EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0865

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 16 november 2005 om filmarvet och konkurrenskraften i därtill kopplade branscher

EUT L 323, 9.12.2005, p. 57–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/865/oj

9.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/57


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION

av den 16 november 2005

om filmarvet och konkurrenskraften i därtill kopplade branscher

(2005/865/EG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157,

med beaktande av kommissionens förslag (1) ,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2) ,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 151.4 i fördraget skall gemenskapen beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i fördraget, särskilt för att respektera och främja sin kulturella mångfald.

(2)

Biofilm är en konstform som förvaras på ett skört medium, och det krävs därför aktiva åtgärder av offentliga myndigheter för att säkerställa att den bevaras. Biofilmer är ett väsentligt inslag i vårt kulturarv och förtjänar därför fullgott skydd.

(3)

Förutom sitt kulturella värde är biofilmer även en källa till historisk information om det europeiska samhället. De utgör omfattande vittnesmål om rikedomen hos Europas kulturella identiteter och mångfalden bland dess folk. Filmbilder erbjuder avgörande möjligheter att lära om det förflutna och göra samhälleliga betraktelser om vår civilisation.

(4)

Syftet med denna rekommendation är att bidra till bättre tillvaratagande av det europeiska filmarvets industriella och kulturella potential genom att främja en politik för innovation, forskning och teknisk utveckling när det gäller att konservera och restaurera biofilmer. De nedan rekommenderade åtgärderna syftar till att säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för en konkurrenskraftig filmindustri i gemenskapen existerar och att påskynda utvecklingen av konkurrenskraften.

(5)

Filmarvet är en viktig del av filmindustrin och genom att verka för att konservera, restaurera och ta till vara filmarvet kan man bidra till att förbättra filmindustrins konkurrenskraft.

(6)

Utvecklingen av den europeiska filmindustrin är av avgörande betydelse för Europa med tanke på dess betydande potential när det gäller tillgång till kultur, ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen. Detta gäller inte bara filmproduktion och filmvisning, utan även insamling, katalogisering, bevarande och restaurering av biofilmer. De förhållanden som främjar konkurrenskraften inom dessa branscher med anknytning till filmarvet måste förbättras, särskilt vad gäller bättre användning av den tekniska utvecklingen, exempelvis digitalteknik.

(7)

För att kunna utnyttja denna potential till fullo krävs det att det finns en framgångsrik och innovativ filmindustri inom gemenskapen. Detta kan åstadkommas lättare genom att man förbättrar förutsättningarna för konservering, restaurering och tillvaratagande av filmarvet och undanröjer hinder för industrins utveckling och fulla konkurrenskraft, särskilt genom att samla in, katalogisera, bevara och restaurera filmarvet och genom att göra det tillgängligt för utbildning, kulturella ändamål, forskning och andra liknande icke-kommersiella ändamål, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter.

(8)

Filmindustrins allmänna konkurrenskraft kommer att förbättras genom att en miljö skapas som främjar samarbete mellan utsedda organ, exempelvis europeiska, nationella eller regionala arkiv, filminstitut eller liknande inrättningar, i frågor som gäller konservering och skydd av filmarvet.

(9)

I rådets resolution av den 26 juni 2000 om bevarande och framhävande av det europeiska filmhistoriska kulturarvet (4) uppmanades medlemsstaterna att samarbeta för att restaurera och konservera filmarvet, inbegripet genom användning av digitalteknik, att utbyta goda lösningar på området, att främja successiv sammankoppling i nätverk av de europeiska arkivens databaser och att överväga möjligheten att använda dessa samlingar i undervisningssyfte.

(10)

I Europeiska konventionen om skydd av det audiovisuella arvet föreskrivs det att varje part genom lagstiftning eller annat lämpligt sätt skall införa en skyldighet att deponera material med rörliga bilder som ingår i det audiovisuella arvet och som producerats eller samproducerats på den berörda partens territorium.

