EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0037

Kommissionens direktiv 2005/37/EG av den 3 juni 2005 om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (Text av betydelse för EES)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 10–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 363–376 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 064 P. 14 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 064 P. 14 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; tyst upphävande genom 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/37/oj

4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/37/EG

av den 3 juni 2005

om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3), särskilt artikel 4.1 f i detta, och

av följande skäl:

(1)

Följande befintliga verksamma ämnen har införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG: maleinsyrehydrazid (genom kommissionens direktiv 2003/31/EG (4)), propyzamid (genom kommissionens direktiv 2003/39/EG (5)) liksom mecoprop och mecoprop-P (genom kommissionens direktiv 2003/70/EG (6).

(2)

De nya verksamma ämnena isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonetyl och fenamidon har förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom kommissionens direktiv 2003/68/EG (7).

(3)

Införandet av de berörda verksamma ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG grundades på en utvärdering av de uppgifter som lämnats in om det föreslagna användningsområdet. Uppgifterna om användningen har lämnats in av vissa medlemsstater i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG. Tillgängliga uppgifter har gåtts igenom och har befunnits vara tillräckliga för att vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester skall kunna fastställas.

(4)

Om det inte finns något permanent eller provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester på gemenskapsnivå måste medlemsstaterna fastställa ett provisoriskt nationellt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG innan växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan godkännas.

(5)

Gemenskapens gränsvärden för resthalter och de halter som rekommenderas i Codex Alimentarius fastställs och bedöms enligt liknande förfaranden. Det finns ett begränsat antal Codex-gränsvärden för maleinsyrehydrazid. Det finns redan gemenskapsgränsvärden i direktiv 90/642/EEG för maleinsyrehydrazid (rådets direktiv 1993/58/EG) (8) och i direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG för propyzamid (rådets direktiv 1996/32/EG (9) och 1996/33/EG (10)). De har beaktats när de gränsvärden har fastställts vilka berörs av ändringarna i detta direktiv. Codex-gränsvärden som enligt rekommendationerna kommer att dras tillbaka inom en nära framtid har inte beaktats. De gränsvärden som bygger på Codex-gränsvärden har bedömts mot bakgrund av vilka risker de innebär för konsumenterna. Inga risker har kunnat fastställas med utgångspunkt i de toxikologiska ändpunkterna baserade på studier som kommissionen förfogar över.

(6)

I samband med att de berörda verksamma ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG avslutades de tekniska och vetenskapliga utvärderingarna genom kommissionens granskningsrapporter. Utvärderingsrapporterna för de nämnda ämnena färdigställdes vid de datum som anges i de kommissionsdirektiv som anförs i skälen 1 och 2. I dessa rapporter fastställdes acceptabelt dagligt intag (ADI) och om nödvändigt akut referensdos (ARfD) för de berörda ämnena. Konsumenternas exponering genom livsmedel som behandlats med det berörda verksamma ämnet har uppskattats och utvärderats i enlighet med gemenskapsförfaranden. Hänsyn har också tagits till de riktlinjer som offentliggjorts av Världshälsoorganisationen (11) samt yttrandet om de använda metoderna från Vetenskapliga kommittén för växter (12). Slutsatsen har dragits att de föreslagna gränsvärdena inte leder till att acceptabla dagliga intag eller akuta referensdoser överskrids.

(7)

För att konsumenterna skall få tillräckligt skydd mot exponering för bekämpningsmedelsrester till följd av otilllåten användning av växtskyddsprodukter, bör de provisoriska gränsvärden som fastställs för de berörda kombinationerna av produkter/bekämpningsmedel motsvara den lägsta analytiska bestämningsgränsen.

(8)

Att sådana provisoriska gränsvärden fastställs på gemenskapsnivå hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa provisoriska gränsvärden för de berörda ämnena i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och bilaga VI till det direktivet. Fyra år anses vara en tillräckligt lång period för att godkänna ytterligare användningsområden för de berörda verksamma ämnena. De provisoriska gränsvärdena bör därefter bli permanenta.

(9)

Det är därför nödvändigt att förteckna eller ersätta samtliga de bekämpningsmedelsrester som härrör från användningen av dessa växtskyddsprodukter i bilagorna till direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en ändamålsenlig övervakning och kontroll av användningsförbudet och för att skydda konsumenterna. Om gränsvärden redan har fastställts i bilagorna till dessa direktiv är det lämpligt att ändra dem. Om gränsvärden hittills inte har fastställts bör de fastställas nu.

