EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_076_R_0001_01

2005/213/: Rådets beslut av den 24 januari 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust
Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

OJ L 76, 22.3.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 254–255 (MT)

22.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/1


RÅDETS BESLUT

av den 24 januari 2005

om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004-30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

(2005/213/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust (1), skall de avtalsslutande parterna, innan giltighetstiden för förlängningen av det protokoll som bifogas avtalet löper ut, inleda förhandlingar för att gemensamt komma överens om protokollets innehåll inför nästa period, samt om eventuella ändringar av eller tillägg till bilagan.

(2)

Parterna förhandlade den 9–13 november 2003 i Abidjan fram ett nytt protokoll om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Detta protokoll avser perioden 1 juli 2004-30 juni 2007 och paraferades den 3 mars 2004 i Bryssel.

(3)

Genom nämnda protokoll får gemenskapens fiskare möjlighet att under perioden 1 juli 2004-30 juni 2007 bedriva fiske i de vatten som lyder under Elfenbenskustens suveränitet eller jurisdiktion.

(4)

För att undvika avbrott i de fiskeaktiviteter som gemenskapens fartyg bedriver, bör det nya protokollet tillämpas så snart som möjligt. De båda parterna har därför paraferat ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av det paraferade protokollet från och med den dag som följer på den dag då det nu gällande protokollet löper ut.

(5)

Nyckeln för fördelning av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna bör fastställas utifrån den traditionella fördelningen av fiskemöjligheterna inom ramen för fiskeavtalet.

(6)

Avtalet genom skriftväxling bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004-30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling och protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:

a)

Demersalt fiske:

Spanien: 1 300 GT per månad i årsgenomsnitt.

b)

Fiske av tonfisk:

i)

Notfartyg för tonfiske:

Frankrike: 17 fartyg.

Spanien: 17 fartyg.

ii)

Fartyg för fiske med flytlinor:

Spanien: 6 fartyg.

Portugal: 5 fartyg.

iii)

Tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor:

Frankrike: 3 fartyg.

2.   Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs genom protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar som inkommer från övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Elfenbenskustens fiskezon, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (2).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet genom skriftväxling.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EGT L 379, 31.12.1990, s. 3. Avtalet senast ändrat genom protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2000-30 juni 2003 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten avseende fiske utanför Elfenbenskustens kust (EGT L 102, 12.4.2001, s. 3).

(2)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING

om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

Med hänvisning till det protokoll som paraferades den 3 mars 2004 i Bryssel om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 har jag äran att meddela Er att Elfenbenskustens regering är beredd att tillämpa detta protokoll provisoriskt från och med den 1 juli 2004, i avvaktan på att det träder i kraft i enlighet med artikel 10 i detsamma och under förutsättning att Europeiska gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta gäller under förutsättning att den första delutbetalningen av den ekonomiska ersättning som anges i artikel 3 i protokollet görs före den 31 december 2004.

Jag vore tacksam om Ni kunde bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

För Elfenbenskustens regering

Jag har mottagit Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Med hänvisning till det protokoll som paraferades den 3 mars 2004 i Bryssel om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning för perioden 1 juli 2004-30 juni 2007 har jag äran att meddela Er att Elfenbenskustens regering är beredd att tillämpa detta protokoll provisoriskt från och med den 1 juli 2004, i avvaktan på att det träder i kraft i enlighet med artikel 10 i detsamma och under förutsättning att Europeiska gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta gäller under förutsättning att den första delutbetalningen av den ekonomiska ersättning som anges i artikel 3 i protokollet görs före den 31 december 2004.

Jag vore tacksam om Ni kunde bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.”

Jag har äran att bekräfta att Europeiska gemenskapen är införstådd med en sådan provisorisk tillämpning av protokollet.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar

PROTOKOLL

om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

Artikel 1

1.   Från och med den 1 juli 2004 och tre år framåt skall de fiskemöjligheter som fördelas enligt artikel 2 i avtalet fastställas enligt följande:

a)

Frystrålare för demersalt fiske som bedriver djuphavsfiske efter kräftdjur, fiskar bläckfisk och demersala arter: 1 300 GT (1) (tonnage) per månad som ett årsgenomsnitt.

b)

Tonfiskefartyg för spöfiske med fasta linor: 3 fartyg.

c)

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor: 11 fartyg.

d)

Notfartyg för tonfiske: 34 fartyg.

