EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0782

Kommissionens förordning (EG) nr 782/2005 av den 24 maj 2005 om fastställande av format för rapportering av resultat i avfallsstatistik (Text av betydelse för EES)

OJ L 131, 25.5.2005, p. 26–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 348–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 235 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 235 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 90 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/782/oj

25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 131/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 782/2005

av den 24 maj 2005

om fastställande av format för rapportering av resultat i avfallsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (1), särskilt artikel 6 e i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6 i förordning (EG) nr 2150/2002 föreskrivs att kommissionen skall anta de åtgärder som krävs för att genomföra den förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 6 e i förordning (EG) nr 2150/2002 skall kommissionen fastställa lämplig form för medlemsstaternas resultatrapportering.

(3)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Lämplig form för rapportering av resultat i avfallsstatistik till kommissionen (Eurostat) anges i bilagan till denna förordning.

Medlemsstaterna skall använda detta format för uppgifter som gäller referensåret 2004 och därpå följande år.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) översända de uppgifter och metauppgifter som föreskrivs i förordning (EG) nr 2150/2002 i elektronisk form, i överensstämmelse med en utbytesstandard som föreslås av kommissionen (Eurostat).

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 574/2004 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15).

(2)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA

FORMAT FÖR RAPPORTERING AV RESULTAT I AVFALLSSTATISTIK

Uppgifterna skall rapporteras på ett systemoberoende sätt. Uppgifterna skall rapporteras i överensstämmelse med en utbytesstandard som föreslås av kommissionen (Eurostat).

Uppsättningar uppgifter

Det område som omfattas av förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik består av fem uppsättningar uppgifter:

Avfallsgenerering (GENER).

Förbränning (INCIN).

Åtgärder som kan leda till återvinning (RECOV).

Bortskaffande (DISPO).

Anläggningar för återvinning och bortskaffande – antal och kapacitet. System för insamling av avfall som omfattas av NUTS 2-regionen (REGIO).

För varje uppsättning skall en fil översändas. Filnamnet består av sex delar:

Område

5

Värde: WASTE

Uppsättning

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Periodicitet

2

Värde: A2

Landskod

2

Landskod med två bokstäver (se förteckning A)

År

4

Referensår (första referensår 2004)

Period

4

Värde: 0000 (noll, noll, noll, noll) för årliga data

Delarna i filnamnet skiljs åt med ett understreck. Ett textbaserat format kommer att användas. Till exempel kommer uppsättningen om avfallsgenerering från Belgien 2004 att ges namnet WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Saknade värden

Det kommer inte att förekomma saknade värden i klassificeringsvariablerna (avfallsslag, ekonomisk verksamhet, NUTS 2-region, typ av anläggning för avfallshantering). En post skall tillhandahållas för varje kombination av klassificeringsvariabler. Samtliga poster där kombinationen inte förekommer skall skickas med värdet satt till 0 (noll). Även de poster där det inte finns några uppgifter tillgängliga skall tillhandahållas och förses med en kod för saknat värde (anges med bokstaven M). En redogörelse för de saknade värdena måste ges i kvalitetsrapporten. Skälet kan till exempel vara den använda metoden. Det är viktigt att göra åtskillnad mellan verkliga noll-värden och saknade värden, eftersom inga summor kan beräknas om det förekommer saknade värden. Om en kombination inte är möjlig av logiska skäl skall cellen förses med koden L. Ett exempel på detta är industriellt avloppsslam som genererats av hushåll. För att det skall bli lättare att kontrollera överensstämmelse och rätta fel skall även de sammanlagda värdena översändas.

Konfidentialitet

Konfidentiella uppgifter skall översändas med lämplig markering om att de är konfidentiella. Vad som skall anses vara konfidentiellt avgörs med utgångspunkt i den nationella politiken rörande konfidentialitet. I allmänhet kan information vara konfidentiell om den som tillhandahåller informationen kan få sin identitet avslöjad. Detta är fallet om informationen bygger på en eller två uppgiftslämnare, eller om en eller två uppgiftslämnare dominerar materialet. Uppgifter från offentliga myndigheter anses i allmänhet inte vara konfidentiella.

