EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1552

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 av den 7 september 2005 om statistik över yrkesutbildning på företag (Text av betydelse för EES)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 200 - 204

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/oj

30.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1552/2005

av den 7 september 2005

om statistik över yrkesutbildning på företag

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 satte Europeiska unionen upp det strategiska målet att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med förmåga till långsiktig ekonomisk tillväxt och med fler och bättre arbetstillfällen och större social sammanhållning.

(2)

Medborgarnas anställbarhet, flexibilitet och rörlighet är av avgörande betydelse för att unionen skall kunna infria sin föresats att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.

(3)

Det livslånga lärandet är en hörnsten när det gäller att utveckla och främja yrkesskicklig, välutbildad och flexibel arbetskraft.

(4)

I rådets slutsatser av den 5 maj 2003 om referensnivåer för genomsnittliga resultat i Europa inom allmän utbildning och yrkesutbildning (referensvärden) (2) antogs följande referensvärde för livslångt lärande: ”Därför bör, senast år 2010, den genomsnittliga nivån för livslångt lärande i Europeiska unionen vara minst 12,5 % av den vuxna arbetsföra befolkningen (åldersgruppen 25 — 64 år)”.

(5)

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon bekräftades det livslånga lärandets betydelse som en grundläggande beståndsdel i den europeiska samhällsmodellen.

(6)

Den nya europeiska sysselsättningsstrategin, bekräftad av rådets beslut 2003/578/EG av den 22 juli 2003 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (3) går ut på att bättre bidra till Lissabonstrategin och att genomföra enhetliga och övergripande strategier för livslångt lärande.

(7)

Vid genomförandet av denna förordning bör hänsyn tas till begreppet ”mindre gynnade personer på arbetsmarknaden” som förekommer i riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

(8)

Särskild vikt måste fästas vid utbildning som sker på arbetsplatsen och under arbetstid, eftersom båda är väsentliga aspekter av det livslånga lärandet.

(9)

Jämförbar statistik på gemenskapsnivå, särskilt i fråga om utbildning på företag, är en förutsättning för utarbetandet av strategier för livslångt lärande och för övervakning av framstegen med genomförandet av dem.

(10)

Insamling av särskild gemenskapsstatistik regleras i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (4).

(11)

Överföring av insynsskyddade uppgifter regleras av bestämmelserna i förordning (EG) nr 322/97 och i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (5).

(12)

I kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (6) anges villkoren för när tillgång får beviljas till insynsskyddade uppgifter som överlämnats till gemenskapens organ.

(13)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa gemensamma statistiska standarder som möjliggör sammanställning av harmoniserade uppgifter om yrkesutbildning på företag, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(14)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7). I dessa åtgärder bör man beakta medlemsstaternas tillgängliga kapacitet för insamling och behandling av uppgifter.

(15)

Kommittén för det statistiska programmet har hörts i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 89/382/EEG, Euratom av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning upprättas en gemensam ram för sammanställning av gemenskapsstatistik över yrkesutbildning på företag.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

företag: företag enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (9).

2.

NACE Rev. 1.1: den allmänna näringsgrensindelning som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (10).

Artikel 3

Uppgifter som skall samlas in

1.   Uppgifterna skall samlas in av medlemsstaterna i syfte att tillhandahålla gemenskapsstatistik för analys av yrkesinriktad fortbildning på företag inom följande områden:

a)

Företagens utbildningspolicy och utbildningsstrategier för att utveckla sina anställdas kompetens.

b)

Administration, organisation och former för yrkesinriktad fortbildning på företag.

c)

Arbetsmarknadens parters roll för tillhandahållandet av alla aspekter på yrkesinriktad fortbildning på arbetsplatsen.

d)

Tillgång till yrkesinriktad fortbildning, dess omfattning och innehåll, särskilt mot bakgrund av ekonomisk verksamhet och företagsstorlek.

e)

Företagens särskilda åtgärder inom yrkesinriktad fortbildning för att öka de anställdas IKT-färdigheter.

