EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1859

Rådets förordning (EG) nr 1859/2005 av den 14 november 2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

OJ L 299, 16.11.2005, p. 23–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 118–126 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009; upphävd genom 32009R1227 . Latest consolidated version: 27/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1859/oj

16.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/23


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1859/2005

av den 14 november 2005

om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2005/792/GUSP av den 14 november 2005 om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 maj 2005 fördömde rådet kraftigt det överdrivna, oproportionella och urskillningslösa våld som de uzbekiska säkerhetsstyrkorna uppgavs ha använt i Andijan i östra Uzbekistan tidigare under månaden. Rådet beklagade djupt att de uzbekiska myndigheterna inte på lämpligt sätt efterkommit Förenta nationernas krav på en oberoende internationell undersökning. Rådet uppmanade den 13 juni 2005 myndigheterna att ompröva sin ståndpunkt före utgången av juni 2005.

(2)

Eftersom det till dags dato inte getts någon lämplig respons, föreskrivs det i gemensam ståndpunkt 2005/792/GUSP att det skall införas vissa restriktiva åtgärder för en inledande period på ett år, under vilken åtgärderna fortlöpande kommer att ses över.

(3)

De restriktiva åtgärder som fastställs i gemensam ståndpunkt 2005/792/GUSP omfattar bland annat ett förbud mot export av utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck och ett förbud mot tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, vapen och vapenrelaterad materiel samt utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck.

(4)

Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde och det behövs därför – särskilt för att alla medlemsstaters ekonomiska aktörer skall kunna tillämpa dem på ett enhetligt sätt – gemenskapslagstiftning för att genomföra dem för gemenskapens vidkommande. Gemenskapens territorium bör i denna förordning anses omfatta de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tilllämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(5)

Förteckningen över utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck bör i sinom tid kompletteras med referensnummer ur Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2).

(6)

Medlemsstaterna bör fastställa vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Påföljderna bör vara proportionella, effektiva och avskräckande.

(7)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck: de varor som finns förtecknade i bilaga I.

2.   tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster; tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd.

3.   gemenskapens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget.

Artikel 2

Det skall vara förbjudet

a)

att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck, oavsett om den har sitt ursprung i gemenskapen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Uzbekistan,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd som rör sådan utrustning som avses i a till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Uzbekistan,

c)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning som avses i a till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Uzbekistan,

d)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner som avses i a, b eller c.

Artikel 3

Det skall vara förbjudet

a)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd som rör militär verksamhet samt tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, däri inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till dessa, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Uzbekistan,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd och andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Uzbekistan,

c)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att främja sådana transaktioner som avses i a och b.

Artikel 4

1.   Med avvikelse från artiklarna 2 och 3 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd för

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck, förutsatt att den är avsedd

i)

att användas av styrkor i Uzbekistan från parterna i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och Operation Enduring Freedom (OEF), eller

ii)

endast för humanitärt bruk eller som skydd,

b)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt eller tekniskt bistånd som rör sådan utrustning som avses i a,

c)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt och tekniskt bistånd som rör

i)

icke-dödsbringande militär utrustning avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, eller för Förenta nationernas, Europeiska unionens och gemenskapens program för institutionsuppbyggnad, eller för EU:s och FN:s krishanteringsinsatser, eller

ii)

militär utrustning avsedd att användas av styrkor i Uzbekistan från parterna i ISAF och OEF.

2.   Tillstånd får inte ges för åtgärder som redan ägt rum.

Artikel 5

Artiklarna 2 och 3 skall inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Uzbekistan av Förenta nationernas, Europeiska unionens, gemenskapens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

Artikel 6

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 7

Kommissionen skall ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall anta regler om vilka påföljder som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa regler omedelbart efter det att denna förordning trätt i kraft och underrätta kommissionen om eventuella senare ändringar.

Artikel 9

Denna förordning skall tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2005.

På rådets vägnar

T. JOWELL

Ordförande


(1)  Se sidan 72 i detta nummer av EUT.

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck och som avses i artiklarna 1.1 och 2 a

Denna förteckning omfattar inte utrustning som är särskilt utformad eller anpassad för militär användning.

1.

Skottsäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar samt för dessa särskilt utformade komponenter.

2.

