EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0082

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/82/EG av den 14 december 2005 om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (Text av betydelse för EES)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/82/oj

27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/38


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/82/EG

av den 14 december 2005

om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 90/544/EEG (4) skulle medlemsstaterna senast den 31 december 1992 ange fyra kanaler på frekvensbandet 169,4–169,8 MHz för den alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten (nedan kallad ”ERMES”) samt så snabbt som möjligt utarbeta planer så att den alleuropeiska, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten kan uppta hela bandet 169,4–169,8 MHz i takt med den kommersiella efterfrågan.

(2)

Användningen av spektrumbandet 169,4–169,8 MHz för ERMES i gemenskapen har minskat eller till och med upphört, vilket innebär att detta band för närvarande inte utnyttjas effektivt av ERMES och skulle kunna utnyttjas bättre för att tillgodose andra gemenskapspolitiska behov.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (5) inrättades politiska och rättsliga ramar inom gemenskapen för att säkerställa samordning av policystrategier och i förekommande fall harmoniserade villkor när det gäller tillgång till och effektiv användning av det radiospektrum som krävs för att upprätta en välfungerande inre marknad. Det beslutet gör det möjligt för kommissionen att anta tekniska genomförandeåtgärder för att säkerställa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av spektrumbandet.

(4)

Eftersom frekvensbandet 169,4–169,8 MHz är lämpligt för tillämpningar som är till nytta för personer med funktionshinder eller handikapp, och med tanke på att främjande av sådana tillämpningar utgör ett gemenskapspolitiskt mål tillsammans med det generella målet att säkerställa en välfungerande inre marknad, har kommissionen i enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet gett Europeiska post- och telesammanslutningen (nedan kallad ”CEPT”) i uppdrag att bland annat undersöka tillämpningar som kan utgöra stöd till personer med funktionshinder.

(5)

I enlighet med uppdraget har CEPT utarbetat en ny frekvensplan och en kanalfördelning som gör det möjligt att låta sex typer av utvalda tillämpningar dela på bandet i syfte att tillgodose flera gemenskapspolitiska behov.

(6)

Av dessa skäl och i enlighet med målen i radiospektrumbeslutet bör direktiv 90/544/EEG upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/544/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 27 december 2005.

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet efter ett icke-obligatoriskt samråd den 17 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 15 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2005.

(4)  EGT L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.


Top