EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0357

2004/357/EG: Kommissionens beslut av den 7 april 2004 om ändring av beslut 1999/217/EG beträffande förteckningen över aromämnen (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 1273]

OJ L 113, 20.4.2004, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 215 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; upphävd genom 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/357/oj

32004D0357

2004/357/EG: Kommissionens beslut av den 7 april 2004 om ändring av beslut 1999/217/EG beträffande förteckningen över aromämnen (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 1273]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 113 , 20/04/2004 s. 0028 - 0036


Kommissionens beslut

av den 7 april 2004

om ändring av beslut 1999/217/EG beträffande förteckningen över aromämnen

[delgivet med nr K(2004) 1273]

(Text av betydelse för EES)

(2004/357/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel(1), ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003(2), särskilt artikel 3.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 2232/96 ges föreskrifter om ett förfarande för antagande av regler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel. Enligt den förordningen skall det antas en förteckning över aromämnen (nedan kallad "förteckningen") efter det att medlemsstaterna har anmält en förteckning över de aromämnen som får användas i eller på livsmedel som saluförs på deras territorium och sedan kommissionen har granskat denna anmälan.

(2) Vidare skall det enligt förordning (EG) nr 2232/96 antas ett program för utvärdering av de aromämnen som finns uppförda i förteckningen ("utvärderingsprogrammet") med syftet att kontrollera om dessa ämnen uppfyller de allmänna kriterierna för användningen som anges i bilagan till den förordningen. Enligt nämnda förordning skall de som är ansvariga för utsläppandet av aromämnena på marknaden till kommissionen överlämna de uppgifter som är nödvändiga för utvärderingen av dessa ämnen. I förordningen anges vidare att förteckningen över aromämnen som får användas, varvid övriga ämnen undantas, skall antas när utvärderingsprogrammet har genomförts.

(3) I enlighet med förordning (EG) nr 2232/96 antogs genom kommissionens beslut 1999/217/EG av den 23 februari 1999 om antagande av en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel och som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96(3), senast ändrat genom beslut 2002/113/EG(4), en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel.

(4) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 av den 18 juli 2000 om fastställande av de åtgärder som är nödvändiga för antagandet av ett utvärderingsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96(5) skall den som ansvarar för utsläppande på marknaden av vissa aromämnen som är upptagna i förteckningen tillhandahålla bestämda uppgifter för att en utvärdering av ämnet skall kunna göras.

(5) I kommissionens förordning (EG) nr 622/2002 av den 11 april 2002 om upprättande av tidsfrister för inlämnande av uppgifter för utvärdering av kemiskt definierade aromämnen som används i eller på livsmedel(6) fastställs tidsfrister för inlämnande av uppgifter för utvärderingen av aromämnen såsom föreskrivs i förordning (EG) nr 1565/2000. För ett antal ämnen med utsatt tidsfrist till den 31 december 2002 har dock inga uppgifter lämnats in, och kommissionen har inte heller informerats om att det fortfarande skulle finnas någon som avser att inkomma med uppgifter. Det går därför inte att utvärdera om dessa ämnen uppfyller de allmänna kriterier för användningen av aromämnen som anges i förordning (EG) nr 2232/96 innan utvärderingsprogrammet har genomförts. Dessa ämnen bör därför utgå ur förteckningen.

(6) Vid en noggrann genomgång av de aromämnen som är uppförda i förteckningen upptäcktes ett antal inkonsekvenser beträffande namnen på vissa ämnen (FL-nr 06.100 och FL-nr 06.131) och även beträffande vissa kemiska nummer (FL-nr 02.027, FL-nr 07.033, FL-nr 07.153 och FL-nr 09.578). Dessutom konstaterades ett antal fall där samma ämne fanns upptaget under olika kemiska namn i förteckningen (FL-nr 02.228 och FL-nr 02.027; FL-nr 07.221 och FL-nr 07.033). Dessa inkonsekvenser bör korrigeras.

(7) Kommissionens genomgång visade också att av de olika formerna av kinin är det endast kininhydroklorid (FL-nr 14.011), kininmonohydrokloriddihydrat (FL-nr 14.155) och kininsulfat (FL-nr 14.152) som används som aromämnen. Övriga former av kinin (FL-nr 14.146 och FL-nr 14.154) bör därför utgå ur förteckningen.

(8) Vetenskapliga livsmedelskommittén konstaterade i sitt yttrande av den 26 februari 2002 att N-(4-hydroxi-3-metoxibensyl)-8-metylnon-6-enamid (kapsaicin, FL-nr 16.014) är genotoxiskt. Kapsaicin finns naturligt i capsicum-arter (t.ex. chilipeppar, kajennpeppar och röd paprika). Det har rapporterats att en hög konsumtion av chili är en riskfaktor för cancer. Även om det maximala dagsintaget i EU är mycket lägre än det intag som är förenat med cancer bör kapsaicin inte tillsättas i livsmedel, eftersom det inte uppfyller de allmänna kriterierna för användningen av aromämnen som anges i bilagan till förordning (EG) nr 2232/96. Det ämnet bör därför utgå ur förteckningen.

