EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0953

Rådets förordning (EG) nr 953/2005 av den 21 juni 2005 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

OJ L 164, 24.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 204–205 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/953/oj

24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 953/2005

av den 21 juni 2005

om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1) och,

av följande skäl:

(1)

Enligt avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust (2), skall de avtalsslutande parterna, innan giltighetstiden för det protokoll som bifogas avtalet löper ut, inleda förhandlingar för att gemensamt komma överens om protokollets innehåll inför nästa period, samt om eventuella ändringar av eller tillägg till bilagan.

(2)

Parterna förhandlade den 9–13 november 2003 i Abidjan fram ett nytt protokoll om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Detta protokoll avser perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 och paraferades den 3 mars 2004 i Bryssel.

(3)

Nyckeln för fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna bör fastställas liksom deras skyldighet att anmäla fångster.

(4)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust (3), godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Artikel 2

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:

a)

Demersalt fiske:

Spanien: 1 300 GT (bruttotonnage) per månad i årsgenomsnitt

b)

Fiske av tonfisk:

i)

Notfartyg för tonfiskfiske:

Frankrike: 17 fartyg

Spanien: 17 fartyg

ii)

Fartyg för fiske med flytlinor:

Spanien: 6 fartyg

Portugal: 5 fartyg

iii)

Tonfiskfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor:

Frankrike: 3 fartyg

2.   Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs genom protokollet, får kommissionen beakta de licensansökningar som inkommer från övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Elfenbenskustens fiskezon, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (4).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha rätt att underteckna protokollet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 26 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 379, 31.12.1990, s. 3. Avtalet senast ändrat genom protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2000–30 juni 2003 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust (EGT L 102, 12.4.2001, s. 3).

(3)  EUT L 76, 22.3.2005, s. 1.

(4)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


Top