EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1810

Kommissionens förordning (EG) nr 1810/2005 av den 4 november 2005 om ett nytt godkännande för tio år av en fodertillsats, om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

OJ L 291, 5.11.2005, p. 5–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 112–118 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 209 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 179 - 185

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1810/oj

5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1810/2005

av den 4 november 2005

om ett nytt godkännande för tio år av en fodertillsats, om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artiklarna 3, 9, 9d.1 och 9e.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de fodertillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar, vilka skall framföras i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG, lämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av det tillväxtbefrämjande medlet Formi LHS (kaliumdiformiat) godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 1334/2001 (3). Den person som ansvarar för avyttringen av Formi LHS (kaliumdiformiat) lämnade in en ansökan om permanent godkännande för tio år. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta preparat i enlighet med bilaga I bör därför godkännas för tio år.

(6)

Användningen av fodertillsatsen klinoptilolit av sedimentärt ursprung som bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel godkändes provisoriskt för första gången för slaktsvin, slaktkycklingar, slaktkalkoner, nötkreatur och lax genom kommissionens förordning (EG) nr 1887/2000 (4). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna fodertillsats. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av denna tillsats enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(7)

Användningen av fodertillsatsen natriumferrocyanid som bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel godkändes provisoriskt för första gången för alla djurarter och djurkategorier genom kommissionens förordning (EG) nr 256/2002 (5). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna fodertillsats. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av denna tillsats enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(8)

Användningen av fodertillsatsen kaliumferrocyanid som bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel godkändes provisoriskt för första gången för alla djurarter och djurkategorier genom kommissionens förordning (EG) nr 256/2002. Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna fodertillsats. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av denna tillsats enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(9)

Användning av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanas från Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) godkändes provisoriskt för första gången för värphöns genom kommissionens förordning (EG) nr 418/2001 (6). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för enzympreparatet i fråga. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta enzympreparat i enlighet med bilaga III bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(10)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (NCIMB 11181) godkändes provisoriskt för första gången för kalvar och smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 1333/2004 (7). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om att utvidga godkännandet för mikroorganismpreparatet i fråga, så att det även får användas för slaktkycklingar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet fastställde i ett positivt yttrande den 13 april 2005 att det är säkert att använda tillsatsen i djurkategorin slaktkycklingar enligt de villkor som föreskrivs i bilaga IV i denna förordning. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta mikroorganismpreparat enligt bilaga IV bör därför godkännas provisoriskt för fyra år.

(11)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (CECT 4515) godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar och kalvar genom kommissionens förordning (EG) nr 654/2000 (8). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om att utvidga godkännandet för mikroorganismpreparatet i fråga, så att det även får användas för slaktkycklingar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet fastställde i ett positivt yttrande den 13 april 2005 att det är säkert att använda tillsatsen i djurkategorin slaktkycklingar enligt de villkor som föreskrivs i bilaga IV till denna förordning. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta mikroorganismpreparat enligt bilaga IV bör därför godkännas provisoriskt för fyra år.

(12)

Granskningen av dessa ansökningar visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör säkerställas genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (9).

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat av typen tillväxtbefrämjande medel som anges i bilaga I skall godkännas som fodertillsats för en tid av tio år enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

De preparat av typen bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel som anges i bilaga II skall godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 3

Det preparat av typen enzymer som anges i bilaga III skall godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 4

De preparat av typen mikroorganismer som anges i bilaga IV skall godkännas som fodertillsats för en tid av fyra år enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EGT L 180, 3.7.2001, s. 18. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 676/2003 (EUT L 97, 15.4.2003, s. 29).

(4)  EGT L 227, 7.9.2000, s. 13.

(5)  EGT L 41, 13.2.2002, s. 6.

(6)  EGT L 62, 2.3.2001, s. 3.

(7)  EUT L 247, 21.7.2004, s. 11.

(8)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 26. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2200/2001 (EGT L 299, 15.11.2001, s. 1).

(9)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Tillsatsens registreringsnummer

Namn och registreringsnummer för den person som är ansvarig för avyttringen av tillsatsen

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg aktiv substans/kg helfoder

Tillväxtbefrämjande medel

E 800

BASF Aktiengesellschaft

kaliumdiformiat (Formi LHS)

Tillsatsens sammansättning:

 

Kaliumdiformiat, fast form: 98 %

 

silikat max. 1,5 %

 

vatten max. 0,5 %

Verksam substans:

 

kaliumdiformiat, fast form

 

KH(COOH)2

 

CAS-nr 20642-05-1

Smågrisar (avvanda)

6 000

18 000

För användning till avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg

25.11.2015

Slaktsvin

6 000

12 000

25.11.2015


BILAGA II

Nr

(eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder

Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel

E 568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

Hydratiserat kalciumaluminiumsilikat av sedimentärt ursprung med minst 80 % klinoptilolit och högst 20 % lermineraler, fri från fibrer och kvarts

Slaktsvin

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Slaktkycklingar

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Slaktkalkoner

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Nötkreatur

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Lax

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

E 535

Natriumferrocyanid

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Alla djurarter och djurkategorier

Högsta halt: 80 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon)

Utan tidsbegränsning

E 536

Kaliumferrocyanid

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Alla djurarter och djurkategorier

Högsta halt: 80 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon)

Utan tidsbegränsning


BILAGA III

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzyme

E 1613

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,4-betaxylanas från Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W). Minsta aktivitet:

 

Pulver: 70 000 IFP (1)/g

 

Flytande form: 7 000 IFP/ml

Värphöns

840 IFP

1.

. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder: 840 IFP.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 40 % vete.

Utan tidsbegränsning


(1)  1 IFP motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havre per minut vid pH 4,8 och 50 °C.


BILAGA IV

Nr eller EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst

 

i pulverform:

4 × 1011 CFU/g tillsats

 

i kapselform:

5 × 1010 CFU/g tillsats

Slaktkycklingar

2,5 × 108

15 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst

1 × 109 CFU/g tillsats

Slaktkycklingar

1 × 109

1 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

25.11.2009


Top