EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_034_R_0046_01

Rådets beslut 2005/109/GUSP av den 24 januari 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om Konungariket Marockos deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)
Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om Konungariket Marockos deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

OJ L 34, 8.2.2005, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 109–113 (MT)

8.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/46


RÅDETS BESLUT 2005/109/GUSP

av den 24 januari 2005

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om Konungariket Marockos deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av ordförandeskapets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 juli 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/570/GUSP om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina (1)

(2)

I artikel 11.3 i den gemensamma åtgärden föreskrivs det att detaljerade arrangemang för tredjeländers deltagande skall fastställas i ett avtal i enlighet med artikel 24 i fördraget om Europeiska unionen.

(3)

Efter rådets bemyndigande den 13 september 2004 har ordförandeskapet, med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten, förhandlat om ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om Konungariket Marockos deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea).

(4)

Avtalet bör godkännas,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om Konungariket Marockos deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea) godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EUT L 252, 28.7.2004, s. 10.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om Konungariket Marockos deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

EUROPEISKA UNIONEN (EU),

å ena sidan, och

KONUNGARIKET MAROCKO

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i operationen

1.   Konungariket Marocko skall ställa sig bakom gemensam åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina och varje gemensam åtgärd eller beslut som innebär att Europeiska unionens råd beslutar att förlänga EU:s militära krishanteringsoperation, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och de arrangemang som krävs för dess genomförande.

2.   Konungariket Marockos bidrag till EU:s militära krishanteringsoperation påverkar inte självständigheten i Europeiska unionens beslutsfattande.

3.   Konungariket Marocko skall se till att dess styrkor och personal som deltar i EU:s militära krishanteringsoperation utför sitt uppdrag i enlighet med

gemensam åtgärd 2004/570/GUSP och eventuella senare ändringar av den,

operationsplanen, samt

genomförandeåtgärderna.

4.   Styrkor och personal som utstationeras till operationen från Konungariket Marocko skall fullgöra sin tjänst och uppträda med enbart EU:s militära krishanteringsoperations bästa för ögonen.

5.   Konungariket Marocko skall i god tid underrätta EU:s operationschef om alla ändringar avseende dess deltagande i operationen, även om tillbakadragande av dess bidrag.

Artikel 2

Status för styrkor

1.   Statusen för styrkor och personal som utstationerats för EU:s militära krishanteringsoperation från Konungariket Marocko skall regleras av det avtal om statusen för styrkorna som ingåtts mellan Europeiska unionen och värdlandet, om ett sådant avtal finns.

2.   Statusen för styrkorna och personalen vid högkvarteret eller de delar av kommandot som finns utanför Bosnien och Hercegovina skall regleras genom arrangemang mellan högkvarteret och de berörda delarna av kommandot och Konungariket Marocko.

3.   Utan att det påverkar det avtal om styrkornas status som avses i punkt 1 skall Konungariket Marocko utöva jurisdiktion över sina styrkor och sin personal i EU:s militära krishanteringsoperation.

4.   Konungariket Marocko skall vara ansvarigt för att besvara alla anspråk som kommer från eller rör någon medlem av dess styrkor eller personal i samband med deltagandet i EU:s militära krishanteringsoperation. Konungariket Marocko skall vara ansvarigt för att vidta eventuella åtgärder, i synnerhet rättsliga eller disciplinära åtgärder, mot medlemmar av sina styrkor eller sin personal i enlighet med sina lagar och andra författningar.

5.   Konungariket Marocko skall åta sig att samtidigt med undertecknandet av detta avtal avge en förklaring om att den avstår från att begära skadestånd från andra stater som deltar i EU:s militära krishanteringsoperation.

6.   Europeiska unionen åtar sig att se till att dess medlemsstater samtidigt med undertecknandet av detta avtal avger en förklaring om att de avstår från att begära skadestånd vid Konungariket Marockos deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation.

Artikel 3

Sekretessbelagda uppgifter

1.   Konungariket Marocko skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att sekretessbelagda EU- uppgifter skyddas i enlighet med de säkerhetsbestämmelser för Europeiska unionens råd som återfinns i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 (4) och i enlighet med ytterligare riktlinjer som utfärdas av behöriga myndigheter, inbegripet EU:s operationschef.