f)

Möjligheter för anställda på små och medelstora företag att få tillgång till yrkesinriktad fortbildning och förvärva nya färdigheter, och de små och medelstora företagens särskilda behov i samband med tillhandahållande av utbildning.

g)

Offentliga åtgärders inverkan på yrkesinriktad fortbildning på företag.

h)

Lika möjligheter till yrkesinriktad fortbildning på företag för alla anställda, särskilt med avseende på kön och vissa åldersgrupper.

i)

Särskilda åtgärder inom yrkesinriktad fortbildning för grupper som är missgynnade på arbetsmarknaden.

j)

Yrkesutbildningsåtgärder avsedda för olika former av anställningskontrakt.

k)

Utgifter för yrkesinriktad fortbildning: finansieringsnivå och finansieringsresurser, incitament för yrkesinriktad fortbildning.

l)

Företagens tillvägagångssätt vid utvärdering och övervakning av yrkesinriktad fortbildning.

2.   Särskilda uppgifter skall samlas in av medlemsstaterna avseende inledande yrkesutbildning på företag rörande följande:

a)

Deltagare i den inledande utbildningen.

b)

Totala utgifter för inledande utbildning.

Artikel 4

Omfattning

Statistiken över yrkesutbildning på företag skall omfatta minst de näringsverksamheter som definieras i avdelningarna C — K och O i NACE Rev. 1.1.

Artikel 5

Statistiska enheter

1.   Vid insamling av uppgifterna skall företag som är verksamma inom en av de näringsverksamheter som avses i artikel 4 och med tio eller fler anställda användas som en statistisk enhet.

2.   Medlemsstaterna får, med hänsyn till deras specifika nationella företagsstorleksfördelning och utvecklingen av politiska behov, utvidga definitionen av en statistisk enhet i sitt land. Kommissionen får också besluta att utvidga denna definition i enlighet med förfarandet i artikel 14.2, om en sådan utvidgning väsentligt skulle förbättra undersökningsresultatens representativitet och kvalitet i de berörda medlemsstaterna.

Artikel 6

Källor

1.   Medlemsstaterna skall samla in erforderliga uppgifter med hjälp av antingen en undersökning av företagen eller en kombination av en företagsundersökning och andra källor, med tillämpning av principerna om minskad belastning på uppgiftslämnarna och om förenklad förvaltning.

2.   Medlemsstaterna skall bestämma på vilket sätt företagen skall besvara undersökningen.

3.   I samband med undersökningen uppfordras företagen att lämna korrekta och fullständiga uppgifter inom angiven tid.

4.   Andra källor, inbegripet förvaltningsuppgifter, kan användas för att komplettera de uppgifter som skall samlas in, om de källorna är lämpliga i fråga om relevans och tid.

Artikel 7

Undersökningens egenskaper

1.   Undersökningen skall vara en urvalsundersökning.

2.   Medlemsstaterna skall vidta erforderliga åtgärder för att se till att de uppgifter som överlämnas återspeglar de statistiska enheternas populationsstruktur. Undersökningen skall utföras så, att den möjliggör en uppdelning av resultaten på gemenskapsnivå på åtminstone följande kategorier:

a)

Näringsgren i enlighet med NACE Rev.1.1.

b)

Företagens storlek.

3.   Krav på urval och precision och de urvalsstorlekar som behövs för att dessa krav skall uppfyllas samt specifikationer av NACE Rev.1.1- och storlekskategorier på vilka resultaten skall kunna uppdelas skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 8

Undersökningens uppläggning

1.   För att minska belastningen på uppgiftslämnarna skall undersökningen utformas så, att uppgiftsinsamlingen kan skräddarsys med avseende på

a)

utbildningsföretag och övriga företag, och

b)

olika slags utbildning.

