EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0467R(01)

Rättelse till kommissionens beslut 2004/467/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 160, 30.4.2004)

OJ L 212, 12.6.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/467/corrigendum/2004-06-12/oj

12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/3


Rättelse till kommissionens beslut 2004/467/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/467/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

(Text av betydelse för EES)

(2004/467/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 42 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), får undantag beviljas när det gäller bortskaffande genom förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter under vissa begränsade omständigheter. I den förordningen föreskrivs också att inga undantag får beviljas när det gäller djur som misstänks vara infekterade med någon form av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) eller hos vilka förekomsten av TSE har bekräftats officiellt.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser (2) fastställs tillämpningsbestämmelser för undantag som beviljas enligt förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller bortskaffande genom förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter.

(3)

Cypern och Estland kommer inte att ha några fungerande insamlingssystem för animaliska biprodukter den 1 maj 2004, varför dessa två nya medlemsstater inte kan följa bestämmelserna om bortskaffande av animaliska biprodukter enligt förordning (EG) nr 1774/2002. Därför är det nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser så att Cypern och Estland kan fortsätta att på plats förbränna eller gräva ned animaliska biprodukter fram till den 1 januari 2005.

(4)

Under övergångsperioden bör Cypern och Estland vidta nödvändiga åtgärder för att undvika risker för såväl människors och djurs hälsa som miljön. De relevanta tillämpningsbestämmelserna för undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 bör därför tillämpas när det gäller bortskaffande av animaliska biprodukter genom förbränning och nedgrävning på plats enligt förordning (EG) nr 811/2003.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom undantag från artiklarna 4.2, 5.2 och 6.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 får Cypern och Estland på sitt eget territorium och fram till den 1 januari 2005 tillåta förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter.

2.   Det undantag som avses i punkt 1 skall inte tillämpas på sådant kategori 1-material som avses i artikel 4.1 a i i förordning (EG) nr 1774/2002.

Artikel 2

Cypern och Estland skall, när de tillåter förbränning och nedgrävning på plats enligt artikel 2 i detta beslut, vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika risker för såväl människors och djurs hälsa som miljön, i enlighet med de tillämpningsbestämmelser som fastställs i artiklarna 6 och 9 i förordning (EG) nr 811/2003. Medlemsstaterna skall senast den 1 maj 2004 meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Det skall tillämpas till och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 117, 13.5.2003, s. 14.


Top