(11)

I kommissionens meddelande av den 26 september 2001 om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion (5) granskades möjligheten till lagstadgad deponering av audiovisuella verk på nationell eller regional nivå som ett möjligt sätt att bevara och värna om det europeiska audiovisuella arvet, och en bedömning av situationen vad gäller deponering av biofilm i medlemsstaterna initierades.

(12)

Vid rådets (kulturella och audiovisuella frågor) möte den 5 november 2001 konstaterade dess ordförande att innehållet i kommissionens meddelande mottagits positivt av rådet.

(13)

I sin resolution av den 2 juli 2002 (6) om kommissionens meddelande betonade Europaparlamentet vikten av att värna om filmarvet och gav sitt stöd till den europeiska konventionen om skydd av det audiovisuella arvet, som utgör ett viktigt referensdokument i en tid av stora tekniska förändringar. Den successiva övergången till digital teknik kommer att skapa bättre konkurrenskraft för den europeiska filmindustrin och på längre sikt bidra till minskade kostnader för katalogisering, deponering, konservering och restaurering av audiovisuella verk. Samtidigt kommer denna teknik att skapa nya möjligheter för innovation när det gäller skyddet av filmarvet.

(14)

I rådets resolution av den 24 november 2003 om deponering av biofilmer i Europeiska unionen (7) uppmanades medlemsstaterna att införa ett effektivt system för deponering och bevarande av de biofilmer som ingår i deras audiovisuella arv i sina nationella arkiv, filminstitut eller liknande institutioner, om sådana system inte redan finns.

(15)

Alla medlemsstater har redan infört system för att samla in och bevara biofilmer som ingår i deras audiovisuella arv. Fyra femtedelar av dessa system grundas på lagstadgade eller avtalsenliga skyldigheter att deponera alla filmer, eller åtminstone de filmer som har erhållit offentligt bidrag.

(16)

Med ”material med rörliga bilder” avses alla rörliga bilder som spelats in, oberoende av på vilket sätt och på vilket medium, med eller utan ljud, och som kan förmedla ett intryck av rörelse.

(17)

Med ”biofilm” avses material med rörliga bilder oavsett längd, särskilt spelfilm, tecknad film och dokumentärer, som är avsett att visas på biografer.

(18)

Med ”biofilmer som ingår i medlemsstaternas audiovisuella arv” avses filmproduktioner, inbegripet samproduktioner med andra medlemsstater och/eller tredjeländer, som medlemsstaterna, eller organ som utsetts av dem, definierat som sådana på grundval av objektiva, öppna och icke-diskriminerande kriterier. Medlemsstaternas audiovisuella arv utgör sammantaget det europeiska audiovisuella arvet.

(19)

För att säkerställa att det europeiska filmarvet vidarebefordras till framtida generationer, måste det systematiskt samlas in, katalogiseras, bevaras och restaureras, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter.

(20)

Det europeiska filmarvet bör vara mera tillgängligt för utbildning, kulturella ändamål, forskning och andra liknande icke-kommersiella ändamål, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter.

(21)

Att biofilmer överförs till arkiverande organ innebär inte att upphovsrätt och närstående rättigheter överförs till dem.

(22)

I artikel 5.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (8) föreskrivs det att medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar för särskilda fall av mångfaldigande, utan direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell vinning, av bibliotek som är tillgängliga för allmänheten eller av arkiv.

