller tulltaxenummer för bromklormetan

OJ L 6, 11.1.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 544–547 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 205 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; tyst upphävande genom 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/29/oj

11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 29/2006

av den 10 januari 2006

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller tulltaxenummer för bromklormetan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artikel 6.5, och

av följande skäl:

(1)

Det ozonnedbrytande ämnet bromklormetan är förtecknat som ett kontrollerat ämne i grupp IX i bilaga I till förordning (EG) nr 2037/2000.

(2)

Efter fastställandet av tulltaxenummer för bromklormetan och för blandningar som innehåller bromklormetan bör dessa nummer läggas till i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 2037/2000. För tydlighetens skull bör den bilagan ersättas.

(3)

Förordning (EG) nr 2037/2000 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EG) nr 2037/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 2037/2000 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2077/2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 28).


BILAGA

Bilaga IV till förordning (EG) nr 2037/2000 skall ersättas med följande:

”BILAGA IV

Grupper, KN-nummer 2004 (KN 04) (1) och varubeskrivning för de ämnen som avses i bilagorna I och III

Grupp

KN-nr (2004)

Beskrivning

Grupp I

2903 41 00

Triklorfluormetan

2903 42 00

Diklordifluormetan

2903 43 00

Triklortrifluoretaner

2903 44 10

Diklortetrafluoretaner

2903 44 90

Klorpentafluoretan

Grupp II

2903 45 10

Klortrifluormetan

2903 45 15

Pentaklorfluoretan

2903 45 20

Tetraklordifluoretaner

2903 45 25

Heptaklorfluorpropaner

2903 45 30

Hexaklordifluorpropaner

2903 45 35

Pentaklortrifluorpropaner

2903 45 40

Tetraklortetrafluorpropaner

2903 45 45

Triklorpentafluorpropaner

2903 45 50

Diklorhexafluorpropaner

2903 45 55

Klorheptafluorpropaner

Grupp III

2903 46 10

Bromklordifluormetan

2903 46 20

Bromtrifluormetan

2903 46 90

Dibromtetrafluoretaner

Grupp IV

2903 14 00

Koltetraklorid

Grupp V

2903 19 10

1,1,1-Trikloretan (metylkloroform)

Grupp VI

2903 30 33

Brommetan (metylbromid)

Grupp VII

2903 49 30

Hydrobromfluormetaner, -etaner eller -propaner

Grupp VIII

2903 49 10

Hydroklorfluormetaner, -etaner eller -propaner

Grupp IX

ex 2903 49 80

Bromklormetan

ex 3824 71 00

Blandningar innehållande ett eller flera ämnen med nr 2903 41 00 till 2903 45 55

ex 3824 79 00

Blandningar innehållande ett eller flera ämnen med nr 2903 46 10 till 2903 46 90

ex 3824 90 99

Blandningar innehållande ett eller flera ämnen med nr 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 eller 2903 49 80 (endast bromklormetan)


(1)  Om det står ’ex’ före ett KN-nummer kan andra produkter än de som anges i kolumnen ’Beskrivning’ omfattas av den underrubriken.”


Top