EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0730

Kommissionens förordning (EG) nr 730/2004 av den 19 april 2004 om anpassning av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

OJ L 113, 20.4.2004, p. 8–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 90 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 202 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 202 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/730/oj

32004R0730

Kommissionens förordning (EG) nr 730/2004 av den 19 april 2004 om anpassning av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 113 , 20/04/2004 s. 0008 - 0013


Kommissionens förordning (EG) nr 730/2004

av den 19 april 2004

om anpassning av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 57.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1859/82(1) fastställs per medlemsstat tröskelvärdet för ekonomisk storlek för rapporterande företag som ingår i undersökningsområdet för gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

(2) Antalet rapporterande företag per medlemsstat som skall väljas ut per område fastställs i bilaga I till förordning (EEG) nr 1859/82.

(3) Med hänsyn till Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens (nedan kallade "de nya medlemsstaterna") anslutning bör tröskelvärdet för de nya medlemsstaterna samt antalet rapporterande företag per område fastställas för de nya medlemsstaterna.

(4) Det bör fastställas en tidsfrist för leveransen av den första godkända urvalsplanen avseende de nya medlemsstaterna.

(5) Förordning (EEG) nr 1859/82 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1859/82 ändras på följande sätt:

1) Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

För räkenskapsåret 2004 (en period av 12 på varandra följande månader med början mellan den 1 januari 2004 och den 1 juli 2004) och för de följande räkenskapsåren, skall det tröskelvärde som avses i artikel 4 i förordning nr 79/65/EEG vara följande:

>Plats för tabell>"

2) I artikel 5 skall följande punkt läggas till som punkt 1:"Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall meddela kommissionen sina urvalsplaner för räkenskapsåret 2004 före den 30 november 2004."

3) Bilaga I skall ersättas av texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Den skall tillämpas från och med räkenskapsåret 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 205, 13.7.1982, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 659/2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 95).

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>"

Top