2.   Genom tillämpning av artikel 4.1 i avtalet får fartyg som för flagg som tillhör en medlemsstat i Europeiska gemenskapen utöva fiskeverksamhet i Elfenbenskustens fiskezon endast om de har en fiskelicens som är utfärdad inom ramen för detta protokoll och i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 kan på Europeiska gemenskapens begäran utökas genom ett gemensamt avtal, om det inte hindrar ett rationellt utnyttjande av Elfenbenskustens resurser.

I ett sådant fall skall den ekonomiska ersättning som avses i artikel 3.1 höjas tidsproportionellt.

Artikel 3

1.   Den ekonomiska ersättningen för fiskemöjligheterna enligt artikel 1 liksom stödet till den sektoriella fiskepolitiken enligt artikel 4 fastställs till 1 065 000 euro per år.

2.   Den ekonomiska ersättningen för tonfiske avser en fångstvolym i Elfenbenskustens vatten på 9 000 ton per år. Om gemenskapsfartygen fiskar mer än denna kvantitet i Elfenbenskustens fiskezon, skall ovannämnda belopp ökas proportionellt. Det totala beloppet för den ekonomiska ersättningen från gemenskapen får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i punkt 1.

3.   Den ekonomiska ersättningen skall betalas ut senast den 31 december varje år som omfattas av protokollet. Elfenbenskustens regering har ensam behörighet när det gäller att besluta hur denna ekonomiska ersättning skall användas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 4.

Artikel 4

1.   De båda parterna skall komma överens om de mål som skall uppnås när det gäller hållbar förvaltning av Elfenbenskustens fiskeresurser. Den ekonomiska ersättning som anges i artikel 3.1 skall användas till att finansiera åtgärder som syftar till att nå dessa mål som i vägledande syfte och enligt nedanstående fördelning fastställs i Elfenbenskustens regerings fleråriga sektorsprogram:

a)

Finansiering av vetenskapliga program, däribland tråldrag med ett havsforskningsfartyg för att förbättra kunskaperna om fiskeresurser och biologiska förhållanden i Elfenbenskustens fiskezon: 200 000 euro.

b)

Stöd till uppföljning, kontroll och övervakning av fisket, däribland införandet av ett system för satellitövervakning av fiskefartyg (VMS) före utgången av protokollets andra tilllämpningsår: 280 000 euro.

c)

Förbättring av fiskestatistiken: 100 000 euro.

d)

Stöd till Elfenbenskustens ministerium för animalieproduktion och fiskeriresurser (nedan kallat ”ministeriet”) med att utforma och genomföra politik och strategier för utveckling av fisket: 485 000 euro.

2.   Under protokollets första tillämpningsår är det ministeriet som, i enlighet med det fleråriga sektorsprogrammet, skall besluta om de åtgärder som fastställs i artikel 4.1, samt hur stora årliga belopp som skall avsättas för dessa åtgärder. Detta program, som skall föreläggas Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten senast den 1 oktober 2004, skall godkännas av den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet.

Från och med protokollets andra tillämpningsår skall ministeriet senast den 1 oktober 2005 och den 1 oktober 2006 till Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten överlämna en detaljerad rapport om genomförandet av programmet samt om de resultat som uppnåtts.

Alla ändringar av de åtgärder som avses i artikel 4.1, samt av de belopp som avsätts för dessa åtgärder, får beslutas gemensamt av de båda parterna.

Efter det att den gemensamma kommittén, för protokollets första tillämpningsår, har godkänt det fleråriga sektorsprogrammet, och, för de två följande åren, har godkänt genomföranderapporten, skall de årliga beloppen senast den 31 december varje år betalas in till det bankkonto som ministeriet har uppgivit och som godkänts av Europeiska kommissionen.