HÄRIGENOM UPPMÄRKSAMMAS ATT KOMMISSIONEN AVSER

1.

att överväga att göra det obligatoriskt för mottagare av bidrag från EU att i åtminstone ett nationellt arkiv deponera ett exemplar av europeiska filmer som fått EU-bidrag,

2.

att stödja samarbete mellan de utsedda organen,

3.

att överväga att bekosta forskningsprojekt för långsiktigt bevarande och restaurering av filmer,

4.

att främja europeisk standardisering för filmkatalogisering, i syfte att förbättra databasernas driftskompatibilitet, inbegripet genom medfinansiering av standardiseringsprojekt och utökat utbyte av bästa metoder, varvid hänsyn skall tas till den språkliga mångfalden,

5.

att underlätta förhandlingarna om ett europeiskt standardavtal mellan utsedda organ och rättsinnehavare, i vilket det fastställs på vilka villkor utsedda organ får göra deponerade biofilmer tillgängliga för allmänheten,

6.

att övervaka och bedöma i vilken utsträckning åtgärderna i denna rekommendation fungerar effektivt, samt överväga behovet av ytterligare insatser.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS ATT MEDLEMSSTATERNA förbättrar förutsättningarna för konservering, restaurering och tillvaratagande av filmarvet och undanröjer hinder för den europeiska filmindustrins utveckling och fulla konkurrenskraft genom att de

1.

uppmuntrar till förbättrat tillvaratagande av det europeiska filmarvets industriella och kulturella potential genom att systematiskt vidta åtgärder för konservering och restaurering genom att uppmuntra strategier för innovation, forskning och teknisk utveckling när det gäller konservering och restaurering av biofilmer,

2.

senast den 16 december 2007 antar lagstiftande, administrativa eller andra lämpliga åtgärder för att se till att biofilmer som ingår i deras audiovisuella arv systematiskt insamlas, katalogiseras, bevaras, restaureras och görs tillgängliga för utbildning, kulturella ändamål, forskning eller andra liknande icke-kommersiella ändamål, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter,

3.

utser lämpliga organ att självständigt och yrkesmässigt utföra de uppgifter i allmänhetens intresse som beskrivs i punkt 2, och ser till att de har tillgång till de bästa finansiella och tekniska resurser som står till förfogande,

4.

uppmuntrar de utsedda organen att genom överenskommelse eller avtal med rättsinnehavarna ange de villkor på vilka deponerade biofilmer kan göras tillgängliga för allmänheten,

5.

överväger, framför allt i syfte att främja filmarvet, att inrätta eller stödja nationella filmakademier eller liknande organ,

6.

vidtar lämpliga åtgärder för att öka användningen av digital och ny teknik vid insamling, katalogisering, bevarande och restaurering av biofilmer,

Insamling

7.

företar systematisk insamling av biofilmer som ingår i deras audiovisuella arv via obligatorisk lagstadgad eller avtalsenlig deponering hos de utsedda organen av åtminstone en kopia av hög kvalitet av varje sådan biofilm; när medlemsstaterna fastställer villkoren för deponering bör de se till att

a)

de under en övergångsperiod täcker de produktioner eller samproduktioner som fått offentligt bidrag på nationell eller regional nivå, och att de efter utgången av denna övergångsperiod, och i den mån det är praktiskt möjligt, täcker alla produktioner, inbegripet dem som inte fått offentligt bidrag,

b)

de deponerade biofilmerna är av god teknisk kvalitet, vilket underlättar bevarande och möjligheten att reproducera, och att de i förekommande fall åtföljs av metadata i standardiserad form,

c)

deponeringen sker samtidigt som filmen blir tillgänglig för allmänheten, eller högst två år senare,

Katalogisering och inrättande av databaser

8.

antar lämpliga åtgärder (vilka eventuellt kan utgöra grunden för en arkiveringskod för filmproduktioner) för att främja katalogisering och registrering av deponerade biofilmer och uppmuntra till upprättandet av databaser med information om filmerna, med användning av europeiska och internationella standarder,

9.

främjar europeisk standardisering och driftskompatibilitet mellan filmdatabaser samt främjar deras tillgänglighet för allmänheten, exempelvis via Internet, särskilt genom aktivt deltagande av de utsedda organen,

10.

utforskar möjligheten att inrätta ett nätverk av databaser som omfattar det europeiska audiovisuella arvet tillsammans med berörda organisationer, särskilt Europarådet (Eurimages och Europeiska audiovisuella observatoriet),

11.

