EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0388

Kommissionens förordning (EG) nr 388/2005 av den 8 mars 2005 om antagande av specifikationer för 2006 års ad hoc-modul om övergång från arbetsliv till pension i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 och om ändring av förordning (EG) nr 246/2003

OJ L 62, 9.3.2005, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/388/oj

9.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 388/2005

av den 8 mars 2005

om antagande av specifikationer för 2006 års ad hoc-modul om övergång från arbetsliv till pension i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 och om ändring av förordning (EG) nr 246/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 4.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 246/2003 av den 10 februari 2003 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2004 till 2006 för arbetskraftsundersökningen enligt rådets förordning (EG) nr 577/98 (2) omfattar en ad hoc-modul för övergång från arbetsliv till pension.

(2)

Det behövs fullständiga och jämförbara uppgifter om övergången från arbetsliv till pension för att det skall vara möjligt att övervaka det arbete som inleddes vid Europeiska rådets möte i Laeken i december 2001 och som syftar till att nå de gemensamma målen för gemenskapens sysselsättningsstrategi och den öppna samordningsmetoden på pensionsområdet. I båda dessa processer prioriteras främjande av ett aktivt åldrande och förlängning av arbetslivet, särskilt genom riktlinje 5 i 2003 års riktlinjer för sysselsättningen, ”Öka utbudet av arbetskraft och främja aktivt åldrande”, vilken antogs av rådet den 22 juli 2003 (3) och genom mål 5 i pensionsprocessen enligt den gemensamma rapporten om mål och arbetsmetoder på pensionsområdet, vilken godkändes vid Europeiska rådets möte i Laeken den 14–15 december 2001 samt i kommissionens och rådets gemensamma rapport om tillräckliga och stabila pensioner, vilken antogs vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 20–21 mars 2003.

(3)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet (4) skall gemenskapens verksamhet inom analys, forskning och samarbete mellan medlemsstaterna avseende sysselsättning och arbetsmarknad genomföras under perioden 1 januari 2002–31 december 2006, och ett av målen med denna verksamhet är att utveckla, följa upp och utvärdera den europeiska sysselsättningsstrategin, särskilt hur den skall utvecklas i framtiden.

(4)

Det är också nödvändigt att uppdatera specifikationen av det urval som anges i avsnitt 3 i bilagan till förordning (EG) nr 246/2003 så att det kan analyseras för ad hoc-modulen i så hög grad som möjligt.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den detaljerade förteckningen över de uppgifter som skall samlas in år 2006 inom ad hoc-modulen om övergång från arbetsliv till pension framgår av bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

I punkt 3 i bilagan till förordning (EG) nr 246/2003 skall texten till ”Urval” ersättas med följande:

”Urval: Urvalet för denna modul omfattar personer i åldersgruppen 50–69 år. Samtliga variabler inom arbetskraftsundersökningen skall samlas in för det delurval som används för ad hoc-modulen. Om urvalsenheten är enskilda personer krävs inga uppgifter om övriga hushållsmedlemmar.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2257/2003 (EUT L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  EUT L 34, 11.2.2003, s. 3.

(3)  EUT L 197, 5.8.2003, p. 13.

(4)  EGT L 170, 29.6.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).


BILAGA

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNING

Specifikationer för 2006 års ad hoc-modul om övergång från arbetsliv till pension

1.

Berörda medlemsstater och regioner: alla

2.

Variablerna skall kodas enligt anvisningarna nedan.

Numreringen av variablerna i arbetskraftsundersökningen i kolumnen ”Filter” (C11/14, C24 och C67/70) avser kommissionens förordning (EG) nr 1575/2000.


Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

240

 

Personen gick ned i arbetstid inför pensionen

Alla i åldern 50–69 år samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja, i ett program för gradvis pension/deltidspension

2

Ja, men inte i något program för gradvis pension/deltidspension

3

Nej, men tänker göra det inom de närmaste 5 åren

4

Nej, och tänker inte göra det inom de närmaste 5 åren/har inte gjort det

5

Nej, och har inga planer för de närmaste 5 åren eller planerna är inte relevanta

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

241/242

 

Ålder då personen planerar att sluta förvärvsarbeta

Alla i åldern 50–69 samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

50–93

2 siffror

94

Vet ej exakt när, men före 60

95

Vet ej exakt när, men mellan 60 och 64

96

Vet ej exakt när, men vid 65 eller senare, eller tänker arbeta så länge som möjligt

97

Vet ej när

98

Har redan slutat förvärvsarbeta

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

243

 

Huvudsaklig arbetsmarknadsstatus direkt efter det att senaste arbetet avslutades

Alla i åldern 50–69 samt C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49

1

Arbetslös

2

Pensionerad eller pensionerad i förtid

3

Långtidssjukskriven eller funktionshindrad

4

Annat

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

244

 

Huvudsaklig anledning till pension eller förtidspension

C243 = 2

1

Förlorat arbetet

2

Hade nått tvingande pensionsålder

3

Egna hälsan eller funktionshinder

4

Ansvar för vård av anhörig

5

Problem relaterade till arbetet

6

Ekonomiskt förmånligt att sluta arbeta

7

Föredrog att sluta arbeta

8

Annat

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

245

 

Flexiblare arbetstidsarrangemang skulle ha bidragit till att personen arbetat längre/skulle bidra till att personen arbetar längre

Alla i åldern 50–69 samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

246

 

Bättre möjligheter till kompetensutveckling skulle ha bidragit till att personen arbetat längre/skulle bidra till att personen arbetar längre

Alla i åldern 50–69 samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

247

 

Bättre skydd av hälsa och/eller säkerhet på arbetsplatsen skulle ha bidragit till att personen arbetat längre/skulle bidra till att personen arbetar längre

Alla i åldern 50–69 samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

248/249

 

Ålder då personen började ta ut individuell ålderspension

Alla i åldern 50–69 samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

 

2 siffror

97

Tar inte ut pension trots att personen har rätt till det

98

Är inte/ännu inte berättigad till pension

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

250

 

Personen erhåller annan individuell pension eller andra individuella förmåner än ålderspension och arbetslöshetsersättning, t.ex. invaliditetspension, sjukpension eller förtidspension

Alla i åldern 50–69 samt C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49

1

Ja, invaliditetspension eller sjukpension

2

Ja, förtidspension

3

Ja, annan individuell förmån som inte klassificerats någon annanstans

4

Ja, en kombination av koderna 1, 2 eller 3

5

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

251

 

Huvudsakligt ekonomiskt incitament för att fortsätta arbeta

Alla i åldern 50–69 samt C24 = 1, 2 och C248/249 < 98

1

För att öka pensionsrättigheterna

2

För att få tillräcklig hushållsinkomst

3

Inget ekonomiskt incitament

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

252/253

 

Antal år som personen förvärvsarbetat (under arbetslivet)

Alla i åldern 50–69 samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

 

2 siffror

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifylld

Svar saknas

254/259

 

Viktningsfaktor för arbetskraftsundersökningsmodulen 2006 (valfritt)

Alla i åldern 50–69 samt ((C24 = 3, 5 och (C67/70 – C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

0000–9999

Kolumnerna 254–257 innehåller heltal

00–99

Kolumnerna 258–259 innehåller decimaltal


Top