Den gemensamma kommittén skall hålla ett möte senast fyra månader efter protokollets årsdag, dvs. senast den 1 november vart och ett av protokollets tillämpningsår.

Europeiska kommissionen får begära alla slags kompletterande uppgifter om resultaten i genomföranderapporterna från ministeriet.

Artikel 5

Om Europeiska gemenskapen underlåter att uppfylla någon av sina ekonomiska förpliktelser enligt artiklarna 3 och 4 kan det medföra att de förpliktelser som Republiken Elfenbenskusten har enligt fiskeavtalet upphävs.

Artikel 6

Skulle allvarliga omständigheter, med undantag av naturfenomen, förhindra fiskeverksamheten i Elfenbenskustens fiskezon får Europeiska gemenskapen hålla inne den ekonomiska ersättningen efter samråd mellan de båda parterna.

När situationen åter blivit normal, skall betalningen av den ekonomiska ersättningen återupptas sedan parterna efter samråd konstaterat att det är möjligt att återuppta fiskeverksamheten.

Giltighetstiden för de licenser som beviljats gemenskapsfartygen i enlighet med artikel 4 i avtalet skall förlängas med en period som motsvarar den under vilken fiskeverksamheten legat nere.

Artikel 7

Bilagan till detta protokoll ersätter bilagan till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust.

Artikel 8

Europeiska kommissionen och Elfenbenskustens myndigheter skall vidta alla åtgärder som krävs för att kunna bedöma tillståndet för fiskeresurserna.

I detta syfte skall det inrättas en gemensam vetenskaplig kommitté, som skall sammanträda med jämna mellanrum och minst en gång om året. Kommittén skall bestå av forskare som utsetts gemensamt av de båda parterna.

De två parterna skall, på grundval av den vetenskapliga kommitténs slutsatser och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, samråda inom ramen för den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 10 i avtalet, för att vid behov gemensamt fatta beslut om att anpassa fiskemöjligheterna och villkoren.

Artikel 9

ILO-deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i samband med arbete skall automatiskt genom lag gälla för sjömännen ombord på fartygen från Europeiska gemenskapen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Anställningsavtalen för de lokala sjömännen, varav undertecknarna skall ha en kopia, skall upprättas mellan företrädarna för redarna och sjömännen och/eller deras fackföreningar eller företrädare i samråd med de behöriga lokala myndigheterna. Avtalen skall säkerställa att sjömännen omfattas av det tillämpliga sociala trygghetssystemet och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. De lokala sjömännens lönevillkor får inte vara sämre än dem som gäller för besättningsmedlemmar i den stat som har undertecknat fiskeavtalet, och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

Om arbetsgivaren är ett lokalt företag skall redarens namn och flaggstaten anges i anställningsavtalet.

Redaren skall garantera lokala sjömän samma levnads- och arbetsvillkor ombord som gäller för sjömän från Europeiska gemenskapen.

Artikel 10

Detta protokoll träder i kraft samma dag som det undertecknas.

Det skall tillämpas från och med den 1 juli 2004.


(1)  Enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).

BILAGA

VILLKOR FÖR ATT GEMENSKAPSFARTYGEN SKALL FÅ BEDRIVA FISKE I ELFENBENSKUSTENS FISKEZON

A.   Formaliteter i samband med ansökan om och utfärdande av licenser

Gemenskapens behöriga myndigheter skall, genom Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten, hos Elfenbenskustens ministerium för animalieproduktion och fiskeriresurser (nedan kallat ”ministeriet”) lämna in en ansökan för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt avtalet.

Ansökan skall göras på det formulär som Elfenbenskusten anger för detta syfte, varav en förlaga finns återgiven i tilllägg 1.

Varje ansökan om licens för fiske skall åtföljas av bevis för att avgiften betalats för licensens giltighetstid.

I avgiften skall samtliga nationella och lokala skatter ingå, dock ej hamnavgifter och avgifter för tillhandahållande av tjänster.

Ministeriet skall, innan avtalet träder i kraft, lämna fullständiga uppgifter om vilka bankkonton som skall användas för betalningen av avgifterna.

