EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2221

Kommissionens förordning (EG) nr 2221/2004 av den 22 december 2004 om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2005 inom ramen för vissa GATT-kvoter

OJ L 375, 23.12.2004, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 66–68 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 123 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 123 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2221/oj

23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2221/2004

av den 22 december 2004

om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2005 inom ramen för vissa GATT-kvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 30 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1847/2004 (2) inleds förfarandet för tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2005 inom ramen för vissa GATT-kvoter.

(2)

I artikel 20.3 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3) fastställs kriterier för tilldelning av tillfälliga exportlicenser i de fall ansökan om dessa licenser avser en kvantitet av produkter som överstiger någon av kvoterna för året i fråga. Till följd av gemenskapens utvidgning den 1 maj 2004 anges i artikel 20.3 i förordning (EG) nr 174/1999 också övergångsbestämmelser för dessa kriterier för 2005.

(3)

Efterfrågan på exportlicenser för vissa kvoter och varugrupper har ökat avsevärt och överstiger, ibland med stor marginal, de tillgängliga kvantiteterna. Detta kan leda till en betydande minskning av de kvantiteter som tilldelas var och en av de sökande och därigenom minska effektiviteten i stödordningen. Dessutom har det visat sig att det, i de fall de tilldelade kvantiteterna är mycket små, finns en risk att en aktör under sådana omständigheter inte kan fullgöra sin exportskyldighet, vilket leder till förlust av säkerheten.

(4)

För att klara av denna situation bör man tillämpa en kombination av de tre kriterier som anges i artikel 20.3 första stycket i förordning (EG) nr 174/1999 och samtidigt beakta de föreskrivna övergångsbestämmelserna. Enligt a och b i det stycket bör licenser i första hand tilldelas sökande som redan har varit verksamma i Förenta staterna, vars importörer är dotterbolag, och som tidigare har exporterat en kvantitet av de berörda produkterna till den destinationen. Vidare bör en nedsättningskoefficient tillämpas enligt c i det stycket.

(5)

När det gäller varugrupper för vilka de inlämnade ansökningarna avser kvantiteter och kvoter som är mindre än de som finns tillgängliga, bör de återstående kvantiteterna, i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 174/1999, tilldelas de sökande i proportion till de kvantiteter för vilka ansökan har gjorts. Tilldelningen av sådana ytterligare kvantiteter bör ske på villkor att den berörda aktören lämnar in en ansökan och ställer en säkerhet.

(6)

Med tanke på den tidsfrist som gäller för detta förfarande enligt förordning (EG) nr 1847/2004 bör den här förordningen tillämpas så snart som möjligt

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ansökningar om tillfällig exportlicens som lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1847/2004 för de varugrupper och kvoter som omfattas av 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20 och 21-Uruguay, 25-Tokyo och 25-Uruguay i kolumn 3 i bilagan till den här förordningen skall godkännas, med tillämpning av de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 5 i bilagan, om de lämnas in av

sökande som under åtminstone ett av de tre föregående åren har exporterat de ifrågavarande produkterna till Förenta staterna och vars importörer är dotterbolag, eller

sökande vars importörer bedöms vara dotterbolag enligt artikel 20.3 andra stycket led b i förordning (EG) nr 174/1999.

Ansökningar enligt första stycket skall godkännas, med tillämpning av de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 6 i bilagan, om de lämnas in av

andra sökande än de som avses i första stycket som under vart och ett av de tre föregående åren har exporterat de ifrågavarande produkterna till Förenta staterna, eller

sökande för vilka tidigare export inte krävs enligt artikel 20.3 andra stycket led a i förordning (EG) nr 174/1999.

Ansökningar enligt första stycket skall inte godkännas om de lämnas in av andra sökande än de som avses i första och andra styckena.

2.   Om den kvantitet som tilldelas enligt punkt 1 är mindre än två ton får den sökande dra tillbaka sin ansökan. I så fall skall den sökande inom fem arbetsdagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft meddela den berörda myndigheten sitt beslut, varefter säkerheten omedelbart skall frisläppas.

Den behöriga myndigheten skall inom åtta arbetsdagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft meddela kommissionen för vilka kvantiteter ansökan har dragits tillbaka och för vilka säkerheten har frisläppts.

Artikel 2

Ansökningar om tillfälliga exportlicenser som lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1847/2004 och som avser den varugrupp och de kvoter som omfattas av 22-Tokyo och 22-Uruguay i kolumn 3 i bilagan till den här förordningen skall godkännas för de begärda kvantiteterna.

Efter ansökan från aktören inom tio arbetsdagar från det att den här förordningen har trätt i kraft, samt under förutsättning att tillämplig säkerhet ställs, får tillfälliga exportlicenser utfärdas för ytterligare kvantiteter med tillämpning av de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 7 i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 322, 23.10.2004, s. 19.

(3)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1846/2004 (EUT L 322, 23.10.2004, s. 16).


BILAGA

Varugruppstillhörighet enligt tilläggsnoter i kapitel 4 i ”Harmonized Tariff Schedule of the United States of America”

Grupp- och kvotangivelse

Tillgänglig kvantitet 2005 (t)

Tilldelningskoefficient som avses i artikel 1.1

Tilldelningskoefficient som avses i artikel 2

Not nr

Varugrupp

Första stycket

Andra stycket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079


Top