EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2028

Kommissionens förordning (EG) nr 2028/2005 av den 13 december 2005 om öppnande för år 2006 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

OJ L 327, 14.12.2005, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 337–340 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2028/oj

14.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2028/2005

av den 13 december 2005

om öppnande för år 2006 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av rådets beslut 2004/859/EG av den 25 oktober 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (3) och i protokoll 3 till EES-avtalet (4) fastställs regler för handeln mellan de avtalsslutande parterna med vissa jordbruksprodukter och vissa bearbetade jordbruksprodukter.

(2)

I protokoll 3 till EES-avtalet, ändrat genom gemensamma EES-kommitténs beslut 138/2004 (5), föreskrivs att en nolltullsats skall tillämpas på vissa vatten med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, som klassas enligt KN-nummer 2202 10 00, och vissa andra icke alkoholhaltiga drycker innehållande socker, som klassas enligt KN-nummer ex22029010.

(3)

Nolltullsatsen för dessa vatten och andra drycker har tillfälligt upphävts för Norge genom avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (6) (nedan kallat ”avtalet”) godkänt genom beslut 2004/859/EG. Enligt punkt IV i det justerade protokollet till avtalet skall tullfri import av varor enligt KN-nummer 2202 10 00 och ex22029010 med ursprung i Norge endast vara tillåten inom gränserna för en tullfri kvot, medan tull skall erläggas för import utöver denna kvot.

(4)

Det är nödvändigt att öppna tullkvoter för år 2006 för de berörda dryckerna. Enligt den statistik som lämnats till kommissionen uttömdes den årliga kvoten för 2005 för de berörda produkterna, som öppnades genom kommissionens förordning (EG) nr 2185/2004 (7), den 31 oktober 2005. I enlighet med punkt IV i det justerade protokollet till avtalet skall därför tullkvoten för 2006 ökas med 10 %.

(5)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (8) innehåller bestämmelser för förvaltning av tullkvoter. Det är lämpligt att fastställa att den tullkvot som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(6)

För att säkerställa att tullkvoten förvaltas på lämpligt sätt i företagens intresse bör fördelarna med tullbefrielse inom kvoten tillfälligt gälla enbart på villkor att ett intyg utfärdat av de norska myndigheterna visas upp för gemenskapens tullmyndigheter.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För perioden 1 januari–31 december 2006 skall gemenskapens tullkvot enligt bilaga I öppnas för sådana varor med ursprung i Norge som förtecknas i den bilagan och på de villkor som anges däri.

2.   De ursprungsregler som är ömsesidigt tillämpliga på de varor som förtecknas i bilaga I skall vara de som anges i protokoll 3 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

3.   Tullbefrielse inom den tullkvot som fastställs i bilaga I skall gälla endast om det intyg vars utformning föreskrivs i bilaga II, utfärdat till exportören av de norska myndigheterna på ett av gemenskapens språk, visas upp för gemenskapens tullmyndigheter.

4.   För kvantiteter utöver kvoten som importeras eller för vilka det intyg som avses i punkt 3 inte har visats upp skall en tullsats på 0,047 euro/liter tillämpas.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta den gemenskapstullkvot som avses i artikel 1.1 i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EGT L 171, 27.6.1973, s. 1.

(4)  EGT L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  EUT L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  EUT L 373, 21.12.2004, s. 10.

(8)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).


BILAGA I

Tullkvot som skall tillämpas på varor med ursprung i Norge vid import till gemenskapen

Löp-nr

KN-nr

Produktbeskrivning

Årlig kvot för 2006

Tillämplig tullsats inom kvoten

Tillämplig tullsats utöver kvotvolymen

09.0709

2202 10 00

— Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

15,73 miljoner liter

Befrielse

0,047 euro/liter

ex22029010

Andra icke alkoholhaltiga drycker innehållande socker (sackaros eller invertsocker)


BILAGA II

Licens för tullfri import till gemenskapen av vatten enligt KN-nummer 2202 10 00 och ex22029010

Image


Top