Licensen skall utfärdas för ett visst fartyg och kan inte överlåtas.

I fall av force majeure skall dock, på begäran av Europeiska kommissionen, licensen för ett visst fartyg ersättas av en ny licens för ett annat fartyg med liknande egenskaper som det förstnämnda fartyget. Redaren skall genom Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten återlämna den annullerade licensen till ministeriet.

På den nya licensen skall följande anges:

Datum för utfärdandet.

Att licensen för det föregående fartyget upphävs av och ersätts med den nya licensen.

För den återstående giltighetsperioden skall ingen avgift enligt artikel 4.2 i avtalet betalas.

1.

Inom 30 dagar efter det att ministeriet erhållit ansökan skall licensen överlämnas till Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten.

2.

Originallicensen skall förvaras ombord och visas upp närhelst de behöriga ivorianska myndigheterna så begär.

För tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor, notfartyg för tonfiske och fartyg som bedriver fiske med flytlinor skall ministeriet emellertid, så snart det fått meddelande från Europeiska kommissionen om att förskottsinbetalning har gjorts, föra in det berörda fartyget i en förteckning över fartyg som har rätt att fiska och skicka den till de ivorianska kontrollmyndigheterna. I avvaktan på originallicensen får en kopia av den redan utställda licensen utfärdas per fax, för att förvaras ombord på fartyget.

3.

De trålare som enligt artikel 2 i avtalet har rätt att bedriva fiske skall underrätta ministeriet om alla förändringar av fartygets kännetecken enligt den utfärdade licensen och enligt vad som anges i tillägg 1.

4.

Om en trålares tonnage (GT) ökar, skall en ny licensansökan lämnas in.

B.   Bestämmelser för tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor, notfartyg för tonfiske och fartyg som bedriver fiske med flytlinor

1.

Licensen är giltig i ett år. Den kan förnyas.

2.

Avgiften fastställs till 25 euro per ton som fiskas inom Elfenbenskustens exklusiva ekonomiska zon.

3.

Licens för dessa fartyg skall utfärdas efter en schablonmässig förskottsbetalning på 375 euro per år för fartyg som bedriver spöfiske med fasta linor, 2 750 euro per år för notfartyg för tonfiske och 1 000 euro per år för fartyg som bedriver fiske med flytlinor.

4.

Vid slutet av varje kalenderår gör Europeiska kommissionen en slutavräkning på fiskesäsongens avgifter, på grundval av de fångstdeklarationer som varje redare lämnat och som bekräftats av de vetenskapliga institut som ansvarar för kontrollen av fångstuppgifter, exempelvis Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografia (IEO) eller Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), å ena sidan, och Elfenbenskustens oceanografiska forskningscentrum, å andra sidan. Denna avräkning skall delges de ivorianska avdelningarna för havsfiske och redarna samtidigt. Senast 30 dagar efter underrättelsen om slutavräkning skall redarna göra alla eventuella fyllnadsinbetalningar till de ivorianska fiskerimyndigheterna.

Om slutavräkningen är lägre än förskottsbeloppet enligt ovan, kan redaren dock inte återfå motsvarande överskjutande summa.

5.

En del av de avgifter som betalats i enlighet med bestämmelserna i den här artikeln skall användas till stöd och utveckling av fisket.

Innan avtalet träder i kraft, skall Elfenbenskustens myndigheter lämna fullständiga uppgifter om det konto tillhörande statskassan som skall användas för betalningen av avgifterna.

C.   Bestämmelser för frystrålare

1.

Licenserna för frystrålare är giltiga under ett år, sex månader eller tre månader. De kan förnyas.

2.

Avgifterna för årslicenserna fastställs per fartyg till 100 euro/GT.

Licensavgifterna för kortare tid än ett år skall vara tidsproportionella. Ett tillägg på 3 % skall betalas för halvårslicenser och på 5 % för kvartalslicenser.

D.   Fångstdeklarationer

1.

Fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Elfenbenskustens fiskezon skall via Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten, och med en kopia till denna delegation, rapportera sin fångst till de avdelningar som har ansvar för fiske, vilket skall ske enligt följande:

a)

Trålare skall rapportera sin fångst enligt den förlaga som bifogas i tillägg 2. Dessa deklarationer skall sammanställas månadsvis och lämnas åtminstone en gång per kvartal.

b)

Tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor, notfartyg för tonfiske och fartyg som bedriver fiske med flytlinor skall föra loggbok för varje fiskeperiod som tillbringas i Elfenbenskustens fiskezon, enligt förlagorna som bifogas tillägg 3 beträffande fiske med flytlinor och tillägg 4 beträffande notfiske och spöfiske med fasta linor. Den skall fyllas i även vid utebliven fångst.

Formuläret skall antingen överlämnas i hamnen till den behöriga avdelningen på Elfenbenskustens centrum för oceanografisk forskning eller sändas till denna inom 45 dagar efter fiskesäsongens slut i Elfenbenskustens fiskezon.

En kopia på dessa dokument skall skickas till ministeriet och de vetenskapliga institutioner som avses i B.4 ovan.

Dessa formulär skall fyllas i läsligt och skrivas under av fartygets befälhavare. När ett fartyg enligt ovan inte befinner sig i Elfenbenskustens fiskevatten, skall befälhavaren dessutom notera följande i loggboken: ”Utanför Elfenbenskustens exklusiva ekonomiska zon”.

2.

Om dessa bestämmelser inte följs, förbehåller sig de ivorianska myndigheterna rätten att tillfälligt återkalla licensen för det berörda fartyget till dess att det fullgör sitt åliggande. I ett sådant fall skall Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten omedelbart underrättas om detta.

E.   Landning av fångster

Landar tonfiskefartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor sin fångst i ivoriansk hamn skall de sträva efter att till lokala marknadspriser och i fri konkurrens ställa sina bifångster till landets ekonomiska aktörers förfogande.

Dessutom skall tonfiskefartygen från Europeiska gemenskapen leverera till Elfenbenskustens tonfiskkonservfabriker till ett pris som, på grundval av gällande världsmarknadspriser, skall fastställas genom en gemensam överenskommelse mellan Europeiska gemenskapens redare och Elfenbenskustens ekonomiska aktörer. Beloppet skall erläggas i konvertibel valuta. Landningsschemat skall upprättas genom gemensam överenskommelse mellan Europeiska gemenskapens redare och de ekonomiska aktörerna i Elfenbenskusten.

F.   Fiskezoner

1.

För att skydda fiskens reproduktionsområden och det småskaliga fisket är sådant fiske som anges i artikel 2 i avtalet förbjudet för Europeiska gemenskapens fartyg med fiskelicens i den zon som omfattar

området mellan kusten och tolv nautiska mil för notfartyg med frysanläggning för tonfiske, tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor och fartyg som bedriver fiske med flytlinor,

området mellan kusten och sex nautiska mil för frystrålare.

2.

Tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor får dock fiska efter levande bete i den förbjudna zon som definieras ovan, under förutsättning att det endast är för eget behov.

G.   Insegling i och avsegling från zonen

Inom tre timmar efter varje insegling i och avsegling från zonen och var tredje dag under sin fiskeverksamhet i Elfenbenskustens vatten, skall fartygen direkt till ministeriet meddela sin position och fångst ombord, företrädesvis per fax (225) 21 35 04 09 eller, om fartyget saknar fax, per radio eller via Internet (e-post: dphcotedivoire@aviso.ci).

Faxnumret och radiofrekvensen skall meddelas vid utfärdandet av fiskelicensen.

Ministeriet och redaren skall bevara en kopia av faxmeddelanden eller av upptagningar av radiomeddelanden, till dess att var och en av parterna har godkänt den slutavräkning som avses i punkt B.

Ett fartyg som ertappas med att fiska utan att ha underrättat ministeriet om sin närvaro skall betraktas som fartyg utan licens och kan åläggas sanktioner i enlighet med ivoriansk lagstiftning.

