EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2104

Kommissionens förordning (EG) nr 2104/2004 av den 9 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

OJ L 365, 10.12.2004, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 356–358 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 12 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 12 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 113 - 115

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2104/oj

10.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2104/2004

av den 9 december 2004

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 11.5 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (2), särskilt artikel 1.2 och artikel 4.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 639/2004 föreskrivs undantag för förvaltningen av de yttersta randområdenas fiskeflottor, och dessa undantag är begränsade till den 31 december 2006. Undantagen rör det system för inträde i och utträde ur fiskeflottan som avses i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, samt de stöd för renovering och modernisering av fiskeflottan som avses i rådets förordning (EG) nr 2792/1999 (3).

(2)

I förordning (EG) nr 639/2004 föreskrivs att de särskilda referensnivåer per flottsegment i de yttersta randområdena som fastställts för Frankrike och Portugal utgör målen för de fleråriga utvecklingsprogrammen IV (”FUP IV”) i slutet av 2002.

(3)

För Kanarieöarnas del skall de särskilda referensnivåerna fastställas enligt den strategi som användes för fastställandet av målen inom ramen för FUP IV, samtidigt som hänsyn tas till de berörda flottornas fiskemöjligheter. I sin mötesrapport (mars/april 2004) yttrade sig Vetenskapliga och tekniska kommittén för fiskerinäringen (STECF) om fiskemöjligheterna för de flottor som är registrerade på Kanarieöarna. En undersökning av fiskemöjligheterna för flottor som är registrerade på Kanarieöarna och som är aktiva inom ramen för bilaterala och multilaterala avtal har också utförts av Spanien och kommissionen. Kommissionen anser att ingen av dessa undersökningar eller rapporter har lett till slutsatsen att de flottor som för närvarande är registrerade på Kanarieöarna skulle kunna utvidgas.

(4)

Medlemsstaterna är skyldiga att redogöra för utvecklingen inom de flottor som är registrerade i de yttersta randområdena i den årliga rapport som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1438/2003 av den 12 augusti 2003 om genomförandebestämmelser för gemenskapens flottpolitik enligt definitionen i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (4).

(5)

Kommissionen har tagit hänsyn till sitt uttalande i samband med rådets möte av den 30 mars 2004 (5) rörande tillämpningsföreskrifterna för förordning (EG) nr 639/2004, särskilt när det gäller lämpligast möjliga segmentindelning i förhållande till typer av fisken, vetenskapliga yttranden om situationen för bestånden samt en likvärdig behandling av flottor som fiskar ur samma bestånd.

(6)

Denna förordning bör tillämpas från och med den dag då förordning (EG) nr 639/2004 började tillämpas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Särskilda referensnivåer

De särskilda referensnivåerna för flottor som är registrerade i Frankrikes, Portugals och Spaniens yttersta randområden fastställs i bilagan, per flottsegment.

Dessa särskilda referensniåver skall motsvara de maximala kapacitetsnivåer, uttryckta i GT och kW, som medlemsstaterna har tillåtelse att godta via flottinträden som sker genom undantag från bestämmelserna i artikel 13 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 2

Övervakning av de särskilda referensnivåerna

För ett segment som avses i artikel 1 skall referensnivån i tonnage och styrka, efter den 31 december 2002, motsvara den referensnivå som fastställs i bilagan för segmentet, minskad med tonnage respektive styrka för sådana fartyg tillhörande det segmentet som med hjälp av offentligt stöd utträtt ur flottan efter den 31 december 2002.

Artikel 3

Konsolidering av referensnivåer

Den 31 december 2006 skall kommissionen för varje enskild medlemsstat summera kapaciteten i GT och kW för flottor som är registrerade i de yttersta randområdena och den nya kapacitet i dessa flottor som beslutats i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2004 och som ännu inte registretats nämnda datum.

Denna summa skall läggas till referensnivån för moderlandets flotta. Resultatet av detta skall från och med den 1 januari 2007 utgöra referensnivån för medlemsstatens flotta.

Artikel 4

Årliga rapporter

De berörda medlemsstaterna skall i den årliga rapport som förskrivs i artikel 12 i förordning (EG) nr 1438/2003 redogöra för utvecklingen inom de flottor som är registrerade i de yttersta randområdena.

Uppgifter som rör år 2003 skall ingå i den årliga rapporten för 2004.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  EGT L 337, 31.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1421/2004 (EUT L 260, 6.8.2004, s. 1).

(4)  EUT L 204, 13.8.2003, s. 21. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 916/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 81).

(5)  Rådets dokument nr 7520/04 ADD1 av den 19 mars 2004.


BILAGA

Särskilda referensnivåer för fiskeflottor som är registrerade i Frankrikes, Portugals och Spaniens yttersta randområden

Spanien

Flottsegment

Segmentkod

GT

kW

Kanarieöarna. Längd < 12 m. EU:s vatten

CA1

2 878

23 202

Kanarieöarna. Längd > 12 m. EU:s vatten

CA2

4 779

16 055

Kanarieöarna. Längd > 12 m. Internationella vatten och tredjeländer

CA3

51 167

90 680

Totalt

 

58 824

129 937


Frankrike

Flottsegment

Segmentkod

GT

kW

Réunion. Demersala och pelagiska arter. Längd < 12 m

4FC

1 050

14 000

Réunion. Pelagiska arter. Längd > 12 m

4FD

9 705

24 610

Guyana. Demersala och pelagiska arter. Längd < 12 m

4FF

400

5 250

Guyana. Räkfartyg.

4FG

6 526

19 726

Guyana. Pelagiska arter. Fiskefartyg på öppet hav.

4FH

3 500

5 000

Martinique. Demersala och pelagiska arter. Längd < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinique. Pelagiska arter. Längd > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Demersala och pelagiska arter. Längd < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadeloupe. Pelagiska arter. Längd > 12 m

4FM

500

1 750

Totalt

 

29 581

243 836


Portugal

Flottsegment

Segmentkod

GT

kW

Madeira. Demersala arter. Längd < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Demersala och pelagiska arter. Längd > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagiska arter. Vad och ringnot. Längd > 12 m

4K8

253

1 170

Azorerna. Demersala arter. Längd < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azorerna. Demersala och pelagiska arter. Längd > 12 m

4KA

14 246

36 846

Totalt

 

23 254

80 819


Top