EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2102

Kommissionens förordning (EG) nr 2102/2004 av den 9 december 2004 om vissa undantagsåtgärder till stöd för äggmarknaden i Italien

OJ L 365, 10.12.2004, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2102/oj

10.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2102/2004

av den 9 december 2004

om vissa undantagsåtgärder till stöd för äggmarknaden i Italien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 14 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Till följd av att aviär influensa brutit ut i vissa produktionsområden i Italien mellan december 1999 och april 2000, mellan augusti och oktober 2000 och mellan oktober 2002 och september 2003 har de italienska myndigheterna infört veterinära och handelsmässiga restriktioner bland annat på grundval av rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (2). Transport och saluföring av kläckägg förbjöds därför tillfälligt inom Italien eller i de områden som var direkt drabbade av epidemin.

(2)

Tillämpningen av de veterinära åtgärderna ledde till begränsningar av den fria omsättningen av kläckägg, vilket riskerade att allvarligt störa marknaden för kläckägg i Italien. De italienska myndigheterna vidtog därför åtgärder till stöd för marknaden som endast skulle gälla under den tid som det var absolut nödvändigt. Tack vare dessa åtgärder blev det möjligt att antingen använda kläckägg med KN-nr 0407 00 19 som inte längre kunde ruvas för förädling till äggprodukter eller att destruera kläckägg med KN-nr 0407 00 19 och 0407 00 11.

(3)

Dessa åtgärder har haft en positiv effekt på marknaden för kläckägg. Det är följaktligen berättigat att likställa dessa åtgärder med extraordinära åtgärder för att stödja marknaden i den mening som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 och att bevilja ett stöd som gör det möjligt att ersätta en del av de ekonomiska förluster som uppstått antingen till följd av att kläckägg förädlats till äggprodukter eller till följd av deras destruktion.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De italienska myndigheternas beslut att till följd av nationella veterinära åtgärder som bland annat fastställts genom tillämpningen av direktiv 92/40/EEG låta kläckägg med KN-nr 0407 00 19 användas för förädling, samt destruktionen av kläckägg med KN-nr 0407 00 19 och 0407 00 11 mellan den 17 december 1999 och den 14 april 2000, den 14 augusti och den 16 oktober 2000 och mellan den 11 oktober 2002 och den 30 september 2003, skall anses som en extraordinär åtgärd för att stödja marknaden i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75.

2.   När det gäller den åtgärd som avses i punkt 1 skall det beviljas en ersättning på

0,0942 euro per kläckägg med KN-nr 0407 00 19 som används för förädling, för högst 770 751 kläckägg,

0,1642 euro per kläckägg med KN-nr 0407 00 19 som används för destruktion, för högst 165 040 kläckägg,

0,5992 euro per kläckägg med KN-nr 0407 00 11 för högst 264 930 kläckägg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2004.


Top