EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0177

Rådets förordning (EG) nr 177/2005 av den 24 januari 2005 om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2005–2006)

OJ L 30, 3.2.2005, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/177/oj

3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 177/2005

av den 24 januari 2005

om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2005–2006)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Internationella fonden för Irland (nedan kallad ”fonden”) inrättades 1986 genom avtalet av den 18 september 1986 mellan Irlands regering och regeringen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om Internationella fonden för Irland (nedan kallat ”avtalet”), i syfte att främja ekonomiska och sociala framsteg och att uppmuntra till kontakter, dialog och försoning mellan nationalister och unionister över hela Irland, och utgör ett genomförande av ett av de mål som anges i det engelsk-irländska avtalet av den 15 november 1985.

(2)

Gemenskapen har sedan 1989 gett finansiellt bistånd till fonden. För perioden 2003–2004 anslogs i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2236/2002 av den 10 december 2002 om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för Irland (2003–2004) (2) 15 miljoner euro från gemenskapens budget för vart och ett av åren 2003 och 2004. Den förordningen upphörde att gälla den 31 december 2004.

(3)

De bedömningar som gjorts i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2236/2002 har bekräftat att det finns ett behov av ytterligare stöd för fondens verksamhet, med fortsatt förstärkning av synergierna mellan målen och samordning med strukturfondsinsatserna, i synnerhet med det särskilda program för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (nedan kallat ”Peace-programmet”) som inrättats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (3).

(4)

Fredsprocessen i Nordirland kräver fortsatt stöd till fonden från gemenskapen även efter den 31 december 2004.

(5)

Vid sitt möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att undersöka möjligheten att anpassa insatserna enligt Peace-programmet och Internationella fonden för Irland till insatserna enligt de av de övriga strukturfondsprogrammen som upphör 2006, inbegripet budgetkonsekvenserna.

(6)

Gemenskapens bidrag till fonden bör ha formen av finansiella bidrag för 2005 och 2006, vilket innebär att de avslutas samtidigt med det förlängda Peace-programmet.

(7)

Vid fördelningen av gemenskapens bidrag bör fonden prioritera projekt som genomförs över gränsen eller mellan befolkningsgrupperna på ett sådant sätt att de kompletterar de insatser som finansieras genom Peace-programmet.

(8)

I enlighet med avtalet deltar samtliga bidragsgivare till fonden som observatörer i styrelsemötena för Internationella fonden för Irland.

(9)

Kommissionen bör främja samordning på alla nivåer mellan fondens styrelse och övriga aktörer samt med de förvaltningsorgan som inrättats inom ramen för de berörda strukturfondsinsatserna, särskilt Peace-programmet.

(10)

Stödet från fonden bör anses effektivt endast om det leder till hållbar ekonomisk och social förbättring och om det inte ersätter andra offentliga eller privata utgifter.

(11)

En utvärdering med en granskning av fondens resultat och en bedömning av behovet av ytterligare stöd från gemenskapen bör göras före den 1 april 2006.

(12)

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (4) har införts i denna förordning för hela den tid programmet pågår, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

(13)

Gemenskapens bidrag till fonden bör uppgå till 15 miljoner euro för vart och ett av åren 2005 och 2006, uttryckt i löpande penningvärde.

(14)

Det stödet kommer att bidra till att stärka solidariteten mellan medlemsstaterna och mellan deras befolkningar.

(15)

För antagandet av denna förordning innehåller fördraget inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av gemenskapens bidrag till Internationella fonden för Irland (nedan kallad ”fonden”) för perioden 2005–2006 skall vara 30 miljoner euro.

Årliga anslag skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 2

Fonden skall använda bidraget i enlighet med avtalet av den 18 september 1986 mellan Irlands regering och regeringen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om Internationella fonden för Irland (nedan kallat ”avtalet”).

Vid fördelningen av bidraget skall fonden prioritera projekt som genomförs över gränsen eller mellan befolkningsgrupperna på ett sådant sätt att det kompletterar den verksamhet som finansieras genom strukturfonderna, i synnerhet insatserna enligt det särskilda program för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (nedan kallat ”Peace-programmet”) som upprättats i enlighet med artikel 7.4 första stycket i förordning (EG) nr 1260/1999.

Bidraget skall användas på ett sådant sätt att det leder till hållbar ekonomisk och social förbättring i de berörda områdena. Det får inte användas för att ersätta andra offentliga eller privata utgifter.

Artikel 3

Kommissionen skall företräda gemenskapen som observatör vid mötena i fondens styrelse (nedan kallad ”styrelsen”).

Fonden skall företrädas genom en observatör vid mötena i övervakningskommittén för Peace programmet och, i förekommande fall, för andra strukturfondsinsatser.

Artikel 4

Kommissionen skall i samarbete med fondens styrelse fastställa lämpliga förfaranden för offentliggörande och information i syfte att sprida kunskap om gemenskapens bidrag till de projekt som finansieras av fonden.

Artikel 5

Senast den 31 mars 2006 skall kommissionen lägga fram en rapport för budgetmyndigheten med en bedömning av resultaten av fondens verksamhet och av behovet av fortsatta bidrag efter 2006, med beaktande av hur fredsprocessen i Nordirland har utvecklats. Rapporten skall bland annat innehålla följande:

a)

En översikt över fondens verksamhet.

b)

En förteckning över projekt som har mottagit stöd.

c)

En bedömning av arten och effekterna av fondens verksamhet, särskilt i förhållande till de uppsatta målen och till de kriterier som fastställs i artiklarna 2 och 7.

d)

En bedömning av de åtgärder som vidtagits genom fonden i syfte att sörja för samarbete och samordning med strukturfondsinsatserna, särskilt med hänsyn till skyldigheterna enligt artiklarna 3 och 4.

e)

En bilaga med resultaten av de kontroller som kommissionen gjort i enlighet med åtagandet i artikel 6.

Artikel 6

1.   Kommissionen skall förvalta bidragen.

Om inte annat följer av punkt 2 skall det årliga bidraget överföras genom delutbetalningar enligt följande:

a)

Ett första förskott på 40 % skall betalas efter det att kommissionen har mottagit ett åtagande som undertecknats av fondens styrelseordförande, och av vilket det framgår att fonden kommer att uppfylla villkoren för beviljande av det bidrag som fastställs i denna förordning.

b)

Ett andra förskott på 40 % skall betalas sex månader senare.

c)

En slutlig betalning på 20 % skall göras efter det att kommissionen har mottagit och godkänt fondens årliga verksamhetsrapport och reviderade räkenskaper för året i fråga.

2.   Innan en delutbetalning görs skall kommissionen göra en bedömning av fondens finansiella behov på grundval av fondens kassabehållning vid tidpunkten för varje planerad utbetalning. Om enligt den bedömningen fondens finansiella behov inte motiverar en av delutbetalningarna skall denna utbetalning skjutas upp. Kommissionen skall se över detta beslut på grundval av ny information från fonden och skall fortsätta utbetalningarna så snart som dessa anses motiverade.

Artikel 7

Ett bidrag från fonden får betalas ut till en insats för vilken stöd enligt strukturfonderna tas emot eller kommer att tas emot endast om summan av det stödet plus 40 % av bidraget från fonden inte överstiger 75 % av de totala stödberättigande kostnaderna för insatsen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Den upphör att gälla den 31 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 341, 17.12.2002, s. 6.

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1105/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 3).

(4)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).


Top