2.   Om EU och Konungariket Marocko har ingått ett avtal om säkerhetsförfaranden för utbytet av sekretessbelagda uppgifter, skall bestämmelserna i det avtalet tillämpas inom ramen för EU:s militära krishanteringsoperation.

Artikel 4

Befälsordning

1.   Alla styrkor och all personal som deltar i EU:s militära krishanteringsoperation skall kvarstå fullt ut under respektive nationella myndighets befäl.

2.   De nationella myndigheterna skall överföra det operativa och taktiska befälet och/eller kontrollen över sina styrkor och sin personal till EU:s operationschef. EU:s operationschef har rätt att delegera sina befogenheter.

3.   Konungariket Marocko skall ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av operationen som de av Europeiska unionens medlemsstater som deltar i den.

4.   EU:s operationschef får efter konsultationer med Konungariket Marocko när som helst begära att bidraget från Konungariket Marocko dras tillbaka.

5.   Konungariket Marocko skall utnämna en hög militär representant som skall företräda den nationella kontingenten i EU:s militära krishanteringsoperation. Representanten skall samråda med den EU ledda styrkans befälhavare i alla frågor som rör operationen och skall ansvara för kontingentens dagliga disciplin.

Artikel 5

Finansiella aspekter

1.   Konungariket Marocko skall stå för alla kostnader i samband med deltagandet i operationen, såvida inte kostnaderna skall betalas av gemensamma medel enligt de rättsliga instrument som avses i artikel 1.1 i detta avtal och i rådets beslut 2004/197/GUSP av den 23 februari 2004 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (5).

2.   Vid dödsfall, skador eller förlust som drabbar fysiska eller juridiska personer från den stat/de stater där operationen genomförs skall Konungariket Marocko, när dess ansvar har fastställts, betala skadestånd i enlighet med villkoren i bestämmelserna om styrkornas status, om sådana finns, enligt artikel 2.1 i detta avtal.

Artikel 6

Arrangemang för att genomföra avtalet

Alla tekniska och administrativa arrangemang som behövs för att genomföra detta avtal skall fastställas gemensamt av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Konungariket Marockos behöriga myndighet.

Artikel 7

Underlåtenhet att uppfylla åtaganden

Om en av parterna underlåter att uppfylla de åtaganden som fastställs i föregående artiklar, skall den andra parten ha rätt att säga upp detta avtal genom att lämna varsel en månad i förväg.

Artikel 8

Tvistlösning

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall lösas på diplomatisk väg mellan parterna.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna till varandra har anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Detta avtal skall tillämpas provisoriskt från och med det datum det undertecknas.

3.   Detta avtal skall gälla under hela den tid som Konungariket Marocko bidrar till operationen.

Utfärdat i Bryssel den Image på engelska i fyra exemplar.

På Europeiska unionens vägnar

Image

På Konungariket Marockos vägnar

Image


(1)  EUT L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  EUT L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 64. Beslutet ändrat genom beslut BiH /5/2004 (EUT L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/194/EG (EUT L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.

FÖRKLARINGAR

i enlighet med artikel 2.5 och 2.6 i avtalet

Förklaring av EU:s medlemsstater

”De medlemsstater i Europeiska unionen som tillämpar EU:s gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina kommer såvitt deras nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot Konungariket Marocko för personskada eller dödsfall bland personalen, eller för skador på eller förlust av tillgångar som de har i sin ägo och som används vid EU:s krishanteringsoperation, om dessa skador, dödsfall eller förluster

orsakades av personal från Konungariket Marocko vid tjänsteutövning inom ramen för EU:s krishanteringsoperation, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av Konungariket Marocko, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för operationen, utom då personal från Konungariket Marocko inom EU:s krishanteringsoperation gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar.”

Förklaring av Konungariket Marocko

”Konungariket Marocko som tillämpar EU:s gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina kommer såvitt dess nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot en annan stat som deltar i EU:s krishanteringsoperation för personskada eller dödsfall bland personalen, eller för skador på eller förlust av tillgångar som staten har i sin ägo och som används vid EU:s krishanteringsoperation, om dessa skador, dödsfall eller förluster

orsakades av personal vid tjänsteutövning inom ramen för EU:s krishanteringsoperation, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av stater som deltar i EU:s krishanteringsoperation, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för operationen, utom då personal inom EU:s krishanteringsoperation gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar.”


Top