EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0026

Kommissionens förordning (EG) nr 26/2006 av den 10 januari 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

OJ L 6, 11.1.2006, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/26/oj

11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 26/2006

av den 10 januari 2006

om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för interventionsorganens försäljning av spannmål.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (3) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av interventionsprodukter.

(3)

Under rådande marknadssituation är det lämpligt att inleda en stående anbudsinfordran för export av 157 000 ton vete som innehas av det danska interventionsorganet.

(4)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser för att säkerställa att transaktionerna sker enligt reglerna samt under kontroll. Det är därför lämpligt att föreskriva ett system med säkerheter som garanterar att de fastställda målen uppfylls utan att det medför alltför betungande utgifter för aktörerna. Därför bör undantag göras från vissa bestämmelser, särskilt i förordning (EEG) nr 2131/93.

(5)

För att undvika återimport bör exporten inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom den här förordningen begränsas till vissa tredjeländer.

(6)

För att modernisera hanteringen av systemet bör de uppgifter som kommissionen behöver överföras på elektronisk väg.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inget annat föreskrivs i den här förordningen, skall det danska interventionsorganet inleda en stående anbudsinfordran enligt de villkor som fastställts i förordning (EEG) nr 2131/93, för export av vete som innehas av interventionsorganet.

Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 157 000 ton vete som skall exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) och Schweiz.

Artikel 3

1.   För export som utförs enligt den här förordningen skall det varken tillämpas exportbidrag, exportavgifter eller månatliga höjningar.

2.   Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall inte tillämpas.

3.   Genom undantag från artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2131/93, skall det pris som skall betalas vara det som anges i anbudet, utan månatliga höjningar.

Artikel 4

1.   Exportlicenserna skall gälla från och med dagen för utfärdandet i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93 och till och med utgången av den fjärde månaden därefter.

2.   De anbud som lämnas in inom ramen för den anbudsinfordran som inleds enligt den här förordningen får inte åtföljas av ansökningar om exportlicenser som görs i enlighet med artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran löpa ut den 12 januari 2006 kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delomgångarna skall löpa ut varje torsdag kl. 9.00 (lokal tid Bryssel), med undantag för den 13 april 2006 och den 25 maj 2006 – under dessa veckor sker ingen anbudsinfordran.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 22 juni 2006, kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till det danska interventionsorganet:

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Köpenhamn

Fax (45) 33 95 80 34

Artikel 6

Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen skall på den sistnämndes begäran och gemensam överenskommelse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analysera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en representant under förutsättning att denne inte är lagerhållaren.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret.

Analysresultaten skall meddelas kommissionen på elektronisk väg om det uppstår oenighet.

Artikel 7

1.   Köparen skall godta partiet i befintligt skick om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är

a)

högre än den som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran,

b)

högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran, med en avvikelse på högst

1 kg/hl för den specifika vikten, som dock inte får understiga 75 kg/hl,

1 procentenhet avseende vattenhalten,

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkterna B.2 och B.4 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (6),

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkt B.5 i bilagan till förordning (EG) nr 824/2000, utan att detta ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och mjöldryga.

2.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran och skillnaden överskrider de avvikelser som anges i punkt 1 b, kan köparen

a)

antingen godta partiet i befintligt skick, eller

b)

vägra att överta partiet i fråga.

I det fall som avses i punkt b första stycket fritas dock köparen från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

3.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är lägre än minimikraven för intervention, får köparen inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

Artikel 8

I de fall som avses i artikel 7.2 första stycket punkt b samt i artikel 7.3 får köparen av interventionsorganet begära ett annat parti vete av föreskriven kvalitet, utan extra kostnader. I det fallet skall säkerheten inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta med hjälp av formuläret i bilaga I.

Om köparen, efter upprepade ersättningsleveranser, inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet om detta med formuläret i bilaga I.

Artikel 9

1.   Om uttaget av vete från lagret sker innan analysresultaten enligt artikel 6 föreligger, skall köparen stå för alla risker från och med uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

2.   Avgifter i samband med provtagning och analyser enligt artikel 6, förutom de som avses i artikel 7.3, skall betalas av Europeiska utvecklings och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) inom ramen för en analys per 500 ton med undantag för transitlagerkostnader. Transitlagerkostnader och eventuella kompletterande analyser på köparens begäran skall bekostas av denne.

Artikel 10

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EEG) nr 3002/92 skall de handlingar som avser försäljningen av vete enligt denna förordning, i synnerhet exportlicensen, den uttagsorder som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 3002/92, exportdeklarationen och, i förekommande fall, kontrollexemplaret T5, innehålla en av uppgifterna i bilaga II.

Artikel 11

1.   Den säkerhet som ställs i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall frisläppas så snart exportlicenserna har utfärdats till anbudsgivarna.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall skyldigheten att exportera täckas av en säkerhet vars belopp skall motsvara skillnaden mellan interventionspriset på anbudsdagen och anbudspriset, och aldrig understiga 25 euro/ton. Hälften av säkerheten skall ställas vid utfärdandet av exportlicensen och resterande hälft före uttaget av spannmålen.

Artikel 12

Det danska interventionsorganet skall på elektronisk väg underrätta kommissionen om de inkomna anbuden senast två timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut. Underrättelsen skall göras i enlighet med formuläret i bilaga III.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EGT L 301, 17.10.1992, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (EGT L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

Meddelande om att ett parti inte godtagits och en eventuell ersättning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

(Förordning (EG) nr 26/2006)

Namnet på den anbudsgivare som förklarats som köpare:

Datum för anbudet:

Datum då köparen avvisat partiet:


Partiets löp¬nummer

Kvantitet i ton

Adress till silon

Motivering till att partiet inte godtas

 

 

 

Specifik vikt (kg/hl)

% grodda kärnor

% andra orenheter (Schwarzbesatz)

% andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet

Annat


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 10

:

på spanska

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

på tjeckiska

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

på danska

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

på tyska

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

på estniska

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

på grekiska

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

på engelska

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

på franska

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

på italienska

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

på lettiska

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

på litauiska

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

på ungerska

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

på nederländska

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

på polska

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

på portugisiska

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

på slovakiska

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

på slovenska

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

på finska

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

på svenska

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

Formulär (1)

(Förordning (EG) nr 26/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Anbudsgivarnas nr

Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Anbudspris

(i euro per ton) (2)

Höjningar (+)

Sänkningar (–)

(i euro per ton)

(för att undvika missförstånd)

Kommersiella omkostnader (3)

(i euro per ton)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

(2)  Priset inkluderar höjningar och sänkningar för det parti som anbudet gäller.

(3)  De kommersiella omkostnaderna omfattar utgifter för tjänster och försäkring efter uttaget av varan från interventionslagret till dess att den levererats fritt ombord (FOB) i exporthamnen, dock inte transportkostnader. De kostnader som meddelas skall fastställas på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnader som interventionsorganet konstaterat under det halvår som föregår inledandet av anbudsinfordran, och skall uttryckas i euro per ton.


Top