EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1777

Kommissionens förordning (EG) nr 1777/2004 av den 14 oktober 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen på grund av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

OJ L 316, 15.10.2004, p. 66–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1777/oj

15.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/66


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1777/2004

av den 14 oktober 2004

om anpassning av förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen på grund av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 57.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Ett antal anpassningar bör göras i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 (1) på grund av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”).

(2)

I artikel 6.2 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen sitt beslut om införande av olika regioner eller ändringar av de befintliga regionerna inom sitt territorium. För år 2004 bör ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter fastställas för de nya medlemsstaterna.

(3)

I artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om de har beslutat att ändra eller avvika från gränsen på 90 nötkreatur per åldersgrupp per jordbruksföretag. Före det datumet skall de meddela kommissionen om det lägsta antalet djur per jordbruksföretag för vilket den proportionella minskningen inte kommer att tillämpas. För år 2004 bör ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter fastställas för de nya medlemsstaterna.

(4)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om de har beslutat att tillämpa det system som avses i avsnitt 2 i kapitel I i den förordningen. För år 2004 bör ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter fastställas för de nya medlemsstaterna.

(5)

I artikel 11 första stycket i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att kommissionen skall besluta i vilka medlemsstater säsongsutjämningsbidrag kan beviljas för påföljande kalenderår. Det bör beaktas att de nya medlemsstaterna kan komma att uppfylla villkoren för att tillämpa artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (2). I artikel 11 andra stycket i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om de har för avsikt att tillämpa artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1254/1999. För år 2004 bör ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter fastställas för de nya medlemsstaterna.

(6)

I artikel 15.1 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om de har beslutat att ändra eller avvika från den högsta individuella referenskvantitet som avses i artikel 6.2 b i förordning (EG) nr 1254/1999. För år 2004 bör ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter fastställas för de nya medlemsstaterna.

(7)

I artikel 21.1 och 21.2 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna skall meddela kommissionen en rad uppgifter inom ramen för am- och dikobidraget. För år 2004 bör ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter fastställas för de nya medlemsstaterna.

(8)

I artikel 29.1 första stycket i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att kommissionen skall besluta vilka medlemsstater som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1254/1999. Det bör beaktas att de nya medlemsstaterna kan komma att uppfylla de villkoren. I artikel 29.1 andra stycket i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om de har för avsikt att tillämpa det system som fastställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 1254/1999. Ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter bör fastställas för de nya medlemsstaterna.

(9)

I artikel 29.2 andra stycket i förordning (EG) nr 2342/1999 fastställs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen vilka kriterier de har antagit. För år 2004 bör ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter fastställas för de nya medlemsstaterna.

(10)

I artikel 32.5 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om den definition av betesmark som används vid tillämpning av artikel 13.3 c i förordning (EG) nr 1254/1999. Ett sista datum för meddelande av dessa uppgifter bör fastställas för de nya medlemsstaterna.

(11)

I artikel 32.6 i förordning (EG) nr 2342/19999 föreskrivs det att kommissionen skall besluta vilka medlemsstater som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1254/1999. Det bör beaktas att de nya medlemsstaterna kan komma att uppfylla de villkoren.

(12)

I artikel 32.7 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att producenter som vill bli berättigade till extensifieringsersättning enligt punkt 6 i den artikeln under minst sex på varandra följande månader från och med den dag då ansökan lämnas in skall hålla ett visst antal mjölkkor. I de nya medlemsstaterna bör datum för anslutning till unionen beaktas vid beräkning av djurhållningsperioden.

(13)

I artikel 32.9 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om de beslutar att tillämpa eller upphöra att tillämpa det alternativ som fastställs i artikel 13.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1254/1999. Det bör fastställas ett sista datum för när de nya medlemsstaterna skall lämna dessa uppgifter för år 2004.

(14)

I artikel 35.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna före ett visst datum skall meddela kommissionen om de beslutat att tillämpa det undantag som fastställs i den artikeln. Det bör fastställas ett sista datum för när de nya medlemsstaterna skall lämna dessa uppgifter.

(15)

I artikel 46.1 i förordning (EG) nr 2342/1999 föreskrivs det att medlemsstaterna årligen före ett visst datum skall meddela kommissionen uppgifterna om det antal djur för vilket bidraget söktes. Det bör fastställas ett sista datum för när de nya medlemsstaterna skall lämna dessa uppgifter för år 2004.

(16)

I bilaga I till förordning (EG) nr 2342/1999 återfinns den förteckning över raser av nötkreatur som avses i artikel 14 i den förordningen. I bilagan bör även befintliga raser av nötkreatur i de nya medlemsstaterna beaktas.

