EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0783

Kommissionens förordning (EG) nr 783/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för gurka och körsbär, andra än surkörsbär

OJ L 123, 27.4.2004, p. 98–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2004; tyst upphävande genom 32004R1056

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/783/oj

32004R0783

Kommissionens förordning (EG) nr 783/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för gurka och körsbär, andra än surkörsbär

Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0098 - 0099


Kommissionens förordning (EG) nr 783/2004

av den 26 april 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för gurka och körsbär, andra än surkörsbär

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), särskilt artikel 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1555/96 av den 30 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker(2), skall importen av de produkter som anges i bilagan till den förordningen övervakas. Denna övervakning skall ske enligt bestämmelserna i artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(3).

(2) För tillämpning av artikel 5.4 i det jordbruksavtal(4) som slöts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan, och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 2000, 2001 och 2002, bör tröskelvolymerna för tilläggstull för gurka och körsbär, andra än surkörsbär, med beaktande av den nya situation som kommer att bli följden av gemenskapens utvidgning den 1 maj 2004.

(3) Förordning (EG) nr 1555/96 bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1555/96 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2) EGT L 193, 3.8.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 555/2004 (EUT L 89, 26.3.2004, s. 6).

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).

(4) EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

BILAGA

"BILAGA

Utan att tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen påverkas skall varuslaget endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då den här förordningen antogs. När KN-numret föregås av "ex" skall tillämpningsområdet för tilläggstullen fastställas på grundval av såväl KN-numrets omfattning som motsvarande tillämpningsperiod.

>Plats för tabell>"

Top