EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0523

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2005 av den 1 april 2005 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

EUT L 84, 2.4.2005, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 322M, 2.12.2008, p. 69–71 (MT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/523/oj

2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 523/2005

av den 1 april 2005

om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 (1) av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.4 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran om en översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Begäran lämnades in av företaget Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (nedan kallat ”den sökande”). Den sökande är exporterande tillverkare i Kina (nedan kallat ”det berörda landet”).

B.   PRODUKT

(2)

Den produkt som är föremål för översynen är polyetentereftalat med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer, enligt ISO-standard 1628-5, som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 och med ursprung i Kina (nedan kallad ”den berörda produkten”).

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(3)

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1467/2004 (2), enligt vilken import till gemenskapen av den berörda produkten med ursprung i Kina och tillverkad av den sökande omfattas av en slutgiltig antidumpningstull på 184 euro per ton, med undantag av flera särskilt omnämnda företag för vilka individuella tullsatser gäller.

D.   GRUND FÖR ÖVERSYNEN

(4)

Den sökande gör gällande att företaget är verksamt under marknadsekonomiska förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen, att det inte exporterade den berörda produkten till gemenskapen under den undersökningsperiod som låg till grund för införandet av antidumpningsåtgärderna, dvs. perioden från och med 1 april 2002 till och med 31 mars 2003 (nedan kallad ”den ursprungliga undersökningsperioden”) och att det inte är närstående någon av de exporterande tillverkare av den berörda produkten som omfattas av antidumpningsåtgärderna.

(5)

Den sökande gör vidare gällande att företagen började exportera den berörda produkten till gemenskapen först efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden.

E.   FÖRFARANDE

(6)

De tillverkare i gemenskapen som såvitt känt är berörda har underrättats om begäran och givits tillfälle att lämna synpunkter. Inga synpunkter har mottagits.

(7)

Efter att ha granskat den tillgängliga bevisningen drar kommissionen slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen inleds i syfte att fastställa om den sökande är verksam under marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen, eller alternativt om den sökande uppfyller kraven för fastställande av en individuell tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen. Om så är fallet bör det fastställas en individuell dumpningsmarginal för den sökande samt, om dumpning skulle konstateras, nivån på den tull som bör tillämpas på den sökandes import av den berörda produkten till gemenskapen.

a)   Frågeformulär

(8)

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till den sökande.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

(9)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan vidare höra berörda parter, om de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Marknadsekonomisk status

(10)

Om den sökande lägger fram tillräcklig bevisning för att företaget är verksamt under marknadsmässiga förhållanden, dvs. uppfyller de kriterier som anges i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. En väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status måste lämnas till kommissionen inom den tidsfrist som anges i artikel 4.3 i den här förordningen. Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär till den sökande och till myndigheterna i Kina.

d)   Val av land med marknadsekonomi

(11)

Om den sökande inte beviljas marknadsekonomisk status, men uppfyller kraven för en individuell tullsats fastställd enligt artikel 9.5 i grundförordningen, kommer i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ett lämpligt land med marknadsekonomi att användas för fastställandet av normalvärdet för Kina. Kommissionen har för avsikt att åter använda Förenta staterna för detta ändamål, i likhet med vad den gjorde vid den undersökning som ledde till införandet av åtgärder mot import av den berörda produkten från Kina. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfrist som anges i artikel 4.2 i denna förordning lämna synpunkter på lämpligheten av detta val.

(12)

Om den sökande beviljas marknadsekonomisk status får kommissionen dessutom vid behov även använda resultat som framkommit vid fastställandet av normalvärdet i ett lämpligt land med marknadsekonomi för att t.ex. ersätta otillförlitliga kostnads- eller prisuppgifter i Kina som är nödvändiga för fastställandet av normalvärdet, om tillförlitliga uppgifter inte finns att tillgå i Kina. Kommissionen har för avsikt att använda Förenta staterna även för detta ändamål.

F.   UPPHÄVANDE AV DEN GÄLLANDE TULLEN OCH REGISTRERING AV IMPORTEN

(13)

I enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen bör den gällande antidumpningstullen upphävas för import av den berörda produkten som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av den sökande. Samtidigt bör denna import registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen för att antidumpningstullar skall kunna tas ut retroaktivt från och med dagen för inledandet av översynen om översynen skulle visa att den sökande har sålt produkten till dumpade priser. Storleken på den sökandes eventuella framtida betalningsförpliktelser kan inte uppskattas i detta skede av förfarandet.

G.   TIDSFRISTER

(14)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och besvara det frågeformulär som anges i skäl 8 i denna förordning eller lämna andra uppgifter som bör beaktas under undersökningen,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen

berörda parter kan lämna synpunkter på lämpligheten av att Förenta staterna, i det fall den sökande inte beviljas marknadsekonomisk status, väljs som ett land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Kina,

den sökande bör inge en väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(15)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(16)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En översyn av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 inleds härmed i enlighet med artikel 11.4 i rådets förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import av polyetentereftalat som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 med ursprung i Kina, som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av företaget Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer A510), bör omfattas av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1467/2004.

Artikel 2

Den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1467/2004 skall upphävas när det gäller import av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 3

Tullmyndigheterna skall, i enlighet med artikel 14.5 i rådets förordning (EG) nr 384/96, vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen. Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 4

1.   För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna synpunkter, besvarade frågeformulär eller andra uppgifter inom 40 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft. Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i förordning (EG) nr 384/96 är tillämpliga endast om parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

Berörda parter kan även inom samma tidsfrist på 40 dagar skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

2.   Parterna i undersökningen kan vilja lämna synpunkter på lämpligheten av att använda Förenta staterna som ett land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Kina. Dessa synpunkter skall ha inkommit till kommissionen inom tio dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

3.   En väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status skall ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

4.   Alla inlagor eller framställningar från berörda parter skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och skall innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” (3) och i enlighet med artikel 19.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”FÖR GRANSKNING AV BERÖRDA PARTER”.

Uppgifter rörande ärendet och begäran om att bli hörd skall sändas till nedanstående adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 271, 19.8.2004, s. 1.

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (EGT L 56, 6.3.1996, s. 1) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


Top