EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0778

2005/778/EG: Kommissionens beslut av den 28 oktober 2005 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av aminopyralid och fluopikolid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2004) 4535] (Text av betydelse för EES)

OJ L 293, 9.11.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 561–562 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/778/oj

9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 oktober 2005

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av aminopyralid och fluopikolid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG

[delgivet med nr K(2004) 4535]

(Text av betydelse för EES)

(2005/778/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som godkänts som innehåll i växtskyddsmedel.

(2)

Dokumentation för det verksamma ämnet aminopyralid lämnades in av Dow AgroSciences Ltd till de brittiska myndigheterna den 22 april 2004 med en begäran om att ämnet skall föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dokumentation för fluopikolid lämnades in av Bayer CropScience France till de brittiska myndigheterna den 7 maj 2004 med en begäran om att ämnet skall föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

De brittiska myndigheterna har meddelat kommissionen att dokumentationen om de berörda verksamma ämnena efter en första genomgång verkar uppfylla uppgiftskraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Den inlämnade dokumentationen verkar även uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnade de sökande företagen därefter dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater, varvid den vidarebefordrades till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Genom detta beslut bekräftas det formellt på EU-nivå att dokumentationen i princip uppfyller uppgiftskraven i bilaga II och, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, de krav som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

Detta beslut skall inte inverka på kommissionens rätt att kräva att de sökande företagen lämnar in ytterligare uppgifter för att klargöra vissa punkter i dokumentationen.

(6)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan hinder av artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG uppfyller den dokumentation för de i bilagan angivna verksamma ämnena vilken inlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att få dessa ämnen införda i bilaga I till direktivet i princip uppgiftskraven i bilaga II till direktivet.

Dokumentationen uppfyller även uppgiftskraven i bilaga III till det direktivet när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga med beaktande av avsedd användning.

Artikel 2

De rapporterande medlemsstaterna skall fullfölja den detaljerade granskningen för den berörda dokumentationen och så snart som möjligt och senast inom ett år från den dag beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning till Europeiska kommissionen rapportera resultaten av sina granskningar samt alla rekommendationer huruvida det verksamma ämnet i fråga bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG samt alla villkor som rör detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/34/EG (EUT L 125, 18.5.2005, s. 5).


BILAGA

VERKSAMMA ÄMNEN SOM BERÖRS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn CIPAC-nummer

Sökande

Ansökningsdatum

Rapporterande medlemsstat

1

Aminopyralid CIPAC-nummer ännu ej tilldelat

Dow AgroSciences Ltd

22.4.2004

Förenade kungariket

3

Fluopikolid CIPAC-nummer ännu ej tilldelat

Bayer CropScience France

7.5.2004

Förenade kungariket


Top