EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1775

Kommissionens förordning (EG) nr 1775/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av produktionsavgifter för socker under regleringsåret 2003/04

OJ L 316, 15.10.2004, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1775/oj

15.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/64


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1775/2004

av den 14 oktober 2004

om fastställande av produktionsavgifter för socker under regleringsåret 2003/04

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 15.8 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 314/2002 av den 20 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sektorn för socker (2) skall, för det föregående regleringsåret, basproduktionsavgiften och B-avgiften samt vid behov den koefficient som avses i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 för socker, isoglukos och insulinsirap fastställas före den 15 oktober.

(2)

För regleringsåret 2003/04 innebär den sammanlagda uppskattade förlust som konstaterats i enlighet med artikel 15.1 och 15.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 att de högsta beloppen i enlighet med artikel 15.3 och 15.4 bör fastställas till 2 % för grundavgiften och till 27,050 % för B-avgiften.

(3)

Den sammanlagda förlust som konstaterats på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 täcks fullt ut av intäkterna från basproduktionsavgifterna och B-avgifterna. Därför finns det ingen anledning att för regleringsåret 2003/04 fastställa den koefficient som avses i artikel 16.2 i samma förordning.

(4)

Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktionsavgifterna för socker för regleringsåret 2003/04 skall vara

a)

12,638 euro per ton vitsocker som basproduktionsavgift för A- och B-socker,

b)

170,929 euro per ton vitsocker som B-avgift för B-socker,

c)

5,330 euro per ton torrsubstans som basproduktionsavgift för A- och B-isoglukos,

d)

73,014 euro per ton torrsubstans som B-avgift för B-isoglukos,

e)

12,638 euro per ton motsvarande torrsubstans – socker/ isoglukos som basproduktionsavgift för A- och B-insulinsirap,

f)

170,929 euro per ton motsvarande torrsubstans – socker/ isoglukos som B-avgift för B-insulinsirap.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 50, 21.2.2002, s. 40. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 38/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 13).


Top