(10)

Direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG bör därför ändras.

(11)

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 86/362/EEG ändras på följande sätt:

a)

I del A i bilaga II skall införas de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonetyl, mecoprop, mecoprop-P, maleinsyrehydrazid och fenamidon som anges i bilaga I till detta direktiv.

b)

I del A i bilaga II skall gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av propyzamid ersättas med dem som anges i bilaga II till detta direktiv.

Artikel 2

Direktiv 90/642/EEG ändras på följande sätt:

a)

I bilaga II skall införas de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonetyl, mecoprop, mecoprop-P och fenamidon som anges i bilaga III till detta direktiv.

b)

I bilaga II skall gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av propyzamid och maleinsyrehydrazid ersättas med dem som anges i bilaga IV till detta direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall senast den 4 december 2005 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 4 december 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antas inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/61/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/115/EG (EUT L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/34/EG (EUT L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  EUT L 101, 23.4.2003, s. 3.

(5)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 30.

(6)  EUT L 184, 23.7.2003, s. 9.

(7)  EUT L 177, 16.7.2003, s. 12.

(8)  EGT L 211, 23.8.1993, s. 6.

(9)  EGT L 144, 18.6.1996, s. 12.

(10)  EGT L 144, 18.6.1996, s. 35.

(11)  Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester via födan (reviderad utgåva). Dessa riktlinjer har tagits fram av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester. Utgivare: Världshälsoorganisationen, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om frågor som rör ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG (yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter av den 14 juli 1998), se Internet (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAGA I

Gränsvärden (mg/kg)

Bekämpningsmedelsrester

Enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

isoxaflutol (summan av isoxaflutol, RPA 202248 och RPA 203328, uttryckt i isoxaflutol) (1)

0,05 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

trifloxystrobin

0,3 (3) korn

0,05 (3) råg

0,05 (3) rågvete, vete

0,02 (2)  (3) övrigt spannmål

carfentrazonetyl (bestämd som carfentrazon och uttryckt som carfentrazonetyl)

0,05 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

fenamidon

0,02 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

mecoprop (summan av mecoprop-p och mecoprop uttryckt i mecoprop)

0,05 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

maleinsyre-hydrazid

0,2 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål


(1)  RPA 202248 är 2-cyan-3-cyclopropyl-1-(2-metylsulfonyl-4-trifluorometylfenyl)propan-1,3-dion. RPA 203328 är 2-metansulfonyl-4-trifluorometylbenzoesyra.

(2)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(3)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.


BILAGA II

Gränsvärden (mg/kg)

Bekämpningsmedelsrester

Enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

Propyzamid

0,02 (1)  (2)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål


(1)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(2)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.


BILAGA III

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Grupper av och exempel på enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

Isoxaflutol (summan av isoxaflutol, RPA 202248 och RPA 203328, uttryckt som isoxaflutol) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazonetyl (bestämd som carfentrazon och uttryckt som carfentrazonetyl)

Fenamidon

Mecoprop (summan av mecoprop-P och mecoprop uttryckt som mecoprop)

1.

Frukt, färsk, torkad eller rå, djupfryst, utan tillsats av socker; nötter

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSFRUKTER

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefrukt

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

Lime

 

 

 

 

 

Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandlar

 

 

 

 

 

Paranötter

 

 

 

 

 

Cashewnötter

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

Kokosnötter

 

 

 

 

 

Hasselnötter

 

 

 

 

 

Macadamianötter

 

 

 

 

 

Pekannötter

 

 

 

 

 

Pinjenötter

 

 

 

 

 

Pistaschnötter

 

 

 

 

 

Valnötter

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Äpplen

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

Kvitten

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUKTER

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Aprikoser

 

1 (3)

 

 

 

Körsbär

 

1 (3)

 

 

 

Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)

 

1 (3)

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

BÄR OCH SMÅFRUKT

 

 

 

 

 

a)

Bordsdruvor och vindruvor

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Bordsdruvor

 

 

 

 

 

Vindruvor

 

 

 

 

 

b)

Jordgubbar (odlade)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Rubusfrukter (odlade)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Björnbär

 

 

 

 

 

Blåhallon

 

 

 

 

 

Loganbär

 

 

 

 

 

Hallon

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

d)

Andra små frukter och bär (odlade)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Blåbär

 

 

 

 

 

Tranbär

 

 

 

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

1 (3)

 

 

 

Krusbär

 

