EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1820

Kommissionens förordning (EG) nr 1820/2005 av den 8 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

OJ L 293, 9.11.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 246–247 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 237 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; tyst upphävande genom 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1820/oj

9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1820/2005

av den 8 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1) särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (2) fastställs ett system för avsättning genom anbudsinfordran av vinalkohol som skall användas i form av bioetanol i gemenskapens bränslesektor. För att högsta möjliga försäljningspris skall kunna erhållas för denna alkohol bör konkurrensen på marknaden för vinalkohol ökas.

(2)

Det är därför lämpligt att för det första främja en ökning av antalet anbudsgivare genom att förenkla förfarandet för godkännande. För det andra är det lämpligt att dessa företag ges möjlighet att på marknaden fritt välja till vilka kunder de kommer att sälja den bearbetade alkoholen för slutlig användning.

(3)

Anbudsgivarna bör därför inte vara tvungna att, då anbuden lämnas in, ange alkoholens användning och slutliga köpare, under förutsättning av den slutligt används i form av bioetanol i gemenskapens bränslesektor.

(4)

För att bättre se till att alkoholen slutligt används på det sätt som föreskrivs, är det lämpligt att fastställa ett högre belopp för fullgörandesäkerheten.

(5)

Villkoren för företagens deltagande i anbudsinfordringarna när det gäller datumet för deras godkännande bör preciseras.

(6)

Det måste ses till att informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen blir tydligare och effektivare.

(7)

Förordning (EG) nr 1623/2000 bör därför ändras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1623/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 92 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

Företagets adress och en kopia av beskrivningen av anläggningen där alkoholen bearbetas till 100 %-ig alkohol, samt uppgift om årlig bearbetningskapacitet.”

ii)

Led e skall ersättas med följande:

”e)

Företagets åtagande att se till att de slutliga köparna av alkoholen endast kommer att använda denna för att framställa bränsle i form av bioetanol i gemenskapen.”

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna skall snarast informera kommissionen om varje nytt godkännande eller tillbakadragande av godkännande och ange exakt datum för beslutet.”

2.

I artikel 94 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Anbud skall lämnas in av ett företag som är godkänt då anbudsinfordran offentliggörs.

2.   En anbudsgivare får endast lämna ett anbud per parti. Om en anbudsgivare lämnar flera anbud per parti skall anbuden ogiltigförklaras.”

3.

I artikel 94a skall led c utgå.

4.

I artikel 94b skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Kommissionen skall meddela de medlemsstater och interventionsorgan som innehar alkohol och till vilka anbud har lämnats in om de beslut som fattats genom tillämpning av den här artikeln.”

5.

Artikel 94c skall ersättas med följande:

”Artikel 94c

Kontraktsbevis och meddelanden till kommissionen

1.   Interventionsorganet skall utan dröjsmål meddela anbudsgivarna, skriftligen och mot mottagningsbevis, vilket beslut som fattats om deras anbud.

2.   Inom fem arbetsdagar efter det att det meddelande som avses i artikel 94b.3 tagits emot skall interventionsorganet till kommissionen lämna namn- och adressuppgifter avseende den anbudsgivare som lämnat in respektive anbud.

3.   Inom två veckor efter det att det meddelande som avses i punkt 1 tagits emot, skall interventionsorganet ge varje anbudsgivare vars anbud antagits ett bevis på detta.

4.   Inom två veckor efter det att det meddelande som avses i punkt 1 tagits emot, skall varje anbudsgivare vars anbud antagits styrka att det hos interventionsorganet ställts en fullgörandesäkerhet på 40 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent, för att garantera att all den alkohol som tilldelats används för de syften som anges i artikel 92.1.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1219/2005 (EUT L 199, 29.7.2005, s. 45).


Top