EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0777

2005/777/EG: Kommissionens beslut av den 13 oktober 2005 om ändring av beslut 2005/180/EG om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg [delgivet med nr K(2005) 3555] (Text av betydelse för EES)

OJ L 293, 9.11.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 558–560 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 47 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; tyst upphävande genom 32005D0180

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/777/oj

9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 oktober 2005

om ändring av beslut 2005/180/EG om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg

[delgivet med nr K(2005) 3555]

(Endast den engelska språkversionen är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/777/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (1), särskilt artikel 6.9, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG skall medlemsstaterna i förväg anmäla sina undantag till kommissionen, senast den 31 december 2002 eller upp till två år efter den sista tillämpningsdagen för de ändrade versionerna av bilagan till det direktivet.

(2)

Genom kommissionens direktiv 2003/29/EG (2) ändrades bilagan till direktiv 96/49/EG. Genom direktiv 2003/29/EG ålades medlemsstaterna att senast den 1 juli 2003 sätta i kraft nationell lagstiftning, eftersom den sista tillämpningsdagen enligt artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG är den 30 juni 2003.

(3)

Vissa medlemsstater anmälde före den 31 december 2003 till kommissionen att de önskade medge undantag från direktiv 96/49/EG. Genom kommissionens beslut 2005/180/EG av den 4 mars 2005 om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg (3) gav kommissionen dessa medlemsstater tillstånd att medge de undantag som anges i bilagorna I och II till det beslutet.

(4)

Genom kommissionens direktiv 2004/89/EG (4) ändrades än en gång bilagan till direktiv 96/49/EG. Genom direktiv 2004/89/EG ålades medlemsstaterna att före den 1 oktober 2004 ha satt i kraft nationell lagstiftning, eftersom den sista tillämpningsdagen enligt artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG är den 30 september 2004.

(5)

Förenade kungariket anmälde före den 31 december 2004 till kommissionen att det önskade ändra sina befintliga undantag i bilaga I till beslut 2005/180/EG. Kommissionen har undersökt om anmälningarna överensstämmer med villkoren i artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG och har godkänt dem. Den medlemsstaten bör därför få tillåtelse att medge de aktuella undantagen.

(6)

Det är därför nödvändigt att ändra bilaga I till beslut 2005/180/EG.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods, som inrättats i enlighet med artikel 9 i kommissionens direktiv 94/55/EG (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/180/EG ändras på följande sätt:

Bilaga I skall ändras i enlighet med de undantag som anges i bilaga till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/110/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  EUT L 90, 8.4.2003, s. 47.

(3)  EUT L 61, 8.3.2005, s. 41.

(4)  EUT L 293, 16.9.2004, s. 14.

(5)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/111/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 25).


BILAGA

Undantag för medlemsstaterna när det gäller små mängder av visst farligt gods

FÖRENADE KUNGARIKET

RA-SQ 15.2 (ändrat)

Ärende: Transport av fasta tankar som är praktiskt taget tomma och som inte är avsedda som transportutrustning (N2).

Hänvisning till bilagan till direktivet: Delarna 5 och 7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om avsändningsförfaranden, transport, drift och fordon.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004, punkt 5(14).

Den nationella lagstiftningens innehåll:

Kommentarer: Transport av sådana fasta tankar utgör inte transport av farligt gods i vanlig bemärkelse, och RID-bestämmelserna kan inte tillämpas i praktiken. Eftersom tankarna är ”praktiskt taget tomma”, är den mängd av farligt gods som faktiskt finns i dem i själva verket extremt liten.

RA-SQ 15.4 (ändrat)

Ärende: Att tillåta olika ”maximal total kvantitet per transportenhet” för gods av klass 1 i kategorierna 1 och 2 i tabellen i 1.1.3.1.

Hänvisning till direktivets bilaga: 1.1.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag beroende på transportens art.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004, punkt 3(7)(b).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Fastställande av regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade explosiva ämnen.

Kommentarer: Att tillåta olika begränsade kvantitetsgränser och multiplikationsfaktorer för samlastat gods av klass 1, dvs. ”50” för kategori 1 och ”500” för kategori 2. Vid beräkning av blandad last skall multiplikationsfaktorerna anges som ”20” för transportkategori 1 och ”2” för transportkategori 2.

RA-SQ 15.5 (ändrat)

Ärende: Antagande av RA-SQ 6.6.

Hänvisning till direktivets bilaga: 5.3.1.3.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Lättnader i kravet på skyltning vid kombitransport.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004, punkt 7(12).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Kravet på skyltning är inte tillämpligt när fordonets skyltar är klart synliga.

Kommentarer: Detta har alltid varit en nationell bestämmelse i Förenade kungariket.


Top