EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0729

Kommissionens förordning (EG) nr 729/2004 av den 15 april 2004 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 113, 20.4.2004, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 90 - 92
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 20 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 20 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/729/oj

32004R0729

Kommissionens förordning (EG) nr 729/2004 av den 15 april 2004 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 113 , 20/04/2004 s. 0005 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 729/2004

av den 15 april 2004

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), särskilt artikel 9(1) a i denna, och

av följande skäl:

(1) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2) I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3) Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4) Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(2), under en period av tre månader.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2004.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordning senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003 (EGT L 346, 31.12.2003, s. 38).

(2) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom tillträdesakten av 2003.

BILAGA

>Plats för tabell>

(A)

>PIC FILE= "L_2004113SV.000701.TIF">

(B)

>PIC FILE= "L_2004113SV.000702.TIF">

>PIC FILE= "L_2004113SV.000703.TIF">

Top