EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1774

Kommissionens förordning (EG) nr 1774/2004 av den 14 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

OJ L 316, 15.10.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 89 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 89 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; tyst upphävande genom 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1774/oj

15.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1774/2004

av den 14 oktober 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artiklarna 26 och 33 i denna, och

av följande skäl:

(1)

För att underlätta för producenterna att få ut sina produkter på marknaderna är det lämpligt att inom ramen för det stöd för privat lagring av vin och druvmust som föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999 göra det möjligt att sluta försäljningsavtal medan lagringsavtalen fortfarande löper.

(2)

I artikel 42 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (2) föreskrivs godkännande av vindestillatörer och upprättandet av en förteckning över godkända destillatörer. Med hänsyn till att destillationen av konsumtionssprit är så omfattande är det lämpligt att se till att dessa destillatörer får tillträde till nämnda förteckningar. Med tanke på framstegen inom kommunikationstekniken bör offentliggörandet av dessa uppgifter ske på elektronisk väg.

(3)

När det gäller ordningen för destillation eller återtag under kontroll av biprodukter från vinframställningen är det lämpligt att förtydliga de bestämmelser som gäller för ekologisk odling av vindruvor och att föreskriva att kommissionen skall underrättas om vissa undantag som beviljas av medlemsstaterna.

(4)

I artikel 63a i förordning (EG) nr 1623/2000, rörande destillation av vin till konsumtionsalkohol, fastställs den procentandel av produktionen som producenterna har rätt att leverera till den här typen av destillation. Denna procentsats måste fastställas för vinåret 2004/05. På grundval av erfarenheterna från tidigare vinår är det dessutom lämpligt att ändra vissa datum som rör denna destillation. För bättre kontroll av distributionsflödet när det gäller den alkohol som erhålls vid denna typ av destillation, förefaller det lämpligt att kräva förhandstillstånd.

(5)

I syfte att garantera att interventionsåtgärderna fungerar när flera medlemsstater berörs, är det lämpligt att föreskriva att de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna skall offentliggöras.

(6)

Förordning (EG) nr 1623/2000 bör därför ändras.

(7)

För att ändringarna av förordning (EG) nr 1493/1999 skall kunna tillämpas under hela vinåret, bör den förordningen tillämpas från och med den 1 augusti 2004.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1623/2000 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 34.3 skall ersättas med följande:

”3.   Utan att det påverkar artikel 33 och punkterna 4, 5 och 6 i den här artikeln skall producenten under lagringsavtalets löptid varken ha rätt att saluföra den produkt som omfattas av avtalet eller sända den till en tredjepart.

Genom undantag från första stycket får producenten, under lagringskontraktets löptid, sluta ett försäljningsavtal för den lagrade produkten som träder i kraft så snart lagringskontraktet löpt ut. Producenten får också förbinda sig att så snart lagringskontraktet löpt ut leverera vinet till någon av de typer av destillation som avses i avsnitt III i den här förordningen.”

2.

Artikel 42 skall ersättas med följande:

”Artikel 42

Godkännande av destillatörer

1.   Det är medlemsstatens uppgift att godkänna destillatörer som begär detta och vars anläggningar är belägna i medlemsstaten.

2.   En medlemsstat kan tillfälligt eller definitivt dra in godkännandet om en destillatör inte uppfyller sina skyldigheter i enlighet med den här förordningen.

3.   Medlemsstaterna skall upprätta en förteckning över godkända destillatörer och på elektronisk väg meddela kommissionen denna. De skall också utan dröjsmål meddela alla eventuella senare ändringar av denna förteckning.

Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter på sin webbplats.”

3.

Artikel 49.4 skall ersättas med följande:

”4.   Med tillämpning av artikel 27.8 i förordning (EG) nr 1493/1999 får medlemsstaterna, för hela eller en del av sitt område, föreskriva att sådana producenter som förtecknas nedan får fullgöra skyldigheten att leverera biprodukter enligt punkterna 3 och 6 i samma artikel genom att dessa produkter återtas under kontrollerade former.

a)

Producenter som inte överskrider en produktionsnivå på 80 hl egen produktion på egna anläggningar.

b)

Producenter som framställer ekologiskt odlade vindruvor.”

4.

I artikel 50.1 b skall följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna skall fastställa tillämpningsvillkoren och meddela kommissionen dessa.”

5.

Artikel 63a skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall ”mellan den 1 oktober och 31 december” ersättas med ”mellan den 1 oktober och den 23 december”.

b)

I punkt 2 första stycket skall ”För vinåret 2003/2004” ersättas med ”För vinåret 2004/05”.

c)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna skall senast den 15 januari innevarande vinår till kommissionen anmäla den totala volymen för de avtal eller deklarationer som har lämnats in enligt artikel 65.1 i fråga om den destillation och under den period som avses i punkt 1 i den här artikeln.”

d)

I punkt 6 första stycket skall ”mellan den 25 januari och den 15 februari” ersättas med ”mellan den 30 januari och den 20 februari”.

e)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.   Genom undantag från punkt 6 får medlemsstaterna godkänna avtal före den 30 januari för en kvantitet på högst 40 % av den kvantitet som anges i dessa avtal eller deklarationer.”

6.

I artikel 64.2 skall följande stycke läggas till:

”Efter det att lagringsansökan har lämnats in och fram till lagringsperiodens slut får byte av behållare eller lagringsplats endast ske efter tillstånd från den behöriga myndigheten.”

7.

Artikel 65 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Vid tillämpning av punkt 3 skall avtalet,

a)

i det fall som avses i punkt 3 första stycket, ersättas med deklarationen,

b)

i det fall som avses i punkt 3 andra stycket, ersättas med deklarationen tillsammans med det leveransavtal för destillation hos en underleverantör som producenten och destillatören ingått.”

b)

i punkt 7 skall följande stycke läggas till:

”Om det råder välgrundat tvivel om huruvida vinet får användas för destillationen i fråga får medlemsstatens behöriga myndighet förlänga den betalningsfrist som avses i första stycket med högst tre månader.”

8.

Artikel 66.2 skall ersättas med följande:

”2.   Interventionsorganet skall frisläppa säkerheten efter det att de bevis som avses i artikel 65.8 har lämnats in inom föreskrivna tidsfrister.”

9.

I artikel 74.5 skall ”inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 65.7” ersättas med ”inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 65.7 plus en månad”.

10.

Följande artikel skall läggas till som artikel 102b:

”Artikel 102b

Uppgifter om de behöriga myndigheterna

Medlemsstaterna skall upprätta en förteckning över de behöriga myndigheter eller instanser som har utsetts för tillämpningen av den här förordningen och på elektronisk väg meddela kommissionen denna förteckning. De skall också utan dröjsmål meddela alla eventuella ändringar av förteckningen efter detta.

Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter på sin webbplats.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 908/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 56).


Top