Särskilt utformad fingeravtrycksutrustning.

3.

Reglerbara sökljus.

4.

Skottsäkert byggnadsmaterial.

5.

Jaktknivar.

6.

Särskilt utformad utrustning för tillverkning av hagelgevär.

7.

Utrustning för manuell laddning av ammunition.

8.

Apparater för avlyssning av kommunikation.

9.

Optiska halvledardetektorer.

10.

Bildförstärkarrör.

11.

Teleskopsikten för vapen.

12.

Skjutvapen med slätt lopp och tillhörande ammunition, andra än sådana som särskilt utformats för militärt bruk, och särskilt utformade komponenter till dessa, utom

signalpistoler,

luftgevär eller patrongevär för användning i industrin eller för human bedövning av djur.

13.

Simulatorer för utbildning i vapenbruk och särskilt utformade eller anpassade komponenter och tillbehör till dessa.

14.

Bomber och granater, andra än sådana som är särskilt avsedda för militärt bruk, och särskilt utformade komponenter till dessa.

15.

Skyddsvästar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer, och särskilt utformade komponenter till dessa.

16.

Allhjulsdrivna nyttofordon som kan användas för terrängkörning och som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert material, och profilpansar för sådana fordon.

17.

Vattenkanoner och särskilt utformade eller anpassade komponenter till dessa.

18.

Fordon utrustade med vattenkanon.

19.

Fordon som särskilt utformats eller anpassats för elektrifiering i avsikt att stöta bort personer som klättrar upp på fordonet och för detta ändamål särskilt utformade eller anpassade komponenter till dessa.

20.

Akustisk utrustning som av tillverkaren eller leverantören betecknas som lämplig för upploppskontroll, och särskilt utformade komponenter till dessa.

21.

Benfängsel, kedjor för att binda samman flera personer, fotbojor och elektriska bälten, särskilt utformade för att hålla fast människor, utom

handfängsel för vilka det maximala totala måttet inbegripet kedjan inte överskrider 240 mm i låst tillstånd.

22.

Bärbar utrustning utformad eller anpassad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av ett oskadliggörande ämne (såsom tårgas eller pepparsprej), och särskilt utformade komponenter till denna.

23.

Bärbar utrustning utformad eller anpassad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av elstötar (inbegripet elektriska batonger, elektriska sköldar, elstötspistoler, elpilsgevär) och för detta ändamål särskilt utformade eller anpassade komponenter till denna.

24.

Elektronisk utrustning som kan spåra dolda sprängämnen och särskilt utformade komponenter till denna, utom

inspektionsutrustning för TV eller röntgen.

25.

Elektronisk störningsutrustning särskilt utformad för att förhindra detonering av provisoriska spränganordningar genom radiofjärrkontroll samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter till denna.

26.

Utrustning och anordningar som är särskilt utformade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter till dessa, utom

utrustning och anordningar som är särskilt utformade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

27.

Utrustning och anordningar som är särskilt utformade för bortskaffande av spränganordningar, utom

tryckfiltar,

behållare utformade för föremål som är eller misstänks vara provisoriska spränganordningar

28.

Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör eller halvledarsensorer till denna.

29.

Rätlinjiga sprängladdningar.

30.

Följande sprängämnen och liknande ämnen:

amatol,

Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

Nitroglykol

Pentyl (PETN).

Picrinklorid.

Tetryl.

2-, 4-, 6-trotyl (TNT).

31.

Särskilt utformad programvara och teknik som krävs för all utrustning i förteckningen.


BILAGA II

Förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 4

BELGIEN

Federal myndighet med ansvar för det belgiska försvarets och den belgiska säkerhetstjänstens inköp, försäljning och tekniska bistånd och för ekonomiska och tekniska tjänster i samband med tillverkning eller leverans av vapen samt militär och paramilitär utrustning:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel/Direction générale du Potentiel économique

Vergunningen/Licences

K.B.O. Beheerscel/Cellule de gestion B.C.E

44, Leuvensestraat/rue de Louvain

B-1000 Brussel/Bruxelles

Tfn 0032 (0) 2 548 67 79

Fax 0032 (0) 2 548 65 70.