H.   Maskstorlek

Minsta tillåtna maskstorlek (fullt utsträckt maska) är

a)

40 mm för frystrålare som bedriver djuphavsfiske efter kräftdjur,

b)

70 mm för frystrålare som fiskar efter bläckfisk,

c)

60 mm för frystrålare som bedriver fiskfångst, och

d)

för tonfiske de normer som rekommenderas av ICCAT.

I.   Påmönstring av sjömän

Redare som har avtalsenliga fiskelicenser skall bidra till de ivorianska medborgarnas praktiska yrkesutbildning på följande villkor och med följande förbehåll:

1.

Varje ägare till en trålare förbinder sig att anställa

en sjöman på fartyg på mindre än 460 GT,

två sjömän på fartyg på mellan 460 och 550 GT,

tre sjömän på fartyg på mer än 550 GT.

Ägare till tonfiskefartyg eller fartyg som bedriver fiske med flytlinor skall åta sig att anställa ivorianska medborgare på följande villkor och med följande förbehåll:

Flottan med tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor skall anställa fyra ivorianska sjömän under fiskesäsongen i Elfenbenskustens fiskezon. För tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor skall mönstringsskyldigheten inte avse mer än en sjöman per fartyg.

Flottan med notfartyg för tonfiske skall anställa 30 ivorianska sjömän.

Flottan med fartyg som bedriver fiske med flytlinor skall anställa fyra ivorianska sjömän under fiskesäsongen i Elfenbenskustens fiskezon. För fartyg som bedriver fiske med flytlinor skall mönstringsskyldigheten inte avse mer än en sjöman per fartyg.

De begränsningar som fastställs ovan hindrar inte att ytterligare ivorianska sjömän mönstrar på redarens begäran.

Redarna skall välja ivorianska sjömän bland de yrkessjömän som är erkända av ministeriet.

2.

Lönerna till dessa sjömän skall, innan licenserna utfärdas, bestämmas genom gemensam överenskommelse mellan redarna eller deras företrädare och ministeriet. Lönerna skall betalas av redarna och skall innefatta de sociala avgifter som sjömännen omfattas av (bl.a. livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring).

3.

Om ingen påmönstring sker skall ägarna till trålare, till tonfiskefartyg för spöfiske med fasta linor, till notfartyg för tonfiske samt till fartyg för fiske med flytlinor vara skyldiga att betala ett fast belopp för fiskesäsongen som motsvarar lönerna för icke påmönstrade sjömän, och som beräknas på grundval av det antal dagar som de respektive fartygen tillbringat i Elfenbenskustens exklusiva ekonomiska zon.

Detta belopp skall användas till utbildning av Elfenbenskustens sjömän och betalas in på ett konto som ministeriet anger.

4.

Alla fartyg får, om befälhavaren samtycker, ta ombord en praktikant som föreslagits av fiskeriministeriet. Villkoren för praktikanten ombord skall i möjligaste mån vara de som gäller för motsvarande personal. Kostnaderna för dennes vistelse ombord skall betalas av den ivorianska staten.

J.   Vetenskapliga observatörer

På begäran av ministeriet skall de fartyg som fiskar i Elfenbenskustens exklusiva ekonomiska zon ta ombord en vetenskaplig observatör, som skall behandlas som en befälsperson ombord. Detsamma skall i möjligaste mån gälla hans förläggning ombord. Den tid observatören skall finnas ombord skall fastställas av ministeriet, men skall dock normalt inte överstiga den tid som behövs för fullgörande av vederbörandes uppgifter. Ombord skall observatören

observera fartygens fiskeverksamhet,

kontrollera fartygens position vid fiske,

genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program,

förteckna vilka fiskeredskap som används,

kontrollera fångstuppgifterna i loggboken vad gäller Elfenbenskustens fiskezon.

Observatören skall under sin vistelse på fartyget

vidta alla lämpliga åtgärder för att hans ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte skall avbryta eller hindra fisket,

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla de handlingar som tillhör fartyget,

sammanställa en aktivitetsrapport som skall skickas till ministeriet, med en kopia till Europeiska kommissionens delegation.