1 (3)

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Vilda bär och vild frukt

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

DIVERSE

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokado

 

 

 

 

 

Bananer

 

0,05 (3)

 

 

 

Dadlar

 

 

 

 

 

Fikon

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

Mangos

 

 

 

 

 

Oliver

 

 

 

 

 

Passionsfrukt

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Grönsaker, färska eller råa, djupfrysta eller torkade

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Rödbetor

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

Rotselleri

 

 

 

 

 

Pepparrot

 

 

 

 

 

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

Palsternackor

 

 

 

 

 

Rotpersilja

 

 

 

 

 

Rädisor

 

 

 

 

 

Haverrot

 

 

 

 

 

Sötpotatis

 

 

 

 

 

Kålrötter

 

 

 

 

 

Rovor

 

 

 

 

 

Jamsrot

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

ii)

LÖKGRÖNSAKER

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Vitlök

 

 

 

 

 

Kepalök

 

 

 

 

 

Schalottenlök

 

 

 

 

 

Knipplök

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

Tomater

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Paprika

 

 

 

 

 

Äggplanta

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Gurkor

 

 

 

 

 

Druvgurkor

 

 

 

 

 

Zucchini

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

 

 

Meloner

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Squash

 

 

 

 

 

Vattenmeloner

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Sockermajs

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KÅLGRÖNSAKER

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Blommande kål

 

 

 

 

 

Broccoli

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

 

Brysselkål

 

 

 

 

 

Vitkål, rödkål

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

c)

Bladbildande kål

 

 

 

 

 

Salladskål

 

 

 

 

 

Grönkål

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

d)

Kålrabbi

 

 

 

 

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA KRYDDÖRTER

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Sallat och liknande

 

 

 

2 (3)

 

Kryddkrasse

 

 

 

 

 

Vårklynne

 

 

 

 

 

Sallat

 

 

 

 

 

Bredbladig endiv

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

b)

Spenat och liknande

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spenat

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

c)

Vattenkrasse

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Endiviasallat

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Kryddörter

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Körvel

 

 

 

 

 

Gräslök

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

Bladselleri

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

vi)

BALJGRÖNSAKER (färska)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Bönor (med baljor)

 

 

 

 

 

Bönor (utan baljor)

 

 

 

 

 

Ärtor (med baljor)

 

 

 

 

 

Ärtor (utan baljor)

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Sparris

 

 

 

 

 

Kardon

 

 

 

 

 

Selleri

 

 

 

 

 

Fänkål

 

 

 

 

 

Kronärtskocka

 

 

 

 

 

Purjolök

 

 

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

viii)

SVAMP

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Odlad svamp

 

 

 

 

 

b)

Vild svamp

 

 

 

 

 

3.

Baljgrönsaker

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Bönor

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

Ärtor

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

4.

Oljeväxtfrön

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Linfrön

 

 

 

 

 

Jordnötter

 

 

 

 

 

Vallmofrön

 

 

 

 

 

Sesamfrön

 

 

 

 

 

Solrosfrön

 

 

 

 

 

Raps- och rybsfrön

 

 

 

 

 

Sojabönor

 

 

 

 

 

Senapsfrön

 

 

 

 

 

Bomullsfrön

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

5.

Potatis

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Färskpotatis

 

 

 

 

 

Höst- och vinterpotatis

 

 

 

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, från Camellia sinensis )

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Humle (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 är 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-metylsulfonyl-4-trifluorometylfenyl) propane-1,3-dion. RPA RPA 203328 är 2-metansulfonyl-4-trifluorometylbensoesyra.

(2)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(3)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.


BILAGA IV

Grupper av och exempel på enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

Propyzamid

Maleinsyre-hydrazid

1.

Frukt, färsk, torkad eller rå, djupfryst, utan tillsats av socker; nötter

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSFRUKTER

 

 

Grapefrukt

 

 

Citroner

 

 

Lime

 

 

Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)

 

 

Apelsiner

 

 

Pomelo

 

 

Övrigt

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

 

 

Mandlar

 

 

Paranötter

 

 

Cashewnötter

 

 

Kastanjer

 

 

Kokosnötter

 

 

Hasselnötter

 

 

Macadamianötter

 

 

Pekannötter

 

 

Pinjenötter

 

 

Pistaschnötter

 

 

Valnötter

 

 

Övrigt

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

 

 

Äpplen

 

 

Päron

 

 

Kvitten

 

 

Övrigt

 

 

iv)

