EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0460

2005/460/: Beslut nr 4/2005 av AVS–EG-Ministerrådet av den 13 april 2005 om användning av medel ur reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling

OJ L 164, 24.6.2005, p. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 206–207 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/460/oj

24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/46


BESLUT nr 4/2005 AV AVS–EG-MINISTERRÅDET

av den 13 april 2005

om användning av medel ur reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling

(2005/460/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det AVS–EG-partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000, särskilt punkt 8 i bilaga I, och

av följande skäl:

(1)

Anslagsbeloppen för Gemensamma parlamentsförsamlingen inom ramen för nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling och för regionalt samarbete och integration är förbrukade.

(2)

För att de ändamål som anges i artikel 17 i AVS–EG-partnerskapsavtalet (Gemensamma parlamentsförsamlingen) skall kunna fortsätta att uppfyllas bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(3)

För att kapacitetsuppbyggnaden inom miljöförvaltningen skall kunna främjas, multilaterala miljöavtal genomföras, en AVS–EG-handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) upprättas och fiskeriförvaltningen stärkas i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(4)

För att producenterna i de mest råvaruberoende AVS-länderna skall kunna stödjas, konkurrenskraften förbättras och utsattheten minskas samt informations- och kommunikationstekniken i AVS-länderna främjas bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(5)

För att det skall kunna tillhandahållas metodikstöd och kapacitetuppbyggnad på området för migration och regionalt samarbete, med inriktning på syd-syd-migration, bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(6)

För att det skall kunna ske ett närmare samarbete med de FN-organ vars uppgifter och ansvarsområden överensstämmer med prioriteringarna för utvecklingssamarbetet mellan AVS och EG, särskilt när det gäller styrelseformer och situationer efter konflikter, och att förbättra genomslagskraften i aktiviteter mellan AVS länderna, bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensamma parlamentsförsamlingen

I överensstämmelse med de ändamål som anges i artikel 17 i och bilaga 1 till AVS–EG-partnerskapsavtalet skall ett belopp på 2 miljoner euro överföras från reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till de medel som avsatts för Gemensamma parlamentsförsamlingen inom anslaget för långsiktig utveckling.

Artikel 2

Samarbete mellan AVS-länderna inom ramen för anslaget för regionalt samarbete

I överensstämmelse med de ändamål som anges i artiklarna 28, 29 och 30 i AVS–EG-partnerskapsavtalet skall ett belopp på 170 miljoner euro överföras från reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till de medel som avsatts för samarbete mellan AVS-länderna inom ramen för anslaget för regionalt samarbete och integration. Beloppet kan användas för följande ändamål:

a)

Naturresurser (60 miljoner euro), för åtgärder beträffande miljö och naturresurser (bl.a. vetenskapliga och tekniska utvärderingar, kontroll och övervakning av fiskeriverksamhet).

b)

Stöd till den privata sektorn och informations- och kommunikationsteknik (65 miljoner euro), för åtgärder till stöd för producenter i de AVS-länder som är mest beroende av råvaror och åtgärder som främjar informations- och kommunikationstekniken i AVS-länderna.

c)

Metodikstöd och kapacitetsuppbyggnad (25 miljoner euro), bl.a. för upprättande av ett AVS-organ för kapacitetsuppbyggnad på migrationsområdet.

d)

Strategiskt partnerskap med FN och stöd till genomförandet av program mellan AVS-länderna (20 miljoner euro), för stärkande av samarbetet med de FN-organ vars uppgifter och ansvarsområden överensstämmer med prioriteringarna för utvecklingssamarbetet mellan AVS och EG, särskilt när det gäller styrelseformer och situationer efter konflikter och nya behov i syfte att förbättra genomslagskraften i aktiviteter mellan AVS-länderna.

Artikel 3

Ikraftträdande

Chefsutanordnaren för Europeiska utvecklingsfonden anmodas att vidta nödvändiga åtgärder för att detta beslut, vilket träder i kraft samma dag som det antas, skall få verkan.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2005.

AVS–EG-ambassadörskommitténs ordförande

F. J. WAHNON FERREIRA

genom delegering, på AVS–EG-ministerrådets vägnar


Top