Även konfidentialitet till följd av s.k. bakvägsidentifiering av uppgifter skall anges. Konfidentialitet till följd av bakvägsidentifiering skall tillämpas på ett sådant sätt att totalsummor (eller delsummor) fortfarande kan offentliggöras. Kommissionen (Eurostat) kommer att använda den konfidentiella informationen för beräkning av summor (på EU-nivå) utan att yppa sådan information som är konfidentiell på nationell nivå.

Mått

De fält som skall anges är alfanumeriska, med andra ord får de inte innehålla skiljetecken eller decimaltecken, utom för uppgiftsvärdet. Mängderna avfall anges i 1 000 ton per år med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Uppskattningen kommer inte alltid att kunna anges med tre siffrors noggrannhet. I så fall skall värdet endast anges med de signifikanta siffrorna. För alla avfallsslag utgår värdet ifrån (normalt) vått avfall. Vid generering av slam (avfallsposterna 11, 12 och 40) anges värdet även i 1 000 ton torrsubstans. Även i uppsättningarna som rör avfallshantering skall slam mätas både som (normalt) vått avfall och torrsubstans. Detta tillämpas endast om slammet utgör en separat post, vilket gäller vanligt slam (post 12) i uppsättningarna förbränning och bortskaffande.

Antalet anläggningar för avfallshantering uttrycks i heltal. Avfallshanteringskapaciteten anges med olika mått beroende på typ av åtgärd för återvinning eller bortskaffande (se förteckning I). Jämförbarheten ökas genom att förbränningskapacitet anges i 1 000 ton. De länder som kan ange förbränningskapacitet i terajoule (1012 joule) får gärna göra det. De länder som inte kan ange förbränningskapacitet i terajoule skall ange att värdet saknas (använd koden M). Kapacitet för återvinning mäts i 1 000 ton. Kapacitet för bortskaffande skall anges antingen i kubikmeter eller i ton beroende på typ av bortskaffande. Endast värden som mäts i 1 000 ton skrivs som reella tal med 3 decimalpositioner. Alla andra värden skall anges i heltal.

Täckningen av systemet för insamling av blandat hushållsavfall och liknande avfall skall rapporteras som procent antingen av befolkningen eller av bostäderna.

Revideringar

De olika uppsättningarna uppgifter skall sändas i separata filer innehållande samtliga poster. Den uppsättning som rör avfallsgenerering till exempel innehåller 51 avfallsslag från 21 NACE-grupper uppmätta i vått avfall och 3 avfallsslag från 21 NACE-grupper uppmätta i torrsubstans. Uppsättningen innehåller 1 134 poster.

Även reviderade uppgifter skall sändas i en fullständig uppsättning, med de reviderade cellerna försedda med lämplig markering (R). De preliminära uppgifterna skall förses med uppdateringsmarkeringen P. De preliminära uppgifterna kräver alltid en revidering. Både de preliminära och de reviderade uppgifterna måste förses med en förklaring i kvalitetsrapporten.

Uppsättning 1:   Avfallsgenerering

Fält

Maximal längd

Värden

Område

8

Värde: WASTE

Uppsättning

6

Värde: GENER (uppsättningen består av 51 × 21 poster uppmätta i vått avfall och 3 × 21 i torrsubstans per land)

Landskod

2

Landskod med två bokstäver (se förteckning A)

År

4

Referensår (första referensår 2004)

Avfallspost

2

Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning B)

Verksamhetspost

2

Kod avseende NACE (se förteckning C)

Vått/torrt

1

För alla avfallsslag mängd i (normalt) vått avfall (kod W). För slam (avfallspost 11, 12 och 40) dessutom mängd i torrsubstans (kod D)

Genererat avfall

12

Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig markeras detta med L

Markering för uppdatering

1

För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom

Markering för konfidentiella uppgifter

1

Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)


