EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0920

Rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna

OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj

18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 920/2005

av den 13 juni 2005

om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 290 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 190 i detta,

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 41.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Den irländska regeringen har begärt att iriska skall ges samma ställning som den som de nationella officiella språken i övriga medlemsstater har och att de nödvändiga ändringarna i detta syfte skall göras av rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (1) och rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen (2), vilka två förordningar nedan kallas ”förordning nr 1”.

(2)

Enligt artikel 53 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 314 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är iriska ett av de giltiga språken för båda dessa fördrag.

(3)

Den irländska regeringen betonar att i enlighet med artikel 8 i Irlands konstitution är iriska som nationellt språk det första officiella språket i Irland.

(4)

Det är lämpligt att bifalla den irländska regeringens begäran och ändra förordning nr 1 i enlighet med detta. Det är emellertid av praktiska skäl och under en övergångsperiod lämpligt att besluta att Europeiska unionens institutioner inte är bundna av skyldigheten att avfatta alla akter, även domstolens domar, på iriska eller översätta dem till iriska. Det är också lämpligt att fastställa att ett sådant undantag är partiellt, att det inte omfattar de förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet samt att rådet har rätt att inom fyra år efter det att förordningen fått verkan, och vart femte år därefter, med enhällighet besluta om huruvida undantaget skall upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning nr 1 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Följande språk skall vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”

2.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall avfattas på de tjugoen officiella språken.”

3.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Europeiska unionens officiella tidning skall ges ut på de tjugoen officiella språken.”

Artikel 2

Med avvikelse från förordning nr 1 under en period på fem år från och med den dag då denna förordning blir tillämplig, med möjlighet till förlängning, skall Europeiska unionens institutioner inte vara bundna av skyldigheten att avfatta alla rättsakter på iriska och att offentliggöra dem på detta språk i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna artikel skall inte tillämpas på förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet.

Artikel 3

Senast fyra år efter denna förordnings tillämpningsdag och vart femte år därefter skall rådet se över hur artikel 2 fungerar och med enhällighet bestämma om det undantag som avses i den artikeln skall upphävas.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 juni 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT 17, 6.10.1958, s. 401/58. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


Top