EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1812

Kommissionens förordning (EG) nr 1812/2005 av den 4 november 2005 om ändring av förordningarna (EG) nr 490/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 521/2005 och (EG) nr 833/2005 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser av typerna enzymer och mikroorganismer (Text av betydelse för EES)

OJ L 321M , 21.11.2006, p. 125–130 (MT)
OJ L 291, 5.11.2005, p. 18–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 222 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 222 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 186 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1812/oj

5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1812/2005

av den 4 november 2005

om ändring av förordningarna (EG) nr 490/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 521/2005 och (EG) nr 833/2005 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser av typerna enzymer och mikroorganismer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 3 och artiklarna 9d.1 och 9e.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs att fodertillsatser skall godkännas för användning.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de tillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar, vilka skall framföras i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG, lämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av mikroorganismpreparat nr 5 från Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) godkändes provisoriskt för hästar för en tid av fyra år genom kommissionens förordning (EG) nr 490/2004 (3). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att höja den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning” utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta mikroorganismpreparat i enlighet med bilaga I bör därför godkännas till och med den 20 mars 2008.

(6)

Användningen av mikroorganismpreparat nr E 1704 från Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) godkändes för kalvar och slaktboskap utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 1288/2004 (4). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att öka den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning” utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta mikroorganismpreparat i enlighet med bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(7)

Användningen av enzympreparat nr E 1623 av endo-1,3(4)-betaglukanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) och subtilisin som framställts av Bacillus subtilis (ATCC 2107) godkändes för slaktkycklingar utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 521/2005 (5). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra den lägsta enzymaktiviteten för detta preparat som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning” utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta enzympreparat i enlighet med bilaga III bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(8)

Användningen av enzympreparat nr E 1627 av endo-1,3(4)-betaglukanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) och endo-1,4-betaxylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) godkändes för slaktsvin utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 833/2005 (6). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra preparatets formulering, som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning”, utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta enzympreparat i enlighet med bilaga IV bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(9)

Förordningarna (EG) nr 490/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 521/2005 och (EG) nr 833/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 490/2004 skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga I till förordning (EG) nr 1288/2004 skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Bilaga I till förordning (EG) nr 521/2005 skall ersättas med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Bilagan till förordning (EG) nr 833/2005 skall ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUT L 79, 17.3.2004, s. 23.

(4)  EUT L 243, 15.7.2004, s. 10.

(5)  EUT L 84, 2.4.2005, s. 3.

(6)  EUT L 138, 1.6.2005, s. 5.


BILAGA I

Nr (eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst 1 × 109  CFU/g tillsats

Hästar

4 × 109

2,5 × 1010

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

Mängden Saccharomyces cerevisiae i en dagsranson får inte överstiga 4,17 × 1010 CFU/100 kg kroppsvikt

Användningen är tillåten från och med två månader efter avvänjningen

20.3.2008


BILAGA II

I bilaga I till förordning (EG) nr 1288/2004 skall avsnittet som gäller E 1704 ersättas med följande:

Nr (eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

”E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst:

1 × 109 CFU/g tillsats

Kalvar

6 månader

2 × 108

2 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

Utan tidsbegränsning

Slaktboskap

1,7 × 108

1,7 × 108

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

Mängden Saccharomyces cerevisiae i en dagsranson får inte överstiga 7,5 × 108 CFU/100 kg kroppsvikt

Lägg till 1 × 108 CFU för varje 100 kg kroppsvikt därutöver

Utan tidsbegränsning”


BILAGA III

EG nr

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitetsenheter/kg helfoder

Enzymer

E 1623

Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Subtilisin EC 3.4.21.62

Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) och subtilisin framställt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) med minsta aktivitet:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 200 U (1)/g

 

Endo-1,4 -betaxylanas: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisin: 1 600 U (3)/g

Slaktkycklingar

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 25 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, hållbarhetstid och stabilitet vid pelletering anges

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 25–100 U

 

Endo-1,4-betaxylanas: 625–2 500 U

 

subtilisin: 200–800 U

3.

För användning i foderblandningar som innehåller mer än 30 % vete och 10 % korn

Utan tidsbegränsning

Endo-1,4-betaxylanas: 625 U

Subtilisin: 200 U


(1)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) från kornbetaglukan per minut vid pH 5,0 och 30 °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havrespelt per minut vid pH 5,3 och 50 °C.

(3)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikrogram fenolförening (tyrosinekvivalenter) från kaseinsubstrat per minut vid pH 7,5 och 40 °C.


BILAGA IV

I bilagan till förordning (EG) nr 833/2005 skall avsnittet som gäller E 1627 ersättas med följande:

”E 1627

Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) och endo-1,4-betaxylanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) med minsta aktivitet:

I pulverform:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-betaxylanas: 800 U (2)/g

I flytande form:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 800 U/ml

 

Endo-1,4 -betaxylanas: 800 U/ml

Slaktsvin

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 400 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, hållbarhetstid och stabilitet vid pelletering anges

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 400 U

 

Endo-1,4-betaxylanas: 400 U

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (framför allt betaglukaner och arabinoxylaner) t.ex. sådana som innehåller mer än 65 % korn

Utan tidsbe-gränsning

Endo-1,4-betaxylanas: 400 U


(1)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) från kornbetaglukan per minut vid pH 5,0 och 30 °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havrespelt per minut vid pH 5,3 och 50 °C.”


Top