STENFRUKTER

 

 

Aprikoser

 

 

Körsbär

 

 

Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)

 

 

Plommon

 

 

Övrigt

 

 

v)

BÄR OCH SMÅFRUKT

 

 

a)

Bordsdruvor och vindruvor

 

 

Bordsdruvor

 

 

Vindruvor

 

 

b)

Jordgubbar (odlade)

 

 

c)

Rubusfrukter (odlade)

 

 

Björnbär

 

 

Blåhallon

 

 

Loganbär

 

 

Hallon

 

 

Övrigt

 

 

d)

Andra små frukter och bär (odlade)

 

 

Blåbär

 

 

Tranbär

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

Krusbär

 

 

Övrigt

 

 

e)

Vilda bär och vild frukt

 

 

vi)

DIVERSE

 

 

Avokado

 

 

Bananer

 

 

Dadlar

 

 

Fikon

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchis

 

 

Mangos

 

 

Oliver

 

 

Passionsfrukt

 

 

Ananas

 

 

Papaya

 

 

Övrigt

 

 

2.

Grönsaker, färska eller råa, djupfrysta eller torkade

 

 

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Rödbetor

 

 

Morötter

 

 

Rotselleri

 

 

Pepparrot

 

 

Jordärtskockor

 

 

Palsternackor

 

 

Rotpersilja

 

 

Rädisor

 

 

Haverrot

 

 

Sötpotatis

 

 

Kålrötter

 

 

Rovor

 

 

Jamsrot

 

 

Övrigt

 

 

ii)

LÖKGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

 

Vitlök

 

15 (2)

Kepalök

 

15 (2)

Schalottenlök

 

15 (2)

Knipplök

 

 

Övrigt

 

0,2 (1)  (2)

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Solanacea

 

 

Tomater

 

 

Paprika

 

 

Äggplanta

 

 

Övrigt

 

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

Gurkor

 

 

Druvgurkor

 

 

Zucchini

 

 

Övrigt

 

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

Meloner

 

 

Squash

 

 

Vattenmeloner

 

 

Övrigt

 

 

d)

Sockermajs

 

 

iv)

KÅLGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Blommande kål

 

 

Broccoli

 

 

Blomkål

 

 

Övrigt

 

 

b)

Huvudbildande kål

 

 

Brysselkål

 

 

Vitkål, rödkål

 

 

Övrigt

 

 

c)

Bladbildande kål

 

 

Salladskål

 

 

Grönkål

 

 

Övrigt

 

 

d)

Kålrabbi

 

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA KRYDDÖRTER

 

0,2 (1)  (2)

a)

Sallat och liknande

1 (2)

 

Kryddkrasse

 

 

Vårklynne

 

 

Sallat

 

 

Bredbladig endiv

 

 

Övrigt

 

 

b)

Spenat och liknande

0,02 (1)  (2)

 

Spenat

 

 

Mangold

 

 

Övrigt

 

 

c)

Vattenkrasse

0,02 (1)  (2)

 

d)

Endiviasallat

0,02 (1)  (2)

 

e)

Kryddörter

1 (2)

 

Körvel

 

 

Gräslök

 

 

Persilja

 

 

Bladselleri

 

 

Övrigt

 

 

vi)

BALJGRÖNSAKER (färska)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bönor (med baljor)

 

 

Bönor (utan baljor)

 

 

Ärter (med baljor)

 

 

Ärter (utan baljor)

 

 

Övrigt

 

 

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Sparris

 

 

Kardon

 

 

Selleri

 

 

Fänkål

 

 

Kronärtskocka

 

 

Purjolök

 

 

Rabarber

 

 

Övrigt

 

 

viii)

SVAMP

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Odlad svamp

 

 

b)

Vild svamp

 

 

3.

Baljgrönsaker

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bönor

 

 

Linser

 

 

Ärter

 

 

Övrigt

 

 

4.

Oljeväxtfrön

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Linfrön

 

 

Jordnötter

 

 

Vallmofrön

 

 

Sesamfrön

 

 

Solrosfrön

 

 

Raps- och rybsfrön

 

 

Sojabönor

 

 

Senapsfrön

 

 

Bomullsfrön

 

 

Övrigt

 

 

5.

Potatis

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Färskpotatis

 

 

Höst- och vinterpotatis

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, från Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Humle (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(2)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.

(3)  Gränsvärdet för potatis bestäms genom prövning av ytterligare föreliggande uppgifter 18 månader efter datum för publicering.


Top