2.   De särskilda uppgifter som skall samlas in beroende på utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags utbildning skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 9

Kvalitetskontroll och rapportering

1.   Medlemsstaterna skall vidta alla tillämpliga åtgärder för att säkerställa de överlämnade uppgifternas kvalitet.

2.   Senast 21 månader efter varje referensperiods slut, i enlighet med artikel 10, skall medlemsstaterna förse kommissionen (Eurostat) med en rapport innehållande all information och alla uppgifter som den begär för att kontrollera de överlämnade uppgifternas kvalitet. Rapporten skall särskilt ange möjliga brott mot de metodologiska kraven.

3.   På grundval av de rapporter som avses i punkt 2 skall kommissionen (Eurostat) bedöma de överlämnade uppgifternas kvalitet, särskilt i syfte att säkerställa att uppgifterna från de olika medlemsstaterna är jämförbara.

4.   Kvalitetskraven för de uppgifter som skall samlas in och överlämnas för gemenskapsstatistik över yrkesutbildning på företag, utformningen av de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2 samt alla åtgärder som krävs för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 10

Referensperiod och intervall

1.   Den referensperiod som uppgiftsinsamlingen skall täcka är ett kalenderår.

2.   Kommissionen skall bestämma det första referensår för vilket uppgifterna skall samlas in i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

3.   Medlemsstaterna skall samla in uppgifterna en gång vart femte år.

Artikel 11

Överlämnande av uppgifter

1.   Medlemsstaterna och kommissionen skall, inom ramen för sina respektive befogenheter, främja möjligheterna för ökad användning av elektronisk uppgiftsinsamling, elektronisk uppgiftsöverföring och automatisk uppgiftsbehandling.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överlämna de enskilda uppgifterna om företagen i enlighet med befintliga gemenskapsbestämmelser om överföring av uppgifter med insynsskydd i förordning (EG) nr 322/97 och i förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90. Medlemsstaterna skall se till att det inte är möjligt att med hjälp av de överlämnade uppgifterna direkt identifiera de statistiska enheterna.

3.   Medlemsstaterna skall överlämna uppgifterna i elektronisk form, i lämpligt tekniskt format och enligt den utbytesstandard som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

4.   Medlemsstaterna skall överlämna fullständiga och korrekta uppgifter senast inom 18 månader räknat från referensårets slut.

Artikel 12

Rapport om genomförandet

1.   Senast den 20 oktober 2010 och efter att ha hört Kommittén för det statistiska programmet skall kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning. Rapporten skall särskilt innehålla följande:

a)

En bedömning av fördelarna för gemenskapen, medlemsstaterna och statistikens användare i relation till belastningen på uppgiftslämnarna.

b)

En kartläggning av områden för möjliga förbättringar och ändringar som kan anses nödvändiga mot bakgrund av de resultat som erhållits.

2.   Efter rapporten kan kommissionen föreslå ändringar för att förbättra genomförandet av denna förordning.

Artikel 13

Genomförandeåtgärder

De åtgärder som krävs för genomförandet av denna förordning, inbegripet åtgärder för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen avseende insamling, överföring och behandling av uppgifterna, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 15

Finansiering

1.   För det första referensår för vilket den gemenskapsstatistik som avses i denna förordning sammanställs skall kommissionen lämna ett finansiellt bidrag till medlemsstaterna för att bidra till deras kostnader för insamling, behandling och överlämnande av uppgifterna.

2.   Det finansiella bidragets storlek skall fastställas som en del av det berörda årliga budgetförfarandet. Budgetmyndigheten skall bestämma anslagets storlek.

3.   Vid tillämpningen av denna förordning får kommissionen anlita experter och organisationer för tekniskt bistånd, vilkas finansiering kan ingå i den övergripande finansiella ramen för förordningen. Kommissionen får anordna seminarier, symposier eller andra expertmöten för att underlätta genomförandet av förordningen samt vidta lämpliga åtgärder i fråga om information, publicitet och spridning.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 7 september 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 23 februari 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets beslut av den 27 juni 2005.

(2)  EUT C 134, 7.6.2003, s. 3.

(3)  EUT L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(6)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 7.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(9)  EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(10)  EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.


Top