EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0892

2004/892/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om ändring av beslut 2004/614/EG avseende tillämpningsperiod för skyddsåtgärderna mot aviär influensa i Republiken Sydafrika (delgivet med nr K(2004) 5011)Text av betydelse för EES

OJ L 375, 23.12.2004, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 116–116 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/892/oj

23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2004

om ändring av beslut 2004/614/EG avseende tillämpningsperiod för skyddsåtgärderna mot aviär influensa i Republiken Sydafrika

(delgivet med nr K(2004) 5011)

(Text av betydelse för EES)

(2004/892/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen antog skyddsåtgärder mot aviär influensa i ratitflockar i Sydafrika genom kommissionens beslut 2004/614/EG av den 24 augusti 2004 om skyddsåtgärder mot kraftigt patogen aviär influensa i Republiken Sydafrika (3).

(2)

Det krävs en period på minst sex månader efter destruering av ratiter och desinfektering av smittade anläggningar innan kött och ägg av ratiter från Sydafrika åter får importeras till gemenskapen. Med tanke på situationen bör de antagna skyddsåtgärderna förlängas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7 i beslut 2004/614/EG skall ”den 1 januari 2005” ersättas med ”den 31 mars 2005”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT L 275, 25.8.2004, s. 20.


Top