Villkoren för observatörens ombordstigning skall bestämmas i samråd mellan redaren eller dennes företrädare och ministeriet. Samtidigt med avgiftsbetalningen skall trålfartygsägare till ministeriet, proportionellt mot tiden, betala 3 euro per GT och år för varje fartyg som bedriver fiskeverksamhet i Elfenbenskustens vatten. Beloppet skall betalas till ett bankkonto som anges av ministeriet. Ägare av notfartyg för tonfiske, tonfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor och av fartyg som bedriver fiske med flytlinor skall till Elfenbenskustens regering betala 10 euro per dag för varje observatör ombord. Om redaren inte har möjlighet att låta observatören gå ombord och gå iland i en ivoriansk hamn som avtalats med ministeriet, skall redaren stå för observatörens alla resekostnader.

Om observatören inte inom tolv timmar efter överenskommen tid befinner sig där han skall gå ombord, skall redaren automatiskt befrias från sin skyldighet att ta ombord observatören.

Observatörens lön och sociala avgifter skall betalas av Elfenbenskusten.

K.   Inspektion och kontroll

På begäran av de ivorianska myndigheterna skall de gemenskapsfartyg som bedriver fiske inom ramen för avtalet tillåta att ivorianska tjänstemän som ansvarar för inspektion och övervakning av fisket går ombord samt underlätta för dem att utföra sitt arbete.

Dessa tjänstemän skall inte uppehålla sig ombord längre tid än vad som är nödvändigt för att de skall kunna utföra sina uppgifter.

L.   Förfarande vid prejning

1.

Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten skall inom tre arbetsdagar underrättas om varje prejning inom Elfenbenskustens exklusiva ekonomiska zon av fiskefartyg som för någon av Europeiska gemenskapens medlemsstaters flagg och som bedriver fiske enligt detta protokoll. Samtidigt skall delegationen få en kortfattad rapport om omständigheterna och motiven för denna prejning.

2.

Innan eventuella åtgärder vidtas gentemot fartygets befälhavare eller besättning eller något förfarande riktat mot fartygets last och utrustning, utom sådana åtgärder som har till syfte att säkra bevis för den förmodade överträdelsen, skall inom en arbetsdag efter det att ovannämnda uppgifter inkommit ett samrådsmöte hållas mellan Europeiska kommissionens delegation i Elfenbenskusten, ministeriet och tillsynsmyndigheterna, med eventuellt deltagande av en företrädare för den berörda medlemsstaten. Under detta möte skall parterna utbyta alla sådana handlingar och all sådan information som kan bidra till att klarlägga omständigheterna kring de konstaterade händelserna. Redaren eller dennes företrädare skall underrättas om resultaten av detta samrådsmöte samt om alla åtgärder som prejningen kan leda till.

3.

Innan ett domstolsförfarande inleds skall ett försök göras att lösa frågan om den förmodade överträdelsen genom ett förlikningsförfarande. Detta förfarande skall avslutas senast tre arbetsdagar efter det att Europeiska kommissionens delegation underrättats om prejningen.

4.

Om ärendet inte kan avgöras genom förlikning och om befälhavaren sedan ställs inför en behörig rättslig myndighet i Elfenbenskusten, skall skälig banksäkerhet fastställas av den behöriga myndigheten inom två arbetsdagar efter förlikningsförfarandets avslutande och i avvaktan på den rättsliga myndighetens beslut. Banksäkerheten får frisläppas av den behöriga myndigheten så snart den rättsliga myndigheten frikänner befälhavaren för det berörda fartyget.

5.

Fartyget och dess besättning skall friges antingen

när samrådet har avslutats, om resultatet av samrådet medger detta, eller

så snart de eventuella bötesbeloppen har erhållits (förlikning), eller

så snart en bankgaranti har ställts (domstolsförfarande).

6.

Om någon av parterna anser att detta förfarande skapar svårigheter, får denna part begära ett brådskande samråd mellan de parter som undertecknat detta protokoll.

Tillägg 1

Image

Image

Tillägg 2

Image

Tillägg 3

Image

Tillägg 4

Image


Top