Uppsättning 2:   Förbränning

Fält

Maximal längd

Värden

Område

8

Värde: WASTE

Uppsättning

6

Värde: INCIN (uppsättningen består av 17 × 2 poster uppmätta i vått avfall och 1 × 2 i torrsubstans per NUTS 1-region)

Landskod

2

Landskod med två bokstäver (se förteckning A)

År

4

Referensår (första referensår 2004)

NUTS 1-kod

3

Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (1). Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT

Avfallspost

2

Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning E)

Åtgärd för återvinning eller bortskaffande

1

Kod avseende bilagorna i rådets direktiv 75/442/EEG (2) (se förteckning F). Endast åtgärderna 1 och 2 är tillämpliga på denna uppsättning

Vått/torrt

1

För alla avfallsslag mängd i (normalt) vått avfall (kod W). För slam (avfallspost 12) dessutom mängd i torrsubstans (kod D)

Förbränt avfall

12

Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L

Markering för uppdatering

1

För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom

Markering för konfidentiella uppgifter

1

Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)


Uppsättning 3:   Åtgärder som kan leda till återvinning (exklusive energiåtervinning)

Fält

Maximal längd

Värden

Område

8

Värde: WASTE

Uppsättning

6

Värde: RECOV (uppsättningen består av 20 poster per NUTS 1-region)

Landskod

2

Landskod med två bokstäver (se förteckning A)

År

4

Referensår (första referensår 2004)

NUTS 1-kod

3

Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i förordning (EG) nr 1059/2003. Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT

Avfallspost

2

Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning G)

Åtgärd för återvinning eller bortskaffande

1

Kod avseende bilagorna i direktiv 75/442/EEG (se förteckning F). Endast åtgärd 3 är tillämplig på denna uppsättning

Vått/torrt

1

För alla avfallsslag mängden i (normalt) vått avfall (kod W)

Återvunnet avfall

12

Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L

Markering för uppdatering

1

För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom

Markering för konfidentiella uppgifter

1

Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)


Uppsättning 4:   Bortskaffande (annat än förbränning)

Fält

Maximal längd

Värden

Område

8

Värde: WASTE

Uppsättning

6

Värde: DISPO (uppsättningen består av 19 × 2 poster uppmätta i vått avfall och 1 × 2 i torrsubstans per NUTS 1-region)

Landskod

2

Landskod med två bokstäver (se förteckning A)

År

4

Referensår (första referensår 2004)

NUTS 1-kod

3

Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i förordning (EG) nr 1059/2003. Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT

Avfallspost

2

Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning H)

Åtgärd för återvinning eller bortskaffande

1

Kod avseende bilagorna i direktiv 75/442/EEG (se förteckning F). Endast åtgärderna 4 och 5 är tillämpliga på denna uppsättning

Vått/torrt

1

För alla avfallsslag mängd i (normalt) vått avfall (kod W). För slam (avfallspost 12) dessutom mängd i torrsubstans (kod D)

Bortskaffat avfall

12

Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L

Markering för uppdatering

1

För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom

Markering för konfidentiella uppgifter

1

Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)


Uppsättning 5:   Anläggningar för återvinning och bortskaffande – antal och kapacitet – samt befolkningsgrupp som omfattas av system för insamling per region

Fält

Maximal längd

Värden

Område

8

Värde: WASTE

Uppsättning

6

Värde: REGIO (uppsättningen består av 14 poster per NUTS 2-region)

Landskod

2

Landskod med två bokstäver (se förteckning A)

År

4

Referensår (första referensår 2004)

NUTS 2-kod

4

Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i förordning (EG) nr 1059/2003. Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT

Åtgärd för återvinning eller bortskaffande

1

Kod avseende bilagorna i direktiv 75/442/EEG (se förteckning F). Tom för den befolkningsgrupp som omfattas av systemet för insamling

Variabel

1

Antal anläggningar (N), kapacitet (C) eller befolkningsgrupp som omfattas av system för insamling (P)

