EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0208

Kommissionens förordning (EG) nr 208/2005 av den 4 februari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller polycykliska aromatiska kolvätenText av betydelse för EES

OJ L 34, 8.2.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 127–129 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 143 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/208/oj

8.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 208/2005

av den 4 februari 2005

om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller polycykliska aromatiska kolväten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3 i denna,

efter samråd med Vetenskapliga kommittén för livsmedel, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning nr 466/2001 (2) fastställs högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i livsmedel, inklusive de livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn som omfattas av direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (3) och kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (4).

(2)

En del medlemsstater har antagit gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i vissa livsmedel. Med tanke på de skillnader som finns mellan medlemsstaterna, och den risk för konkurrenssnedvridning som följer av detta, är åtgärder på gemenskapsnivå nödvändiga för att säkerställa en enhetlig marknad, samtidigt som proportionalitetsprincipen måste beaktas.

(3)

I sitt yttrande av den 4 december 2002 drog Vetenskapliga kommittén för livsmedel slutsatsen att vissa PAH är genotoxiska carcinogener. Vid laboratorieförsök har man funnit att de nivåer som förorsakar experimentella tumörer var åtskilliga gånger högre än de som man kan förvänta sig förekommer i livsmedel och som kan komma att konsumeras. Med tanke på att det emellertid inte finns några tröskelvärden för effekterna av de genotoxiska ämnena, bör PAH-nivåerna sänkas så lågt som rimligtvis är möjligt.

(4)

Enligt Vetenskapliga livsmedelskommittén kan benso(a)pyren användas som markör när det gäller förekomst och effekter av carcinogena PAH i livsmedel, inklusive bens[a]antracen, benso(b)fluoranten, benso(j)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(g,h,i)perylen, krysen, cyklopenta(c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen, dibenso(a,e)pyren, dibenso(a,h)pyren, dibenso(a,i)pyren, dibenso(a,l)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren och 5-metylkrysen. Ytterligare analyser av de relativa proportionerna av dessa PAH i livsmedel skulle behövas som underlag för en framtida översyn av lämpligheten i att behålla benso(a)pyren som markör.

(5)

PAH kan kontaminera livsmedel under sådan upphettnings- och torkningsbearbetning som gör det möjligt för förbränningsprodukter att komma i direkt kontakt med livsmedlet. Direkt torkning och upphettning med öppen låga som används vid tillverkning av matoljor, t.ex. olivolja av pressrester, kan resultera i höga nivåer av PAH. Aktivt kol kan användas för att avlägsna benso(a)pyren under raffineringen av oljorna. Om raffineringsprocessen effektivt avlägsnar alla oönskade PAH är oklart. Sådana produktions- och bearbetningsmetoder skall användas som förhindrar den ursprungliga kontamineringen av oljor med PAH.

(6)

För att skydda folkhälsan är det nödvändigt med gränsvärden för benso(a)pyren i vissa livsmedel som innehåller fett och olja och i livsmedel där röknings- och torkningsbearbetning kan förorsaka höga kontamineringsnivåer. Särskilda lägre gränsvärden är nödvändiga för barnmat, vilka kan uppnås genom noggrann kontroll av framställning och paketering av modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barnmat och spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn. Gränsvärden är också nödvändiga i livsmedel där miljöföroreningar kan leda till höga kontamineringsnivåer, särskilt i fisk och fiskprodukter, som t.ex. förorsakats av oljespill från fartyg.

(7)

I vissa livsmedel, som t.ex. i torkad frukt och kosttillskott, har man funnit benso(a)pyren, men tillgängliga uppgifter är oklara när det gäller vilka nivåer som rimligtvis kan uppnås. Ytterligare undersökningar krävs för att klarlägga vilka nivåer som rimligtvis kan uppnås i dessa livsmedel. Fram till dess skall gränsvärden för benso(a)pyren i relevanta ingredienser gälla, som t.ex. i olja och fett som används i kosttillskott.

(8)

Förordning (EG) nr 466/2001 bör därför ändras.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 466/2001 skall ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 1 april 2005.

Denna förordning skall inte tillämpas på produkter som släpps ut på marknaden före den 1 april 2005 i enlighet med gällande bestämmelser. Bevisbördan när det gäller tidpunkten för produkternas utsläppande på marknaden skall ligga på livsmedelsföretagaren.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 77, 16.3.2001, s.1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 684/2004 (EUT L 106, 15.4.2004, s. 6).

(3)  EGT L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/14/EG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 37).

(4)  EGT L 49, 28.2.1996, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/13/EG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 33).


BILAGA

I bilaga I till förordning (EG) nr 466/2001 skall följande avsnitt 7 läggas till:

”Avsnitt 7: Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Produkt

Högsta tillåtna halt

(μg/kg våtvikt)

Kriterier för provtagning

Kriterier för analysmetoder

7.1   

Benso(a)pyren (2)

7.1.1

Oljor och fetter avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel (3)

2,0

Direktiv 2005/10/EG (1)

Direktiv 2005/10/EG

7.1.2

Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn

1,0

Direktiv 2005/10/EG

Direktiv 2005/10/EG

7.1.2.1

Barnmat och spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (4)

7.1.2.2

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring, inkl. modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk och tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk (5)

7.1.2.3

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål (6) avsedda särskilt för spädbarn

7.1.3

Rökt kött och rökta köttprodukter

5,0

Direktiv 2005/10/EG

Direktiv 2005/10/EG

7.1.4

Muskelkött av rökt fisk och rökta fiskeriprodukter (7), utom tvåskaliga mollusker

5,0

Direktiv 2005/10/EG

Direktiv 2005/10/EG

7.1.5

Muskelkött av fisk (8), som inte är rökt

2,0

Direktiv 2005/10/EG

Direktiv 2005/10/EG

7.1.6

Musslor, skaldjur och bläckfiskar som inte är rökta, andra än tvåskaliga mollusker

5,0

Direktiv 2005/10/EG

Direktiv 2005/10/EG

7.1.7

Tvåskaliga mollusker

10,0

Direktiv 2005/10/EG

Direktiv 2005/10/EG”


(1)  Se sidan 15 i denna tidning.

(2)  Benso(a)pyren, som gränsvärden anges för, används som markör när det gäller förekomst och effekter av carcinogena PAH. Dessa regler innebär därför full harmonisering när det gäller PAH i de förtecknade livsmedlen i medlemsstaterna. Kommissionen skall senast den 1 april 2007 se över gränsvärdena för PAH i de förtecknade livsmedelskategorierna med beaktande av framstegen i vetenskaplig och teknisk kunskap när det gäller förekomsten av benso(a)pyren och andra carcinogena PAH i livsmedel.

(3)  Kakaosmör undantas från denna kategori i väntan på ytterligare undersökningar beträffande förekomsten av benso(a)pyren i kakaosmör. Detta undantag skall ses över senast den 1 april 2007.

(4)  Barnmat och spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn enligt definition i artikel 1 i direktiv 96/5/EG. Gränsvärdet gäller för produkten som den säljs.

(5)  Modersmjölkersättning och tillskottsnäring enligt definition i artikel 1 i direktiv 91/321/EEG. Gränsvärdet gäller för produkten som den säljs.

(6)  Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 1999/21/EG. Gränsvärdet gäller för produkten som den säljs.

(7)  Fisk och fiskeriprodukter som de definieras i kategorierna b), c) och f) i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) nr 104/2000.

(8)  Fisk och fiskeriprodukter som de definieras i kategorierna a) i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) nr 104/2000.


Top