uppmanar arkiverande organ att tillföra sina lager högre värde genom att organisera dem i samlingar på EU-nivå, exempelvis enligt tema, upphovsman och tidsperiod,

Bevarande

12.

antar lagstiftning eller använder andra metoder i enlighet med nationell praxis för att se till att de deponerade biofilmerna bevaras; åtgärder för bevarande bör särskilt omfatta

a)

reproduktion av filmer på nya medier,

b)

bevarande av utrustning för visning av biofilmer på olika medier,

Restaurering

13.

inom ramen för sin lagstiftning inför alla åtgärder som krävs för att möjliggöra reproduktion av biofilmer som deponerats i restaureringssyfte, och samtidigt ser till att rättsinnehavare får del av den förbättrade industriella potential som deras verk får genom denna restaurering, på grundval av ett avtal mellan alla berörda parter,

14.

uppmuntrar projekt för restaurering av gamla filmer eller filmer med högt kulturellt eller historiskt värde,

Att göra deponerade biofilmer tillgängliga för utbildning, kulturella ändamål, forskning eller andra liknande icke-kommersiella ändamål,

15.

antar alla nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller administrativa åtgärder för att utsedda organ skall kunna göra de deponerade biofilmerna tillgängliga för utbildning, kulturella ändamål, forskning eller andra liknande icke-kommersiella ändamål, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter,

16.

vidtar lämpliga åtgärder för att se till att personer med funktionshinder har tillgång till de deponerade biofilmerna, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter,

Yrkesutbildning och mediekompetens

17.

främjar yrkesutbildning inom alla områden med anknytning till filmarvet i syfte att verka för ökat tillvaratagande av filmarvets industriella potential,

18.

främjar användning av filmarvet som ett sätt att förstärka den europeiska dimensionen inom utbildning och främja den kulturella mångfalden,

19.

uppmuntrar och främjar undervisning i bild, filmproduktion och mediekompetens på alla utbildningsnivåer samt inom yrkesutbildningsprogram och europeiska program,

20.

i utbildningssyfte främjar ett nära samarbete mellan producenter, distributörer, utgivare och filminstitut, med beaktande av upphovsrätten och närstående rättigheter,

Deponering

21.

överväger att införa ett system för frivillig eller obligatorisk deponering av

a)

tillhörande material och reklammaterial som gäller biofilmer vilka ingår i det nationella audiovisuella arvet,

b)

biofilmer som ingår i andra länders nationella audiovisuella arv,

c)

annat material med rörliga bilder än biofilmer,

d)

gamla biofilmer,

Samarbete mellan utsedda organ

22.

uppmuntrar och stöder utsedda organ att utbyta information och samordna verksamheten på nationell och europeisk nivå i syfte att exempelvis

a)

se till att metoderna för insamling och konservering är enhetliga och databaserna driftskompatibla,

b)

ge ut, exempelvis i DVD-format, arkivmaterial med textning på så många som möjligt av Europeiska unionens språk, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter,

c)

sammanställa en europeisk filmografi,

d)

utarbeta en gemensam standard för elektroniskt informationsutbyte,

e)

genomföra gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt och främja utvecklingen av europeiska nätverk för filmskolor och filmmuseum,

Uppföljning av denna rekommendation

23.

informerar kommissionen vartannat år om de åtgärder som vidtagits till följd av denna rekommendation.

Utfärdad i Strasbourg den 16 november 2005.

På Europaparlamentets vägnar

Batch of LUTTERWORTH

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

Bach of LUTTERWORTH

Ordförande


(1)  EUT C 123, 30.4.2004, s. 4.

(2)  EUT C 74, 23.3.2005, s. 18.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 10 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 24 oktober 2005.

(4)  EGT C 193, 11.7.2000, s. 1.

(5)  EGT C 43, 16.2.2002, s. 6.

(6)  EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 176.

(7)  EUT C 295, 5.12.2003, s. 5.

(8)  EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.


Top