(9) För två ämnen i förteckningen (CN060 och CN061) har den anmälande medlemsstaten dragit tillbaka sin anmälan. Dessa ämnen bör därför utgå ur förteckningen.

(10) Den konfidentiella kod för ämnen som i övrigt har anmälts med sitt fullständiga namn och som redan fanns på marknaden då förteckningen utarbetades bör inte behållas.

(11) Industrin har nu lämnat uppgifter om vissa ämnen som anges med hänvisning till nummer 4 i kolumnen "anmärkningar" i del A i bilagan till beslut 1999/217/EG och om vilka ytterligare uppgifter krävdes enligt det beslutet. Det dokumenterades särskilt att dessa ämnen är aromämnen. Den bilagan bör därför ändras så att hänvisningen till nummer 4 utgår.

(12) Förteckningen bör rättas så att vissa ämnen som redan fanns på marknaden när förteckningen utarbetades tilldelas ett FL-nummer, för att säkerställa att de tas upp korrekt i utvärderingsprogrammet.

(13) Medlemsstaterna har anmält nya aromämnen som skall ingå i utvärderingsprogrammet och som därför bör föras upp på förteckningen.

(14) För vissa nyanmälda ämnen har den anmälande medlemsstaten, med tillämpning av förordning (EG) nr 2232/96 och kommissionens rekommendation 98/282/EG av den 21 april 1998 om regler för hur medlemsstaterna och de fördragsslutande staterna enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall säkerställa skyddet av immaterialrätt när det gäller utveckling och framställning av aromämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96(7), begärt att de skall namnges på ett sådant sätt att tillverkarens immateriella rättigheter skyddas. Dessa ämnen bör därför förtecknas i del B i bilagan till beslut 1999/217/EG.

(15) Beslut 1999/217/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(16) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 1999/217/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 299, 23.11.1996, s. 1.

(2) EUT L 284, 31.10.2003, s. 1.

(3) EGT L 84, 27.3.1999, s. 1.

(4) EGT L 49, 20.2.2002, s. 1.

(5) EGT L 180, 19.7.2000, s. 8.

(6) EGT L 95, 12.4.2002, s. 10.

(7) EGT L 127, 29.4.1998, s. 32.

BILAGA

Bilagan till beslut 1999/217/EG skall ändras på följande sätt:

1) I det tredje stycket i bilagans inledande del som föregår del A skall en punkt 6 med följande lydelse läggas till i listan:

"6. Ämne som inte får användas i och på livsmedel, såvida detta inte lagligen har släppts ut på marknaden i den eller de berörda medlemsstaterna."

2) Del A skall ändras på följande sätt:

a) Uppgifterna för ämnena med de FL-nummer som anges i led i-vi skall ändras på följande sätt:

i) För FL-nummer 02.027 skall uppgiften "141-25-3" i kolumnen "CAS" ersättas med "6812-78-8" och uppgiften "205-473-9" i kolumnen "Einecs" skall ersättas med "229-887-4".

ii) För FL-nr 06.100 skall uppgiften "acetaldehyddipentylacetal" i kolumnen "Namn" ersättas med "1,1-dipentyloxietan".

iii) För FL-nr 06.131 skall uppgiften "1-etoxi-3-metyl-1-isopentyloxibutan" i kolumnen "Namn" ersättas med "1-etoxi-1-(3-metylbutoxi)-3-metylbutan".

iv) För FL-nr 07.033 skall uppgiften "95-41-0" i kolumnen "CAS" ersättas med "11050-62-7".

v) För FL-nr 07.153 skall uppgiften "1803-39-0" i kolumnen "CAS" ersättas med "20489-53-6".

vi) För FL-nr 09.578 skall uppgiften "19089-92-0" i kolumnen "CAS" ersättas med "1617-25-0".

vii) För FL-nr 12.201 skall uppgiften "57074-34-7" i kolumnen "CAS" ersättas med "94293-57-9".

b) De rader i tabellen som rör ämnena med följande FL-nummer skall utgå:

">Plats för tabell>"

c) För de ämnen som har följande FL-nummer skall nummer "4" i kolumnen "anmärkningar" utgå:

">Plats för tabell>"

d) Följande rader skall läggas till i tabellen:

">Plats för tabell>"

3) Tabellen i del B skall ersättas med följande:

"Aromämnen anmälda enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2232/96 för vilka det begärts skydd för tillverkarens immateriella rättigheter

>Plats för tabell>"

Top