EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0361

2004/361/EG: Kommissionens beslut av den 13 april 2004 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Rumänien (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 1330]

OJ L 113, 20.4.2004, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 104 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; upphävd genom 32006R1792

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/361/oj

32004D0361

2004/361/EG: Kommissionens beslut av den 13 april 2004 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Rumänien (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 1330]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 113 , 20/04/2004 s. 0054 - 0059


Kommissionens beslut

av den 13 april 2004

om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Rumänien

[delgivet med nr K(2004) 1330]

(Text av betydelse för EES)

(2004/361/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter(1), särskilt artikel 11.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Ett kontrollbesök har för kommissionens räkning genomförts i Rumänien i syfte att undersöka de förhållanden under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds till gemenskapen.

(2) Kraven i Rumäniens lagstiftning beträffande hygienkontroll och tillsyn av fiskeriprodukter kan anses motsvara dem som anges i direktiv 91/493/EEG.

(3) National Sanitary Veterinary Agency (NSVA) har i synnerhet möjlighet att på ett effektivt sätt kontrollera att gällande bestämmelser [i lagstiftningen] tillämpas.

(4) NSVA har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna om hygienkontroller och tillsyn av fiskeriprodukter i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG följs, och att de hygienkrav som motsvarar dem som fastställs i direktivet i fråga uppfylls.

(5) Det bör fastställas detaljerade bestämmelser för de fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Rumänien, i enlighet med direktiv 91/493/EEG.

(6) Det fordras också att en förteckning över godkända anläggningar, fabriksfartyg och kyl- eller fryshus upprättas jämte en förteckning över de frysfartyg som är utrustade i enlighet med kraven i rådets direktiv 92/48/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG(2). Dessa förteckningar bör upprättas på grundval av de upplysningar som NSVA lämnar till kommissionen.

(7) Med hänsyn till erforderlig övergångsperiod bör detta beslut tillämpas från och med 45 dagar efter offentliggörandet

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

National Sanitary Veterinary Agency (NSVA) är den myndighet i Rumänien som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeriprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Rumänien skall uppfylla kraven i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 3

1. Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i original enligt förlagan i bilaga I, bestående av ett enda blad, korrekt och fullständigt ifyllt, daterat och undertecknat.

2. Hälsointyget skall vara avfattat på minst ett officiellt språk i den medlemsstat där kontrollerna görs.

3. Hälsointyget skall innehålla namn och tjänsteställning för samt underskrift av NSVA:s representant och NSVA:s officiella stämpel i en annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.

Artikel 4

Fiskeriprodukterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg enligt förteckningen i bilaga II.

Artikel 5

Varje förpackning skall, med undantag av frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver, i outplånlig skrift vara märkt med ordet "RUMÄNIEN" och med godkännandenumret/registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg, det kyl- eller fryshus eller frysfartyg från vilka produkterna kommer.

Artikel 6

Detta beslut skall tillämpas från och med den 4 juni 2004.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2004113SV.005702.TIF">

>PIC FILE= "L_2004113SV.005801.TIF">

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

>Plats för tabell>

Förklaring till förkortningar:

PP: Bearbetningsanläggning

Top