(17)

I bilaga II till förordning (EG) nr 2342/1999 återfinns den genomsnittliga mjölkproduktion som avses i artikel 18 i den förordningen. I bilagan bör även den nuvarande genomsnittliga mjölkproduktionen i de nya medlemsstaterna beaktas.

(18)

Förordning (EG) nr 2342/1999 bör därför ändras i enlighet därmed, från och med dagen för Anslutningsaktens ikraftträdande för de nya medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2342/1999 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6.2 skall följande stycke läggas till:

”För år 2004 skall Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien senast den 30 oktober 2004 meddela kommissionen det beslut som fattats enligt första stycket.”

2.

I artikel 7.1 skall följande stycke läggas till:

”För år 2004 skall Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien senast den 30 oktober 2004 meddela kommissionen de beslut som fattats enligt första och andra styckena.”

3.

I artikel 10 skall följande stycke läggas till:

”För år 2004 skall Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien senast den 30 oktober 2004 meddela kommissionen det beslut som fattats enligt första stycket.”

4.

Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke skall läggas till efter första stycket:

”För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall kommissionen senast den 1 november 2004 besluta i vilka av dessa medlemsstater som säsongsutjämningsbidraget kan beviljas för år 2005.”

b)

Följande punkt skall läggas till:

”För år 2004 skall Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien senast den 30 oktober 2004 meddela kommissionen det beslut som fattats enligt tredje stycket.”

5.

I artikel 15.1 skall följande stycke läggas till:

”För år 2004 skall Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien senast den 30 oktober 2004 meddela kommissionen det beslut som fattats enligt första stycket.”

6.

Artikel 21 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

”För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall det meddelande som avses i första stycket lämnas senast den 30 oktober 2004.”

b)

I punkt 2 skall följande stycke läggas till:

”För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall det preliminära meddelande som avses i första stycket lämnas senast den 30 oktober 2004.”

7.

Artikel 29 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Följande stycke skall läggas till efter första stycket:

”För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall kommissionen senast den 31 december 2004 besluta vilka av de medlemsstaterna som uppfyller villkoren enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1254/1999.”

ii)

Följande stycke skall läggas till:

”Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall senast den 30 oktober 2004 meddela kommissionen det beslut som fattats enligt tredje stycket.”

b)

I punkt 2 skall följande stycke läggas till:

”För år 2004 skall Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien senast den 30 oktober 2004 lämna det preliminära meddelande som avses i första stycket.”

8.

Artikel 32 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5 skall följande stycke läggas till:

”Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall senast den 30 oktober 2004 lämna det preliminära meddelande som avses i första stycket.”

b)

I punkt 6 skall följande stycke läggas till efter första stycket:

”För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall kommissionen senast den 31 december 2004 besluta vilka av de medlemsstaterna som uppfyller villkoren enligt artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1254/1999.”

c)

I punkt 7 skall följande stycke läggas till efter andra stycket:

”I de nya medlemsstaterna skall ansökningar för år 2004 lämnas inom en sammanhängande period på sex månader som skall fastställas av medlemsstaten, och den perioden får löpa ut under år 2005.”

d)

I punkt 9 skall följande stycke läggas till:

”För år 2004 skall Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien senast den 30 oktober 2004 meddela kommissionen det beslut som fattats enligt första stycket.”

9.

I artikel 35.2 skall följande stycke läggas till efter tredje stycket:

”Om Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien väljer att tillämpa denna punkt skall de senast den 30 oktober 2004 lämna det preliminära meddelande som avses i tredje stycket.”

10.

I artikel 46.1 skall följande stycke läggas till:

”Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall senast den 1 mars 2005 meddela kommissionen de uppgifter som avses i punkterna a–d i första stycket om perioden maj–december 2004.”

11.

Bilaga I skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

12.

Bilaga II skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 281, 4.11.1999, s. 30. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1473/2003 (EUT L 211, 21.8.2003, s. 12).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE RASER AV NÖTKREATUR SOM AVSES I ARTIKEL 14

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.”


BILAGA II

”BILAGA II

DEN GENOMSNITTLIGA MJÖLKPRPODUKTION SOM AVSES I ARTIKEL 18

(kg)

Belgien

5 450

Tjeckien

5 682

Danmark

6 800

Tyskland

5 800

Estland

5 608

Grekland

4 250

Spanien

4 650

Frankrike

5 550

Irland

4 100

Italien

5 150

Cypern

6 559

Lettland

4 796

Litauen

4 970

Luxemburg

5 700

Ungern

6 666

Malta

 

Nederländerna

6 800

Österrike

4 650

Polen

3 913

Portugal

5 100

Slovenien

4 787

Slovakien

5 006

Finland

6 400

Sverige

7 150

Förenade kungariket

5 900”


Top