EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0044

Kommissionens direktiv 2004/44/EG av den 13 april 2004 om ändring av direktiv 2002/69/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av dioxiner och bestämning av dioxinlika PCB i livsmedel (Text av betydelse för EES)

OJ L 113, 20.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 429 - 431
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 429 - 431

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007; tyst upphävande genom 32006R1883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/44/oj

32004L0044

Kommissionens direktiv 2004/44/EG av den 13 april 2004 om ändring av direktiv 2002/69/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av dioxiner och bestämning av dioxinlika PCB i livsmedel (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 113 , 20/04/2004 s. 0017 - 0018


Kommissionens direktiv 2004/44/EG

av den 13 april 2004

om ändring av direktiv 2002/69/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av dioxiner och bestämning av dioxinlika PCB i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen(1), särskilt artikel 1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens direktiv 2002/69/EG av den 26 juli 2002 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av dioxiner och bestämning av dioxinlika PCB i livsmedel(2) fastställs särskilda bestämmelser för de provtagningsförfaranden och analysmetoder som skall tillämpas vid den offentliga kontrollen.

(2) När det gäller mycket stora fiskar är det nödvändigt att närmare ange hur provtagningen skall göras för att skapa ett harmoniserat tillvägagångssätt inom hela gemenskapen.

(3) Det är mycket viktigt att analysresultaten rapporteras och tolkas på ett enhetligt sätt för att säkerställa ett harmoniserat genomförande i hela Europeiska unionen.

(4) Direktiv 2002/69/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 2002/69/EG ändras härmed på det sätt som anges i bilaga I till det här direktivet.

Bilaga II till direktiv 2002/69/EG ändras härmed på det sätt som anges i bilaga II till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast tolv månader efter att direktivet trätt i kraft. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 372, 31.12.1985, s. 50. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 182/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2) EGT L 209, 6.8.2002, s. 5.

BILAGA I

Bilaga I till direktiv 2002/69/EG ändras på följande sätt:

1) I punkt 4 "Provtagningsplaner" skall följande punkt 4.1 "Särskilda bestämmelser för provtagning av partier som innehåller hel fisk" införas efter tabell 2:

"4.1 Särskilda bestämmelser för provtagning av partier som innehåller hel fisk

Det antal delprover som skall tas från partiet anges i tabell 1. Samlingsprovet som är en blandning av alla delprov skall väga minst 1 kg (se punkt 3.5).

- Om ett parti som skall provtas innehåller små fiskar (varje enskild fisks vikt < 1 kg), skall hela fisken utgöra ett delprov som sedan skall ingå i samlingsprovet. Om samlingsprovet kommer att väga mer än 3 kg, får delproven bestå av mittpartiet, som vart och ett skall väga minst 100 gram, av de fiskar som ingår i samlingsprovet. Hela den del på vilken den högsta tillåtna halten är tillämplig skall användas för homogenisering av provet.

- Om det parti som skall provtas innehåller större fiskar (varje enskild fisks vikt > 1 kg), skall delprovet bestå av mittpartiet av fisken. Varje delprov skall väga minst 100 gram. Om det parti som skall provtas innehåller mycket stora fiskar (det vill säga > 6 kg) och en uttagning av mittpartiet av fisken som prov skulle orsaka en betydande ekonomisk skada, får det anses tillräckligt att ta tre delprover, som vart och ett väger minst 350 gram, oberoende av storleken på partiet."

2) Punkt 5 "Partiets eller delpartiets överensstämmelse med specifikationen" skall ersättas med följande:

"5. Partiets eller delpartiets överensstämmelse med specifikationen

Partiet godkänns om resultatet av en enkelbestämning med hänsyn tagen till mätosäkerheten inte överskrider respektive högsta tillåtna halt enligt förordning (EG) nr 466/2001.

Partiet överensstämmer inte med högsta tillåtna halt enligt förordning (EG) nr 466/2001, om medelvärdet av två separata enkelbestämningar, med hänsyn tagen till mätosäkerheten utom allt rimligt tvivel överskrider den högsta tillåtna halten.

Mätosäkerheten kan beaktas på något av följande sätt:

- Genom beräkning av den utvidgade osäkerheten, varvid en täckningsfaktor 2 används, vilket ger en konfidensgrad av omkring 95 %.

- Genom att fastställa beslutsgränsen (CCα) enligt kommissionens beslut 2002/657/EG av den 12 augusti 2002 om genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat(1) (punkt 3.1.2.5 i bilagan - ämnen med fastställd gräns).

Dessa tolkningsregler skall tillämpas på de analysresultat som erhålls vid provtagning för officiell kontroll. När det gäller analys för försvars- eller referensändamål gäller nationella regler."

(1) EGT L 221, 17.8.2002, s. 8. Senast ändrad genom kommissionens beslut 2004/25/EG av den 22 december 2003 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 38).

BILAGA II

Bilaga II till direktiv 2002/69/EG ändras på följande sätt:

Följande stycke skall läggas till i slutet av punkt 2 "Bakgrund":

"I detta direktiv definieras kvantifieringsgränsen för en enskild kongen som den koncentration i ett provextrakt som för de två skilda joner som kontrolleras ger instrumentutslag med ett S/N-förhållande (signal-brus-förhållande) på 3:1 för den mindre känsliga signalen. Dessutom skall grundkraven uppfyllas, såsom retentionstid och isotopkvot enligt det bestämningsförfarande som beskrivs i det amerikanska miljöskyddsorganets (Environment Protection Agency) metod 1613, revidering B."

Top