Regionala myndigheter med ansvar för annan export, import och transiteringslicenser för vapen samt militär och paramilitär utrustning:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles — Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Tfn (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

E-post: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Economie et Emploi

Direction Gestion des Licences

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

Tfn 081/649751

Fax 081/649760

E-post m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tfn (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-post wapenexport@vlaanderen.be

TJECKIEN

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tfn + 420 2 24 06 27 20

Tfl + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tfn + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tfn + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

DANMARK

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tfn (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tfn (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

TYSKLAND

För tillstånd att tillhandahålla finansiering och ekonomiskt bistånd enligt punkt 1 b och c:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tfn (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

För tillstånd enligt punkt 1 a och beträffande tekniskt bistånd enligt punkt 1 b och dessutom beträffande tillhandahållandet av tekniskt bistånd enligt punkt 1 c:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tfn (49) 6196/908-0

Fax (49) 6196/908-800

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tfn + 372 6317 100

Fax + 372 6317 199

GREKLAND

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Tfn + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ.

105 63 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIEN

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tfn (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tfn (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique Service des affaires multilatérales et du développement Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tfn (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales Sous-direction des affaires politiques

Tfn (33) 1 43 17 59 68

Fax (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tfn (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

Department of Foreign Affairs

(United Nations Section)

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tfn + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

(Financial Markets Department)

Dame Street

Dublin 2

Tfn + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Export Licensing Unit)

Lower Hatch Street

Dublin 2

Tfn + 353 1 631 2534

Fax + 353 1 631 2562

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.EU. — Ufficio IV

Tfn (39) 06 3691 3645

Fax (39) 06 3691 2335

D.G.C.E. — U.A.M.A.

Tfn (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

CYPERN

1.

Import-Export Licencing Unit

Trade Service

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tfn 357 22 867100

Fax 357 22 316071

2.

Supervision of International Banks, Regulations and Financial Stability Department

Central Bank of Cyprus

80, Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tfn 357 22 714100

Fax 357 22 378153

LETTLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tfn (371) 7016 201

Fax (371) 7828 121

LITAUEN

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tfn + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

Luxemburg

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tfn (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

E-post: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l'immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tfn (352) 478 2421

Fax (352) 22 19 89

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Fax 00352 475241

UNGERN

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tfn + 36-1-336-7327

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.:345

Tfn + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tfn + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 De Zwolle

Tfn (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tfn (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

POLEN

Ministry of Economic Affairs and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tfn (+ 48 22) 693 51 71

Fax (+ 48 22) 693 40 33

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tfn (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tfn (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVENIEN

1.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Sektor za mednarodne organizacije in človekovo varnost

Prešernova cesta 25

SI-1001 Ljubljana

Tfn 00 386 1 478 2206

Fax 00 386 1 478 2249

2.

Ministrstvo za notranje zadeve

Sektor za upravne zadeve prometa, zbiranja in združevanja, eksplozivov in orožja

Bethovnova ulica 3

SI-1501 Ljubljana

Tfn 00 386 1 472 47 59

Fax 00 386 1 472 42 53

3.

Ministrstvo za gospodarstvo

Komisija za nadzor izvoza blaga za dvojno rabo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tfn 00 386 1 478 3223

Fax 00 386 1 478 3611

4.

Ministrstvo za obrambo

Direktorat za Logistiko

Kardeljeva ploščad 24

SI-1000 Ljubljana

Tfn 00 386 1 471 20 25

Fax 00 386 1 512 11 03

SLOVAKIEN

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tfn 00421/2/4854 1111

Fax 00421/2/4333 7827

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tfn (358-9) 16 00 5

Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

PL/PB 31

FI-00131 Helsinki/Helsingfors

Tfn (358-9) 16 08 81 28

Fax (358-9) 16 08 81 11

SVERIGE

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (+46-8) 406 31 00

Fax (+46-8) 20 31 00

FÖRENADE KUNGARIKET

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Tfn (44) 20 7215 4544

Fax (44) 20 7215 4539

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktoratet för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP): Samordning och bidrag från kommissionen

Enhet A.2: Institutionella och rättsliga frågor, gemensamma åtgärder inom ramen för GUSP, sanktioner, Kimberleyprocessen

CHAR 12/163

B-1049 Bryssel

Belgien

Tfn (32–2) 296 25 56

Fax (32–2) 296 75 63

E-post: relex-sanctions@cec.eu.int.


Top