EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0631

2005/631/EG: Kommissionens beslut av den 29 augusti 2005 beträffande väsentliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG med avseende på säkerställande av tillgången till nödtjänster genom Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare [delgivet med nr K(2005) 3059] (Text av betydelse för EES)

OJ L 225, 31.8.2005, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 315–315 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 159 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 159 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 126 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/631/oj

31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 augusti 2005

beträffande väsentliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG med avseende på säkerställande av tillgången till nödtjänster genom Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare

[delgivet med nr K(2005) 3059]

(Text av betydelse för EES)

(2005/631/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (1), särskilt artikel 3.3 e i detta, och

av följande skäl:

(1)

Vissa lokaliseringssändare, nödradiofyrar (EPIRB) som sänder på 406 MHz i Cospat-Sarsat-systemet, är en del av det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS).

(2)

Enligt kommissionens beslut 2004/71/EG av den 4 september 2003 om grundläggande krav för marin radioutrustning avsedd att installeras på de fartyg som inte omfattas av Solas för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) (2) skall tillverkare av EPIRB-utrustning säkerställa att den är konstruerad på ett sådant sätt att den fungerar felfritt när den exponeras för en marin miljö, uppfyller alla driftskrav för GMDSS i nödsituationer och möjliggör tydlig och stabil kommunikation.

(3)

Lokaliseringssändare som är avsedda för andra ändamål omfattas emellertid inte av beslut 2004/71/EG. Eftersom dessa typer av Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare förväntas få en omfattande användning som nödsändare är det nödvändigt att stadga om att de, där de omfattas av direktiv 1999/5/EG, bör vara konstruerade på ett sådant sätt att de fungerar felfritt i enlighet med godkända funktionskrav och uppfyller alla de krav som ställs på Cospas-Sarsat-systemet.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut skall tillämpas på lokaliseringssändare som är avsedda att sända på 406 MHz i Cospat-Sarsat-systemet och som inte omfattas av tillämpningsområdet för beslut 2004/71/EG.

Artikel 2

De lokaliseringssändare som avses i artikel 1 skall vara konstruerade på ett sådant sätt att felfri funktion i enlighet med godkända funktionskrav är säkerställd vid exponering för den miljö i vilken de kan komma att användas. I nödsituationer skall de möjliggöra tydlig och stabil kommunikation och fungera med stor precision genom att de uppfyller alla de krav som gäller för Cospat-Sarsat-systemet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 16, 23.1.2004, s. 54.


Top