Mått

1

Koden för kapacitetsmått är beroende på typ av åtgärd för återvinning eller bortskaffande (se förteckning I). Antal anläggningar anges med kod N. Befolkningsgrupp som omfattas av systemet för insamling anges med antingen P (befolkning) eller D (bostad)

Värde

12

Alla värden, antalet anläggningar, den procentuella andel av befolkningen eller bostäderna som omfattas av systemet för insamling samt kapaciteten anges i heltal. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L

Markering för uppdatering

1

För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom

Markering för konfidentiella uppgifter

1

Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)


Förteckning A – Landskoder

Belgien

BE

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Tyskland

DE

Estland

EE

Grekland

EL

Spanien

ES

Frankrike

FR

Irland

IE

Italien

IT

Cypern

CY

Lettland

LV

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Ungern

HU

Malta

MT

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Polen

PL

Portugal

PT

Slovenien

SI

Slovakien

SK

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK

Bulgarien

BG

Kroatien

HR

Rumänien

RO

Turkiet

TR

Island

IS

Liechtenstein

LI

Norge

NO


Förteckning B – Avfallsslag

EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s.15)

Beskrivning

Kod

Farligt

Avfallspost

Lösningsmedelsavfall

01.1

H

1

Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

01.2

 

2

Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

01.2

H

3

Oljeavfall

01.3

H

4

Förbrukade kemiska katalysatorer

01.4

 

5

Förbrukade kemiska katalysatorer

01.4

H

6

Avfall av kemiska beredningar

02

 

7

Avfall av kemiska beredningar

02

H

8

Kemiska rester och avlagringar

03.1

 

9

Kemiska rester och avlagringar

03.1

H

10

Avloppsslam från industrier

03.2

 

11

Avloppsslam från industrier

03.2

H

12

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

05

 

13

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

05

H

14

Metallavfall

06

 

15

Metallavfall

06

H

16

Glasavfall

07.1

 

17

Glasavfall

07.1

H

18

Pappers- och pappavfall

07.2

 

19

Gummiavfall

07.3

 

20

Plastavfall

07.4

 

21

Träavfall

07.5

 

22

Träavfall

07.5

H

23

Textilavfall

07.6

 

24

Avfall som innehåller PCB

07.7

H

25

Kasserad utrustning (exklusive uttjänta fordon och batterier och ackumulatorer)

08 (exkl. 08.1, 08.41)

 

26

Kasserad utrustning (exklusive uttjänta fordon och batterier och ackumulatorer)

08 (exkl. 08.1, 08.41)

H

27

Uttjänta fordon

08.1

 

28

Uttjänta fordon

08.1

H

29

Batterier och ackumulatorer

08.41

 

30

Batterier och ackumulatorer

08.41

H

31

Animaliskt och vegetabiliskt avfall (exkl. animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)

09 (exkl. 09.11, 09.3)

 

32

Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall

09.11

 

33

Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel

09.3

 

34

Hushållsavfall och liknande avfall

10.1

 

35

Blandade och ej differentierade material

10.2

 

36

Blandade och ej differentierade material

10.2

H

37

Sorteringsrester

10.3

 

38

Sorteringsrester

10.3

H

39

Vanligt slam (exklusive muddermassor)

11 (exkl. 11.3)

 

40

Muddermassor

11.3

 

41

Mineralavfall (exklusive avfall från förbränning, förorenade jord- och muddermassor)

12 (exkl. 12.4, 12.6)

 

42

Mineralavfall (exklusive avfall från förbränning, förorenade jord- och muddermassor)

12 (exkl. 12.4, 12.6)

H

43

Avfall från förbränning

12.4

 

44

Avfall från förbränning

12.4

H

45

Förorenade jord- och muddermassor

12.6

 

46

Stelnat, stabiliserat eller förglasat avfall

13

 

47

Stelnat, stabiliserat eller förglasat avfall

13

H

48

Summa, icke-farligt avfall

 

 

TN

Summa, farligt avfall

 

H

TH

Totalsumma

 

 

TT


Förteckning C – Verksamhetspost

Kategori i NACE Rev. 1.1 (rådets förordning (EEG) nr 3037/90 (3)

