EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1821

Kommissionens förordning (EG) nr 1821/2005 av den 8 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 med avseende på tjänster som räkenskapsförare vid genomförandeorgan

OJ L 293, 9.11.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 131–131 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 379 - 379
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 379 - 379
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 191 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1821/oj

9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1821/2005

av den 8 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 med avseende på tjänster som räkenskapsförare vid genomförandeorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (1), särskilt artikel 15,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av rådets yttrande,

med beaktande av revisionsrättens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 30 i kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (2) anges att genomförandeorganets styrelse skall utse en räkenskapsförare som omfattas av tjänsteföreskrifterna.

(2)

Det ansvar som åligger en räkenskapsförare vid ett genomförandeorgan, och som förtydligas i artikel 30, begränsas till genomförandeorganets administrativa budget, medan kommissionens räkenskapsförare är ansvarig för alla uppgifter som avser driftutgifter som förvaltas av genomförandeorganet.

(3)

Kommissionen har haft problem med att få fram lämpliga sökande till tjänster som räkenskapsförare vid genomförandeorgan.

(4)

De uppgifter som åligger en räkenskapsförare vid ett genomförandeorgan kan anförtros sådan tillfälligt anställd personal som avses i artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, som fastställdes i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (3).

(5)

Förordning (EG) nr 1653/2004 bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Första meningen första stycket i artikel 30 i förordning (EG) nr 1653/2004 skall ersättas med följande:

”Styrelsen skall utse en räkenskapsförare som skall vara en tjänsteman som uppehåller annan tjänst eller en tillfälligt anställd som direktrekryterats av organet och som skall ansvara för att”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).


Top