EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0414

2005/414/EG: Kommissionens beslut av den 30 maj 2005 om ändring av bilaga I till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2005) 1563] (Text av betydelse för EES)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 76–76 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/414/oj

4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 maj 2005

om ändring av bilaga I till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

[delgivet med nr K(2005) 1563]

(Text av betydelse för EES)

(2005/414/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artikel 10.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2003/634/EG (2) godkänns och förtecknas de program som lämnats in av de olika medlemsstaterna. Programmen syftar till att medlemsstaterna skall kunna inleda förfaranden för att en zon skall få status som godkänd zon eller en fiskodling få status som godkänd fiskodling i en icke-godkänd zon med avseende på fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi och infektiös hematopoietisk nekros.

(2)

I en skrivelse av den 23 september 2004 ansökte Italien om godkännande av det program som avser området Zona Valle di Tosi. Ändringen anses vara förenlig med artikel 10 i direktiv 91/67/EEG, och programmet bör därför godkännas.

(3)

Beslut 2003/634/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till beslut 2003/634/EG skall följande punkt införas efter punkt 3.5:

”3.6   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE REGIONEN TOSCANA DEN 23 SEPTEMBER 2004 OMFATTAR

Zona Valle di Tosi

avrinningsområdet från floden Vicano di S. Elleros källor till fördämningen vid Il Greto nära byn Raggioli”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 220, 3.9.2003, s. 8. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/67/EG (EUT L 27, 29.1.2005, s. 55).


Top