Beskrivning

Verksamhetspost

A

Jordbruk, jakt och skogsbruk

1

B

Fiske

2

C

Utvinning av mineral

3

DA

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning

4

DB+DC

Textil- och beklädnadsvarutillverkning

Tillverkning av läder och lädervaror

5

DD

Tillverkning av trä och trävaror

6

DE

Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning; förlagsverksamhet och grafisk produktion

7

DF

Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle

8

DG+DH

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Tillverkning av gummi och plastvaror

9

DI

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

10

DJ

Stål- och metallframställning samt tillverkning av metallvaror

11

DK+DL+DM

Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning

Tillverkning av el- och optikprodukter

Tillverkning av transportmedel

12

DN (exklusive 37)

Övrig tillverkning

13

E

El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

14

F

Byggnadsverksamhet

15

G–Q (exklusive 51.57 och 90)

Annan ekonomisk verksamhet (tjänster)

16

37

Återvinning

17

51.57

Partihandel med avfallsprodukter och skrot

18

90

Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.

19

HH

Hushållsavfall

20

Summa

 

TA


Förteckning D – Markering för konfidentiella uppgifter

För få företag

A

Till exempel 1 eller 2 företag i befolkningsgruppen

Ett företag dominerar uppgiften

B

Inte för få företag, men ett företag genererar/behandlar till exempel över 70 %

Två företag dominerar uppgiften

C

Inte för få företag, men två företag genererar/behandlar till exempel över 70 %

Konfidentiella uppgifter som framkommit genom så kallad bakvägsidentifiering

D

Uppgifterna inte konfidentiella i sig själva (markering A, B eller C), men markering för att förhindra indirekt avslöjande av konfidentiella uppgifter

Värdet är inte konfidentiellt

Blankt

 


Förteckning E – Avfallsslag för förbränning

Avfallspost

EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)

Farligt/icke-farligt avfall

Kod

Beskrivning

1

01 + 02 + 03

Kemiskt avfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Icke-farligt

2

01 + 02 + 03 exkl. 01.3

Kemiskt avfall exklusive oljeavfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Farligt

3

01.3

Oljeavfall

Farligt

4

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Icke-farligt

5

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Farligt

6

07.7

Avfall som innehåller PCB

Farligt

7

10.1

Hushållsavfall och liknande avfall

Icke-farligt

8

10.2

Blandade och ej differentierade material

Icke-farligt

9

10.2

Blandade och ej differentierade material

Farligt

10

10.3

Sorteringsrester

Icke-farligt

11

10.3

Sorteringsrester

Farligt

12

11

Vanligt slam

Icke-farligt

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Övrigt avfall

(metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + animaliskt och vegetabiliskt avfall + mineralavfall + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Icke-farligt

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 exkl. 07.7

Övrigt avfall

(metallavfall + icke-metalliskt avfall exkl. avfall som innehåller PCB + kasserad utrustning + animaliskt och vegetabiliskt avfall + mineralavfall + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Farligt

TN

 

Summa, icke-farligt avfall

Icke-farligt

TH

 

Summa, farligt avfall

Farligt

TT

 

Totalsumma

 


Förteckning F – Åtgärd för återvinning och bortskaffande (koderna hänvisar till koderna i bilagorna till direktiv 75/442/EEG)

Åtgärd

Kod

Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande

Förbränning

1

R1

Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder för att generera energi

2

D10

Förbränning på mark

Åtgärder som kan leda till återvinning (exklusive energiåtervinning)

3

R2 +

Återvinning/regenerering av lösningsmedel

R3 +

Återanvändning/återvinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inbegripet kompostering och andra former av biologisk omvandling)

R4 +

Återanvändning/återvinning av metaller och metallföreningar

R5 +

Återanvändning/återvinning av andra oorganiska material

R6 +

Regenerering av syror och baser

R7 +

Återanvändning av komponenter som används för att minska föroreningar

R8 +

Återanvändning av komponenter från katalysatorer

R9 +

Omraffinering eller andra sätt att återanvända oljor

R10 +

Behandling i markbädd som är fördelaktig för jordbruket eller syftar till att förbättra miljön

