EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1819

Kommissionens förordning (EG) nr 1819/2005 av den 8 november 2005 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2006 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

OJ L 293, 9.11.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1819/oj

9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1819/2005

av den 8 november 2005

om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2006 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (1), särskilt artikel 6,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 av den 29 oktober 1992 om fastställande av närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda personerna i gemenskapen (3) skall kommissionen anta en utdelningsplan som finansieras med medel för budgetåret 2006. I planen skall det i synnerhet fastställas, för var och en av de medlemsstater som tillämpar åtgärden, de högsta belopp som ställs till förfogande för att genomföra deras del, liksom den kvantitet av varje produkt som kan hämtas i interventionsorganens lager.

(2)

De medlemsstater som berörs av 2006 års plan har meddelat de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 3149/92.

(3)

Vid fördelningen av resurser bör hänsyn särskilt tas till de erfarenheter som gjorts och till i vilken utsträckning medlemsstaterna har utnyttjat de resurser som de tilldelats under föregående år.

(4)

I artikel 2.3 1 c i förordning (EEG) nr 3149/92 finns bestämmelser om tilldelning för inköp på gemenskapsmarknaden av produkter som för tillfället inte finns tillgängliga i interventionsorganens lager. Eftersom interventionsorganens nuvarande lager av skummjölkspulver är små och det redan har beslutats om försäljning på marknaden, är det nödvändigt att fastställa tilldelningen för att det skummjölkspulver som krävs för 2006 års plan skall kunna köpas på marknaden. Det måste också införas särskilda bestämmelser för att se till att leveransavtalet genomförs på ett korrekt sätt.

(5)

I artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 3149/92 finns bestämmelser om överföring mellan medlemsstaterna av produkter som inte finns tillgängliga i interventionslagren i den medlemsstat där dessa produkter krävs för årsplanens genomförande. De överföringar inom gemenskapen som är nödvändiga för att genomföra 2006 års plan bör därför godkännas på de villkor som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3149/92.

(6)

För planens genomförande bör den avgörande händelsen, i den mening som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98, vara det datum då räkenskapsåret för förvaltning av de offentliga lagren börjar.

(7)

När kommissionen utarbetade denna plan inhämtade den, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 3149/92, synpunkter från de viktigaste av de organisationer som är insatta i de problem som de sämst ställda personerna i gemenskapen står inför.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttranden från alla berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För 2006 skall livsmedel för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen, enligt förordning (EEG) nr 3730/87, distribueras i enlighet med den plan som fastställs i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

1.   I bilaga II fastställs medlemsstaternas tilldelning för inköp på marknaden av skummjölkspulver som krävs för genomförandet av den plan som avses i artikel 1.

2.   För att den anbudsgivare som valts ut skall tilldelas kontrakt för leverans av skummjölkspulver enligt punkt 1 skall han eller hon, i interventionsorganets namn, ställa en säkerhet motsvarande anbudspriset.

Artikel 3

Överföringarna inom gemenskapen av produkter i bilaga III till denna förordning skall omfattas av de villkor som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3149/92.

Artikel 4

För att genomföra den plan som avses i artikel 1 i denna förordning skall datumet för den avgörande händelse som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98 vara den 1 oktober 2005.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2535/95 (EGT L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1608/2005 (EUT L 256, 30.9.2005, s. 13).


BILAGA I

Årlig utdelningsplan för 2006

a)

Finansiella medel för att genomföra planen i respektive medlemsstat:

(euro)

Medlemsstat

Tilldelning

Belgien

3 064 940

Grekland

7 127 822

Spanien

53 793 470

Frankrike

48 059 949

Irland

355 874

Italien

73 538 420

Lettland

2 096 236

Litauen

2 489 508

Luxemburg

34 959

Ungern

6 764 115

Malta

401 030

Polen

43 408 602

Portugal

13 306 532

Slovenien

1 334 827

Finland

3 637 860

Totalt

259 414 143

b)

Kvantitet av varje produkttyp som kan tas ut från gemenskapens interventionslager för utdelning i respektive medlemsstat inom ramen för de belopp som fastställs i a:

(ton)

Medlemsstat

Spannmål

Ris (paddyris

Smör

Socker

Belgien

12 121

2 800

450

 

Grekland

 

15 000

 

 

Spanien

73 726

28 000

13 560

2 000

Frankrike

75 851

55 000

10 564

 

Irland

 

 

120

 

Italien

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettland

19 706

 

 

 

Litauen

16 000

5 000

 

 

Ungern

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polen

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenien

1 262

600

 

300

Finland

18 500

 

 

500

Totalt

500 778

161 000

41 500

12 847


BILAGA II

Medlemsstaternas tilldelning för inköp av skummjölkspulver på gemenskapsmarknaden inom ramen för de maximala belopp som fastställs i bilaga I a:

Medlemsstat

Euro

Grekland

4 538 402

Italien

33 849 510

Luxemburg

33 295

Malta

101 734

Polen

6 185 397

Slovenien

863 810

Finland

1 274 443

Totalt

46 846 591


BILAGA III

Överföringar inom gemenskapen som godkänts enligt planen för 2006

Produkt

Kvantitet

(ton)

Innehavare

Mottagare

1.

Spannmål

73 726

Jordbruksministeriet, Frankrike

FEGA, Spanien

2.

Spannmål

115 253

Jordbruksministeriet, Frankrike

AGEA, Italien

3.

Spannmål

17 287

Jordbruksministeriet, Frankrike

INGA, Portugal

4.

Spannmål

1 262

MVH, Ungern

AAMRD, Slovenien

5.

Spannmål

1 877

Jordbruksministeriet, Frankrike

National Research and Development Center, Malta

6.

Ris

5 000

Jordbruksministeriet, Grekland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Litauen

7.

Ris

20 000

Jordbruksministeriet, Grekland

ARR, Polen

8.

Ris

14 000

FEGA, Spanien

INGA, Portugal

9.

Ris

2 800

Ente Risi, Italien

BIRB, Belgien

10.

Ris

38 396

Ente Risi, Italien

Jordbruksministeriet, Frankrike

11.

Ris

600

Ente Risi, Italien

National Research and Development Center, Malta

12.

Ris

600

Ente Risi, Italien

AAMRD, Slovenien

13.

Socker

1 700

FEGA, Spanien

INGA, Portugal

14.

Socker

500

ARR, Polen

Jordbruksministeriet, Finland

15.

Socker

300

AGEA, Italien

AAMRD, Slovenien

16.

Smör

450

Department of Agriculture and Food, Irland

BIRB, Belgien

17.

Smör

8 997

Department of Agriculture and Food, Irland

Jordbruksministeriet, Frankrike

18.

Smör

6 164

Department of Agriculture and Food, Irland

ARR, Polen

19.

Smör

631

FEGA, Spanien

AGEA, Italien


Top