R11

Användning av avfall från något av förfarandena R1-R10

Bortskaffandeåtgärder

4

D1 +

Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag)

D3 +

Djupinjektion (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin)

D4 +

Fyllnadsmassor (t.ex. användning av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger)

D5 +

Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön)

D12

Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva)

5

D2 +

Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord)

D6 +

Utsläpp i andra vatten än hav/oceaner

D7

Utsläpp i hav/oceaner, inklusive deponering under havsbotten


Förteckning G – Avfallsslag för åtgärder som kan leda till återvinning (exkl. energiåtervinning)

Avfallspost

EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)

Farligt/icke-farligt avfall

Kod

Beskrivning

1

01.3

Oljeavfall

Farligt

2

06

Metallavfall

Icke-farligt

3

06

Metallavfall

Farligt

4

07.1

Glasavfall

Icke-farligt

5

07.1

Glasavfall

Farligt

6

07.2

Pappers- och pappavfall

Icke-farligt

7

07.3

Gummiavfall

Icke-farligt

8

07.4

Plastavfall

Icke-farligt

9

07.5

Träavfall

Icke-farligt

10

07.6

Textilavfall

Icke-farligt

11

09 exkl. 09.11, 09.3

Animaliskt och vegetabiliskt avfall

(exklusive animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)

Icke-farligt

12

09.11

Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall

Icke-farligt

13

09.3

Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel

Icke-farligt

14

12

Mineralavfall

Icke-farligt

15

12

Mineralavfall

Farligt

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Övrigt avfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall + sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + kasserad utrustning + blandat vanligt avfall + vanligt slam + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Icke-farligt

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 exkl. 01.3

Övrigt avfall

(kemikalieavfall exklusive oljeavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall + sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + träavfall + avfall som innehåller PCB + kasserad utrustning + blandat vanligt avfall + vanligt slam + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Farligt

TN

 

Summa, icke-farligt avfall

Icke-farligt

TH

 

Summa, farligt avfall

Farligt

TT

 

Totalsumma

 


Förteckning H – Avfallsslag för bortskaffande (exkl. förbränning)

Post nr

EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)

Farligt/icke-farligt avfall

Kod

Beskrivning

1

01 + 02 + 03

Kemiskt avfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Icke-farligt

2

01 + 02 + 03 exkl. 01.3

Kemiskt avfall exklusive oljeavfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Farligt

3

01.3

Oljeavfall

Farligt

4

09 exkl. 09.11, 09.3

Animaliskt och vegetabiliskt avfall

(exklusive animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)

Icke-farligt

5

09.11

Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall

Icke-farligt

6

09.3

Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel

Icke-farligt

7

10.1

Hushållsavfall och liknande avfall

Icke-farligt

8

10.2

Blandade och ej differentierade material

Icke-farligt

9

10.2

Blandade och ej differentierade material

Farligt

10

10.3

Sorteringsrester

Icke-farligt

11

10.3

Sorteringsrester

Farligt

12

11

Vanligt slam

Icke-farligt

13

12

Mineralavfall

Icke-farligt

14

12

Mineralavfall

Farligt

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Övrigt avfall

(sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Icke-farligt

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Övrigt avfall

(sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Farligt

TN

 

Summa, icke-farligt avfall

Icke-farligt

TH

 

Summa, farligt avfall

Farligt

TT

 

Totalsumma

 


Förteckning I – Kapacitetsmått

Åtgärd

Kapacitetsmått

Måttkod

1

1 000 ton per år med tre decimaler

t

 

Terajoule per år (1012)

j

2

1 000 ton per år med tre decimaler

t

 

Terajoule per år (1012)

j

3

1 000 ton per år med tre decimaler

t

4

Kubikmeter per år

m

5

1 000 ton per år med tre decimaler

t


(1)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

(2)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003.


Top